Ще більш гло­баль­на SIMA’2019

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

За п’ять мі­ся­ців до від­кри­т­тя Мі­жна­ро­дної ви­став­ки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня та тва­рин­ни­цтва SIMA’2019 (м. Па­риж, Фран­ція) вста­нов­ле­но но­ві ре­кор­ди! На цей час бу­ло за­бро­ньо­ва­но дев’яно­сто п‘ять від­со­тків мо­жли­вої ви­став­ко­вої пло­щі, се­ред уча­сни­ків ви­став­ки за­ре­є­стро­ва­но 114 но­вих ком­па­ній, що на 40% біль­ше, ніж у 2017 ро­ці, а кіль­кість між­на­ро­дних екс­по­нен­тів різ­ко зро­сла на 12,5%. Ви­став­ка SIMA’2019 пов­но­прав­но ста­ла ва­жли­вою тор­го­вою по­ді­єю для фер­ме­рів з усьо­го сві­ту!

Мі­сце зу­стрі­чі всіх га­лу­зей сві­то­во­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства

На ви­став­ці пла­ну­ють по­бу­ва­ти 1770 уча­сни­ків із 42-х кра­їн сві­ту, 230000 ком­па­ній-трей­де­рів що пред­став­ля­ють 135 кра­їн, та ще 360 між­на­ро­дних де­ле­га­тів. Для усіх них SIMA’2019 ста­не мі­сцем зу­стрі­чі усьо­го спе­ктра га­лу­зей сві­то­во­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Це під­твер­джу­є­ться різ­ким зро­ста­н­ням кіль­ко­сті між­на­ро­дних уча­сни­ків ви­став­ки та ілю­стру­є­ться по­явою но­вих брен­дів в усіх га­лу­зях агро­бі­зне­су, які вклю­ча­ють ви­ро­бни­ків те­хні­ки з обро­бі­тку грун­ту (ком­па­нії з Ні­меч­чи­ни, Поль­щі, Сло­ве­нії, Укра­ї­ни), ви­ро­бни­цтва шин для рі­зно­го ви­ду те­хні­ки (Ін­дія), си­стем управ­лі­н­ня (Фін­лян­дія) та са­мо­хі­дних агре­га­тів (Ту­реч­чи­на). На ви­став­ку по­вер­та­ю­ться де­які ві­до­мі брен­ди, зокре­ма, Poclain Hydraulics (Фран­ція), GKN Walterscheid (Ні­меч­чи­на) та Basak Traktor (Ту­реч­чи­на), які не бра­ли уча­сті у кіль­кох по­пе­ре­дніх ви­став­ках, що слу­жить до­да­тко­вим під­твер­дже­н­ням цьо­му.

Вузь­кі рин­ко­ві те­ми по­ряд із роз­ма­ї­т­тям сіль­сько­го го­спо­дар­ства

Зав­дя­ки те­мі «Ін­но­ва­ції для кон­ку­рен­тно­спро­мо­жно­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства», SIMA’2019 є від­кри­тою для обго­во­ре­н­ня рі­зних пи­тань роз­ви­тку су­ча­сно­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства ніж будь-ко­ли. Це де­мон­стру­ють ши­ро­ко­мас­шта­бні ви­став­ко­ві за­хо­ди та спіль­но роз­ро­бле­ний те­ма­ти­чний план, які зо­рі­єн­то­ва­ні на пра­гма­тизм та бі­знес.

• SIMA African Summit — між­на­ро­дний ко­ло­кві­ум, що доз- во­ляє отри­ма­ти до­ступ до рин­ку Афри­ки, що швид­ко зро­стає.

• День ди­ле­рів SIMA — по­дія, що об'єд­нує ди­ле­рів з усьо­го сві­ту.

• Мі­жна­ро­дні кру­глі сто­ли, на яких бу­дуть роз­гля­да­ти­ся основ­ні про­бле­ми та ви­кли­ки аграр­но­го сві­ту (сіль­ське го­спо­дар­ство, ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство, агро­но­мія то­що).

• S t a r t- u p Villages (Старт-ап-се­ли­ще) — мі­сце обмі­ну су­ча­сним мі­жна­ро­дним до­сві­дом ви­ко­ри­ста­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій та пов’яза­них з ни­ми рі­шень.

• SIMAGENA — за­хо­ди з ви­сві­тле­н­ня роз­ви­тку ге­не­ти­ки ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би в Єв­ро­пі то­що.

Ви­став­ка стає все­сві­тньою

Для ви­став­ки 2019 ро­ку SIMA-шоу збіль­шує свої ре­клам­ні іні­ці­а­ти­ви зав­дя­ки вла­сній між­на­ро­дній ме­ре­жі із 47 пред­став­ництв та актив­ній по­лі­ти­ці за­охо­че­н­ня від­ві­ду­ва­чів у більш ніж 90 кра­ї­нах сві­ту, осо­бли­во у Схі­дній Єв­ро­пі та Ла­тин­ській Аме­ри­ці. Очі­ку­є­ться, що у 2019 ро­ці на ви­став­ку при­бу­дуть го­сті зі 135 кра­їн.

— Ви­став­ка SIMA 2019 ро­ку — це ві­кно у весь світ аграр­но­го бі­зне­су. Це — уні­каль­на мо­жли­вість для всіх фер­мер­ських го­спо­дарств від­кри­ти для се­бе най­шир­ший ви­бір те­хні­ки та те­хно­ло­гій. І це шанс для ко­жно­го екс­по­нен­та зу­стрі­ти­ся з фер­ме­ра­ми з усіх кра­їн, що пра­цю­ють у рі­зних аграр­них га­лу­зях та ви­ро­щу­ють весь спектр сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Я вва­жаю, що ми мо­же­мо смі­ли­во ска­за­ти, що все свід­чить на ко­ристь ве­ли­ко­го успі­ху на­сту­пної ви­став­ки SIMA’2019!, — го­во­рить Фре­де­рік Мар­тін, го­ло­ва AXEMA та SIMA.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.