Вда­лий екс­порт до Азії

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

1. Екс­порт до азій­ських кра­їн не­мо­жли­вий, якщо там не зна­хо­ди­ти­ся хо­ча б пе­рі­о­ди­чно. Да­рем­но ду­ма­ти, що сво­їм пло­до­вим бі­зне­сом десь у Ма­лай­зії мо­жна успі­шно ке­ру­ва­ти, си­дя­чи в за­ти­шно­му ки­їв­сько­му офі­сі.

2. Для ста­нов­ле­н­ня та роз­ви­тку бі­зне­су участь екс­пор­те­ра у фру­кто­вих ви­став­ках в Азії є у кіль­ка ра­зів ефе­ктив­ні­шою, ніж у Єв­ро­пі.

3. На рин­ках азій­ських кра­їн мо­жна на­тра­пи­ти на ша­хра­їв де зав­го­дно. Для за­по­бі­га­н­ня не­при­єм­но­стям слід ре­тель­но ви­ко­на­ти «до­ма­шню ро­бо­ту» — ще в Укра­ї­ні ве­ри­фі­ку­ва­ти, хто є хто на рин­ку пев­ної кра­ї­ни. Ін­тер­нет і те­ле­фон на­да­ють для цьо­го ши­ро­кі мо­жли­во­сті.

4. Слід пам’ята­ти про те, що як би ре­тель­но не ви­ко­ну­ва­ти «до­ма­шню ро­бо­ту», пер­ші по­став­ки фру­ктів на ці рин­ки зав­жди ри­зи­ко­ва­ні. То­му там вар­то по­чи­на­ти з кон­тей­нер­ної нор­ми по­ста­ча­н­ня і ні­ко­ли не збіль­шу­ва­ти різ­ко об­ся­ги екс­пор­ту.

5. Слід звер­та­ти­ся по до­по­мо­гу до по­сольств і тор­го­вих пред­став­ництв Укра­ї­ни в азій­ських кра­ї­нах — во­ни на­ла­што­ва­ні на актив­ну спів­пра­цю з укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ця­ми.

6. У будь-якій азій­ській кра­ї­ні ба­га­то ва­жить облич­чя бі­зне­су. До ком­па­нії пар­тне­ри та спо­жи­ва­чі став­ля­ться так, як до жи­вої лю­ди­ни. От­же, за­зна­чає Ан­дрій Яр­мак, «якщо ти при­во­зиш до кра­ї­ни пре­мі­аль­ні яблу­ка, то ти не мо­жеш бу­ти по­га­но одя­гне­ним і їзди­ти де­ше­вою ма­ши­ною».

7. У кра­ї­нах Азії, на від­мі­ну від Єв­ро­пи, ще до­во­лі ма­ло зна­ють про Укра­ї­ну. То­му ми там мо­же­мо ство­ри­ти со­бі ім’я. Екс­пор­те­рам слід ство­рю­ва­ти там вла­сні фру­кто­ві брен­ди і фор­му­ва­ти по­зи­тив­не ре­но­ме Укра­ї­ни. Як під­кре­слив Ан­дрій Яр­мак, «екс­пор­те­рам слід фор­му­ва­ти пев­ні мі­фи про Укра­ї­ну. Під час сво­їх тор­го­вих мі­сій ми роз­по­від­а­ли азій­ським пар­тне­рам про на­шу да­ле­ку кра­ї­ну, де ма­ли­на ро­сте в сні­гу, а цу­кор у зем­лі, ма­ю­чи на ува­зі цукро­ві бу­ря­ки, бо ж в Азії зви­кли до тро­стин­но­го»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.