По­за­ко­ре­не­вий ін­стру­мент

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Пав­люк

Ли­сто­ве жив­ле­н­ня по­сі­вів сіль­гос­пкуль­тур мі­кро­до­бри­ва­ми де­да­лі впев­не­ні­ше вхо­дить до обов’яз­ко­вої про­гра­ми те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня.

Так чи іна­кше, однак ри­нок мі­кро­до­брив в Укра­ї­ні роз­ви­ва­є­ться до­сить жва­во, під­твер­дже­н­ням цьо­му є по­стій­на по­ява но­вих брен­дів. Слід від­да­ти на­ле­жне ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­кам, які упев­не­но кон­ку­ру­ють на цьо­му на­пря­мі з ім­порт­ни­ми брен­да­ми. То­му сьо­го­дні слід ве­сти мо­ву на­віть не про­сто про до­ціль­ність ли­сто­вих піджив­лень, а про ви­бір опти­маль­них пре­па­ра­тів та при­го­ту­ва­н­ня ма­кси­маль­но ефе­ктив­них ро­бо­чих роз­чи­нів.

Це ва­жли­ве пи­та­н­ня, оскіль­ки в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті ви­пад­ків на по­лях тра­ди­цій­но вно­ся­ться роз­чи­ни со­лей еле­мен­тів. Ро­зра­ху­нок агро­но­ма тут про­стий: умов­но ка­жу­чи, ма­гній є ма­гній, мідь є мідь, за­лі­зо є за­лі­зо, і якщо ми вно­си­мо со­лі цих еле­мен­тів, то ро­сли­на хоч щось та й отри­має. Втім, оте «хоч щось» — шту­ка не­пев­на. Від­со­ток за­сво­є­н­ня мі­не­раль­них со­лей ли­сто­вою по­верх­нею ро­слин є до­сить низь­ким, то­му пра­виль­но роз­ра­ху­ва­ти ефе­ктив­ну до­зу ді­ю­чої ре­чо­ви­ни не­про­сто. До то­го ж не­ор­га­ні­чні со­лі мі­кро­еле­мен­тів зда­тні справ­ля­ти то­кси­чну дію на ро­сли­ни і на­віть опі­ки.

На­то­мість де­да­лі біль­шо­го по­ши­ре­н­ня на­бу­ва­ють хе­ла­тні спо­лу­ки мі­кро­еле­мен­тів з ор­га­ні­чни­ми ки­сло­та­ми. Ме­ха­нізм їхньої дії на ро­сли­ни є на­ба­га­то м’якшим, а сту­пінь за­сво­є­н­ня — зна­чно ви­щим. Хо­ча за­ра­ди спра­ве­дли­во­сті слід ска- за­ти, що ефе­ктив­ність хе­ла­тних спо­лук та­кож є рі­зною і пря­мо за­ле­жить від ви­ро­бни­ка то­го чи ін­шо­го пре­па­ра­ту.

Зно­ву ж та­ки на­го­ло­си­мо, що до по­за­ко­ре­не­во­го піджив­ле­н­ня мі­кро­еле­мен­та­ми став­ле­н­ня в аграр­но­го за­га­лу не­о­дно­зна­чне. Ті агро­но­ми, які їх актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють, на­го­ло­шу­ють на то­му, що пра­виль­но ро­бо­чі роз­чи­ни і пре­па­ра­ти справ­ля­ють яскра­во ви­ра­же­ну ан­ти­стре­со­ву дію, над­то за не­ста­чі во­ло­ги. Ін­ші, на­то­мість, роз­во­дять ру­ка­ми: без до­щу ні­чо­го не до­по­мо­же…

Як­би там не бу­ло, але сьо­го­дні вне­се­н­ня та­ко­го ва­жли­во­го мі­кро­еле­мен­ту як, ска­жі­мо бор, є обов’яз­ко­вим агро­за­хо­дом за ви­ро­щу­ва­н­ня сої (як мі­ні­мум, дві­чі), рі­па­ку та со­ня­шни­ку, хо­ча в ба­га­тьох го­спо­дар­ствах йо­го вне­се­н­ня пра­кти­ку­ють на усіх ви­дах сіль­гос­пкуль­тур. Річ у тім, що бор по­трі­бний ро­сли­нам впро­довж усьо­го пе­рі­о­ду ве­ге­та­ції, осо­бли­во в пе­рі­од по­ча­тку цві­ті­н­ня, а по­тім фор­му­ва­н­ня вро­жаю. Так са­мо по­ши­ре­ним є вне­се­н­ня цин­ку, над­то на ку­ку­ру­дзі і со­ня­шни­ку. Цинк, зокре­ма, спри­яє по­су­хо­стій­ко­сті ро­слин, по­лег­шу­ю­чи про­це­си ди­ха­н­ня, від­по­від­ає за по­кра­ще­ний обмін фо­сфо­ру та транс­пор­ту­ва­н­ня по­жив­них еле­мен­тів по ро­сли­ні.

Ро­змо­ва з агра­рі­єм

Мо­лі­бден спри­яє син­те­зу біл­ків і амі­но­ки­слот, по­си­лю­ю­чи спо­жи­ва­н­ня азо­ту ро­сли­ною. Це є осо­бли­во ва­жли­вим на по­сі­вах бо­бо­вих куль­тур, зда­тних за­сво­ю­ва­ти атмо­сфер­ний азот за до­по­мо­гою буль­бо­чко­вих ба­кте­рій.

Зав­жди ба­жа­ним є по­за­ко­ре­не­ве вне­се­н­ня та­ких еле­мен­тів, як сір­ка, за­лі­зо та мідь. Річ у тім, що, окрім сти­му­лю­ю­чої ро­лі рі­зно­ма­ні­тних ва­жли­вих для фі­зіо­ло­гії ро­слин про­це­сів, ці еле­мен­ти за­ра­зом ви­ко­ну­ють роль фун­гі­ци­дів, за­без­пе-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.