Ку­ку­ру­дза на си­лос

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оль­га Вла­со­ва,

Си­ло­сна ку­ку­ру­дза, як і ба­га­то­рі­чні тра­ви, по­сі­дає про­від­не мі­сце у кор­мо­ви­ро­бни­цтві. У стру­кту­рі по­льо­вої кор­мо­вої пло­щі її по­сі­ви ста­нов­лять 24 %, у Лі­со­сте­пу і Сте­пу — біль­ше, а на По­ліс­сі — мен­ше.

Прин­ци­по­вою осо­бли­ві­стю ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на си­лос, на від­мі­ну від зе­ле­но­го кон­ве­є­ру, є мен­ша гу­сто­та сте­бло­стою. Зби­ра­ють її у пер­шо­му ва­рі­на­ті у фа­зі мо­ло­чно-вос­ко­вої і вос­ко­вої сти­гло­сті, то­ді як на зе­ле­ний корм — до фа­зи мо­ло­чної сти­гло­сті.

Ку­ку­ру­дзу на си­лос так са­мо, як і на зе­ле­ний корм і зер­но, ви­ро­щу­ють тіль­ки за ви­со­ко­го фо­ну жив­ле­н­ня, який ви­зна­ча­ють від­по­від­но до за­пла­но­ва­но­го вро­жаю і з ура­ху­ва­н­ням ро­дю­чо­сті ґрун­ту. У мі­ру за­гу­ще­н­ня й удо­бре­н­ня по­сі­ву вро­жай­ність зе­ле­ної ма­си збіль­шу­є­ться, про­те при цьо­му мо­же змен­шу­ва­ти­ся ви­хід ка­ча­нів, що є най­цін­ні­шою ча­сти­ною си­ло­сної ма­си. То­му гу­сто­та по­сі­вів за ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на си­лос має бу­ти та­кою, щоб мо­жна бу­ло одер­жу­ва­ти ви­со­кі вро­жаї ка­ча­нів. Якщо ж ви­хід їх

Для отри­ма­н­ня ви­со­ко­які­сно­го ку­ку­ру­дзя­но­го си­ло­су слід до­три­му­ва­тись на­сту­пно­го:

змен­шу­є­ться, це озна­чає, що по­сі­ви ку­ку­ру­дзи за­над­то за­гу­ще­ні.

Ва­жли­во під час ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри на си­лос зби­ра­ти її у за­да­ній фа­зі сти­гло­сті. Са­ме то­му слід ви­сі­ва­ти 2-3 гі­бри­ди з рі­зни­ми пе­рі­о­да­ми ве­ге­та­ції. Для зо­ни По­ліс­ся та­ки­ми мо­жуть бу­ти пе­ре­ва­жно ран­ні і се­ре­дньо­ран­ні; для Лі­со­сте­пу — се­ре­дньо­ран­ні, а та­кож ран­ні і се­ре­дньо­сти­глі; для Сте­пу — се­ре­дньо­ран­ні, се­ре­дньо­сти­глі і се­ре­дньо-пі­зньо­сти­глі. На ча­сти­ні пло­щі ку­ку­ру­дзу на си­лос мо­жна ви­сі­ва­ти на 10-15 днів ра­ні­ше, ніж зви­чай­ні стро­ки сів­би, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ін­кру­сто­ва­не на­сі­н­ня. Це дасть змо­гу ра­ні­ше зі­бра­ти вро­жай та ви­ко­ри­ста­ти ку­ку­ру­дзу як по­пе­ре­дник ози­мих.

У Лі­со­сте­пу се­ре­дня уро­жай­ність си­ло­сної ма­си ку­ку­ру­дзи ста­но­вить 400-500 ц/га, в Сте­пу — 600-700 ц/га, на По­ліс­сі — 350-400 ц/га.

Уро­жай ку­ку­ру­дзи на зе­ле­ний корм фор­му­є­ться за ко­ро­ткий пе­рі­од ве­ге­та­ції (55-60 днів) зав­дя­ки ве­сня­ним за­па­сам во­ло­ги і черв­не­вим опа­дам. Для по­сі­вів її на си­лос не­об­хі­дна во­ло­га про­тя­гом більш три­ва­ло­го пе­рі­о­ду. Щоб еко­ном­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за­па­си во­ло­ги в ґрун­ті, слід змен­ши­ти до мі­ні­му­му фі­зи­чне ви­па­ро­ву­ва­н­ня з йо­го по­верх­ні. То­му до­гляд за по­сі­ва­ми пе­ред­ба­чає до- і пі­сля­схо­до­ві бо­ро­ну­ва­н­ня, між­ря­дні роз­пу­шу­ва­н­ня та під­гор­та­н­ня. Во­ни спри­я­ють змен­шен­ню ви­па­ро­ву­ва­н­ня во­ло­ги з ор­но­го і ни­жніх ша­рів, з по­верх­ні ґрун­ту, очи­ща­ють по­ле від бур’янів, по­лі­пшу­ють фі­зи­чні вла­сти­во­сті ґрун­ту.

Та­кож під час ви­бо­ру гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи на си­лос слід вра­хо­ву­ва­ти, що ли­сто­сте­бло­ва ма­са ран­ньо­сти­глих гі­бри­дів швид­ко до­зрі­ває, то­му ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх до­ціль­но у ре­гіо­нах із не­спри­я­тли­ви­ми по­го­дно-клі­ма­ти­чни­ми умо­ва­ми. За спри­я­тли­вих по­год- них умов кра­ще ви­ро­щу­ва­ти пі­зні­ші гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи на си­лос із по­віль­ним до­зрі­ва­н­ням ли­сто­сте­бло­вої ма­си. Ран­ньо­сти­глі гі­бри­ди за та­ких умов швид­ко про­хо­дять ста­дію опти­маль­но­го вмі­сту су­хої ре­чо­ви­ни, до то­го ж по­гір­шу­є­ться їхня кор­мо­ва цін­ність і зда­тність до си­ло­су­ва­н­ня.

Якщо ви­сі­ва­ють гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи для ви­ро­щу­ва­н­ня на си­лос, то слід звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на на­сту­пні ха­ра­кте­ри­сти­ки:

Най­кра­щим ви­бо­ром є гі­бри­ди з ран­нім до­зрі­ва­н­ням ка­ча­на і по­віль­ним до­зрі­ва­н­ням ли­сто­сте­бло­вої ма­си, що стій­кі до фу­за­рі­о­зної сте­бло­вої гни­лі та ви­ля­га­н­ня.

Ку­ку­ру­дзу як те­пло­лю­бну куль­ту­ру, не­за­ле­жно від на­пря­му ви­ко­ри­ста­н­ня, не­об­хі­дно ви­сі­ва­ти, ко­ли грунт на гли­би­ні 6–8 см про­грі­є­ться до 10-12°С. За ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на си­лос у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня ін­кру­сто­ва­но­го на­сі­н­ня до­пу­ска­є­ться її ви­сів на 6-7 днів ра­ні­ше, ніж ку­ку­ру­дзи на зер­но. Гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня сут­тє­во впли­ває на по­яву дру­жніх схо­дів, а та­кож на ріст та роз-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.