За спри­я­тли­вих по­го­дних умов кра­ще ви­ро­щу­ва­ти більш пі­зні гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи на си­лос із по­віль­ним до­зрі­ва­н­ням ли­сто­сте­бло­вої ма­си

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

У ра­зі ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на си­лос пе­сти­ци­ди за­сто­со­ву­ють тіль­ки за не­об­хі­дно­сті. За стро­ка­ми за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів мо­жна ви­ді­ли­ти два ета­пи:

1.ДОСХОДОВИЙ ПЕ­РІ­ОД — оброб­ка пре­па­ра­та­ми пе­ред або пі­сля ви­сі­ву ку­ку­ру­дзи (але до по­яви схо­дів);

2. ПІСЛЯСХОДОВИЙ — вне­се­н­ня гер­бі­ци­дів пі­сля по­яви схо­дів.

На чи­стих від бур’янів по­сі­вах ку­ку­ру­дзи на си­лос про­тя­гом ве­ге­та­ції про­во­дять ли­ше між­ря­дні роз­пу­ше­н­ня про­са­пни­ми. Ко­жен на­сту­пний між­ря­дний обро­бі­ток ви­ко­ну­ють при­бли­зно че­рез 15-20 днів пі­сля по­пе­ре­дньо­го. Гли­би­ну між­ря­дно­го роз­пу­ше­н­ня змі­ню­ють від 10-12 см до 6-8 см.

Основ­ни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, що по­шко­джу­ють ро­сли­ни ку­ку­ру­дзи, є: ко­ре­не­ві й сте­бло­ві гни­лі, ні­гро­спо­роз, гель­мін­то­спо­рі­оз ли­стя, пу­хир­ча­ста та ле­тю­ча саж­ки та ві­ру­сні хво­ро­би. За­хист від біль­шо­сті хво­роб здій­сню­ють за до­по­мо­гою агро­за­хо­дів: чер­гу­ва­н­ня куль­тур у сі­во­змі­ні, які­сна сів­ба в опти­маль­ні стро­ки, за­сто­су­ва­н­ня до­брив у нор­ма­тив­но­му спів­від­но­шен­ні, своє­ча­сне зби­ра­н­ня. Хі­мі­чні пре­па­ра­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють під час про­тру­є­н­ня на­сі­н­ня одно­ча­сно з мі­кро­еле­мен­та­ми і плів­ко­утво­рю­валь­ни­ми ре­чо­ви­на­ми.

Ура­же­н­ня ро­слин ку­ку­ру­дзи на си­лос шкі­дни­ка­ми, та­ки­ми як ку­ку­ру­дзя­ний сте­бло­вий ме­те­лик, дро­тя­ни­ки (ко­ва­ли­ки), чор­ни­ші, за­хі­дний ку­ку­ру­дзя­ний жук, швед­ська му­ха при­зво­дить до змен­ше­н­ня уро­жай­но­сті на 15-20%. Основ­ним за­хи­стом по­сі­вів ку­ку­ру­дзи на си­лос від шкі­дни­ків є про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня. Не менш ва­жли­ве зна­че­н­ня має пра­виль­не і своє­ча­сне здій­сне­н­ня агро­те­хно­ло­гі­чних за­хо­дів.

Для під­ви­ще­н­ня яко­сті ку­ку­ру­дзя­но­го си­ло­су в про­це­сі за­кла­да­н­ня ма­си на збе­рі­га­н­ня ре­ко­мен­ду­ють до­бав­ля­ти хі­мі­чні кон­сер­ван­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.