Агро­Ек­спо-2018: з ко­жним ро­ком де­да­лі кра­ще!

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ігор Пав­люк

На­при­кін­ці ве­ре­сня у Кро­пив­ни­цько­му про­йшла вже тра­ди­цій­на аграр­на ви­став­ка, яка за­пам’ята­є­ться перш за все по­ту­жною екс­по­зи­ці­єю та де­мон­стра­ці­єю мо­жли­во­стей сіль­гос­пте­хні­ки.

Сіль­сько­го­спо­дар­ська ви­став­ка у Кро­пив­ни­цько­му — за­хід по­рів­ня­но мо­ло­дий, однак від­бу­ва­є­ться уже вшо­сте, то­му встиг на­пра­цю­ва­ти вла­сну по­зи­тив­ну істо­рію. Пер­ши­ми ро­ка­ми про­ве­де­н­ня ко­ман­да ор­га­ні­за­то­рів по­ти­хень­ку осво­ю­ва­ла опти­маль­ний фор­мат ви­став­ки, а за­ра­зом вдо­ско­на­лю­ва­ла ін­фра­стру­ктур­ні пи­та­н­ня. І якщо то­рік ще мо­жна бу­ло спро­бу­ва­ти ви­шу­ка­ти якісь не­до­лі­ки, ска­жі­мо, пов’яза­ні з не­зру­чно­стя­ми під час пар­ку­ва­н­ня ав­то, то Агро­Ек­спо-2018 ви­йшла, без пе­ре­біль­ше­н­ня, зраз­ко­вою. І го­лов­не: збе­ре­гла свої пе­ре­ва­ги, се­ред яких ви­окре­ми­мо мо­жли­вість не­о­бме­же­ної де­мон­стра­ції те­хні­ки без­по­се­ре­дньо у по­льо­вих умо­вах, по­руч із те­ри­то­рі­єю ви­став­ки та на­яв­ність се­ред уча­сни­ків ве­ли­кої кіль­ко­сті по­ки що не ду­же ві­до­мих ви­ро­бни­ків те­хні­ки.

За­галь­на пло­ща екс­по­зи­цій цьо­го ро­ку ста­но­ви­ла 125 000 кв. м. За­галь­на кіль­кість екс­по­нен­тів — 592 ком­па­нії. Ін­фра­стру­кту­ра ви­став­ки за­зна­ла сут­тє­вих при­єм­них до­пов­нень, по­чи­на­ю­чи від роз­ши­ре­н­ня пло­щі для пар­ку­ва­н­ня ма­шин до опти­мі­за­ції вну­трі­шньо­го про­сто­ру ви­став­ко­вих па­віль­йо­нів. Тра­ди­цій­но вда­ло бу­ло пі­ді­бра­но роз­ва­жаль­ну про­гра­му Агро­Ек­спо. Зокре­ма, вра­зи­ло про­ве­де­н­ня ета­пу Куб­ку сві­ту се­ред строн­гме­нів та кон­курс «Гар­буз-ве­ле­тень», у яко­му зма­га­ли­ся го­ро­дни­ки-лю­би­те­лі з усі­єї Укра­ї­ни. До ре­чі, пе­ре­мож­цем став фер­мер Ва­ле­рій По­ма­зан із Ки­їв­щи­ни, ко­трий при­ко­тив справ­жньо­го ве­ле­тня ва­гою 43,5 кг. Ці­ка­во, що Ва­ле­рій вдру­ге під­ряд пе­ре­ма­гає на кон­кур­сі у Кро­пив­ни­цько­му.

Як уже за­зна­ча­ло­ся, са­ме тут мо­жна по­ба­чи­ти як зви­чні для ока агра­рія тра­ди­цій­ні брен­ди сіль­гос­пте­хні­ки, так і зна­йти щось ра­ні­ше не­ба­че­не і пер­спе­ктив­не. Пе­ред­усім це сто­су­є­ться не­ве­ли­ких ві­тчи­зня­них під­при­ємств, ко­трі ви­хо­дять на ри­нок.

Хо­ча, ясна річ, біль­шість го­стей ви­став­ки ці­ка­ви­ло пе­ред­усім, що на Агро­Ек­спо пред­став­лять ві­до­мі брен­ди та їхні ди­ле­ри. Так уже скла­да­є­ться, що чи­ма­ло се­зон­них но­ви­нок де­мон­стру­ють са­ме у Кро­пив­ни­цько­му з ро­ку в рік.

Тра­ди­цій­но по­ту­жний стенд ор­га­ні­зу­ва­ла ком­па­нія Lemken, де се­ред по­над де­ся­тка агре­га­тів чіль­не мі­сце по­сі­ли но­вий плуг Diamant 16 та аб­со­лю­тна но­вин­ка укра­їн­сько­го рин­ку, яка ли­шень по­чи­нає за­во­йо­ву­ва­ти сер­ця агра­рі­їв — уні­каль­на сі­вал­ка Lemken Azurit.

На­пів­на­ві­сний обо­ро­тний плуг Diamant 16, ство­ре­ний на ба­зі справ­де­шньо­го хі­та ві­тчи­зня­но­го рин­ку — мо­де­лі Diamant 11. Оста­н­ня ві­до­ма не ли­ше сво­єю на­дій­ні­стю та про­ду­ктив­ні­стю, але й зда­тні­стю ма­кси­маль­но ефе­ктив­но роз­прав­ля­ти­ся із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток під час оран­ки. Осо­бли­во це по­мі­тно на по­лі, де по­пе­ре­дни­ком ви­сту­пає ку­ку­ру­дза. Онов­ле­ний Diamant 16 отри­мав низ­ку до­да­тко­вих опцій, се­ред яких ви­окре­ми­мо си­сте­му OptiLine, яка опти­мі­зує тя­гу плу­га під час ро­бо­ти, за­оща­джу­ю­чи та­ким чи­ном до 10% паль­но­го і по­лег­шу­ю­чи ро­бо­ту опе­ра­то­ра.

Про осо­бли­во­сті кон­стру­кції по­сів­но­го ком­пле­ксу Lemken Azurit ми вже пи­са­ли не­о­дно­ра­зо­во. Це агре­гат, осна­ще­ний уні­каль­ною си­сте­мою ви­сі­ву DeltaRow із між­ря­д­дя­ми 37,5 см, і при­зна­че­ний для то­чно­го ви­сі­ву ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, сої та рі­па­ку на швид­ко­сті до 15 км/год. Клю­чо­вою осо­бли­ві­стю Lemken Azurit є її зда­тність ви­сі­ва­ти на­сі­н­ня у ша­хо­во­му по­ряд­ку, що за­без­пе­чує до 70% до­да­тко­вої ко­ри­сної пло­щі для кра­що­го роз­ви­тку ро­слин.

Не менш ці­ка­вою ви­яви­ла­ся екс­по­зи­ція іта­лій­ської ком­па­нії Maschio Gaspardo, клю­чо­вим мо­ти­вом якої ста­ли се­зон­ні агре­га­ти для обро­бі­тку ґрун­ту та сів­би. Ми ра­ди­мо звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на зна­ме­ни­тий гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Artiglio. Агре­гат осна­ще­ний по­ту­жни­ми ла­па­ми, спро­мо­жни­ми пра­цю­ва­ти на гли­би­ну до 55 см, на­ба­га­то пе­ре­вер­шу­ю­чи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.