Ку­ку­ру­дзя­ні жа­тки

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ві­ктор Бор­знен­ко

«Ца­ри­ця по­лів» — ви­со­ко­мар­жи­наль­на куль­ту­ра, ви­го­ди від ви­ро­щу­ва­н­ня якої вже від­чу­ли укра­їн­ські фер­ме­ри. Ни­ні йде її ком­бай­ну­ва­н­ня, і зби­ра­ти­муть ку­ку­ру­дзу агра­рії Укра­ї­ни аж до зи­ми. Які жа­тки ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться при цьо­му?

По­го­да бу­ла цьо­го лі­та спри­я­тли­вою для ку­ку­ру­дзи, і во­на сто­їть «ви­ще не­ба», обі­ця­ю­чи не­аби­які вро­жаї. На по­ча­ток жнив час­тка по­сі­вів по кра­ї­ні в до­бро­му і чу­до­во­му ста­ні ста­но­ви­ла, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, 75%, ре­шта — у більш-менш за­до­віль­но­му. Це кра­ще ніж у по­пе­ре­дні ро­ки. На­віть обе­ре­жні ана­лі­ти­ки хол­дин­гу «УкрЛен­дФар­мінг» про­гно­зу­ють збіль­ше­н­ня вро­жаю ку­ку­ру­дзи на 15%. Між тим, про­до­воль­чі екс­пер­ти ор­га­ні­за­ції ФАО вва­жа­ють, що вро­жаї у двох про­від­них ви­ро­бни­ків ку­ку­ру­дзи — Ки­таї й США — бу­дуть мен­ши­ми, ніж зви­чай­но. В Ар­ген­ти­ні та Бра­зи­лії теж во­ни від­ста­ють від то­го­рі­чних і за­пла­но­ва­них. От­же, укра­їн­ські агра­рії ма­ють шанс за­ро­би­ти на сві­то­вих бір­жах.

В остан­ні ро­ки ку­ку­ру­дзу зби­ра­ють пе­ре­ва­жно одно­фа­зно — ком­бай­на­ми, тож жа­тки агре­га­ту­ю­ться із ни­ми. Чим кра­ще агре­гат вра­хо­вує умо­ви клі­ма­ту, кон­кре­тної те­ри­то­рії, тим ефе­ктив­ні­ше від­бу­ва­ти­ме­ться зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи. Але ще ва­жли­ві­ше пі­ді­бра­ти жа­тку са­ме під свій кон­кре­тний зби­раль­ний ком­байн.

Ни­ні ви­бір жа­ток на рин­ку ве­ли­кий. Однак якщо го­спо­дар­ство ма­ле або се­ре­днє, то за кри­те­рі­єм «ці­на-якість» во­но не­рід­ко від­дає пе­ре­ва­гу те­хні­ці укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва. Сер­йо­зним ар­гу­мен­там тут є ще й той факт, що агра­рій отри­мує від­шко­ду­ва­н­ня за при­дба­н­ня те­хні­ки ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків.

Лі­де­ром ви­го­тов­ле­н­ня цих агре­га­тів в Укра­ї­ні вже ба­га­то ро­ків є Бер­дян­ський за­вод жа­ток (За­по­різь­ка область). Остан­ні­ми ро­ка­ми на ба­га­тьох ви­став­ках ми ба­чи­мо ку­ку­ру­дзя­ні жа­тки під мар­кою «Джон Грейвз» (John Greaves). На­зва ні­би­то іно­зем­на, але це аб­со­лю­тно укра­їн­ська про­ду­кція. Її ви­пу­скає са­ме Бер­дян­ський за­вод. У від­ді­лі мар­ке­тин­гу ПАТ «Бер­дян­ські жа­тки» нам під­твер­ди­ли, що жа­тка «Джон Грейвз» ви­го­тов­ля­є­ться із ві­тчи­зня­них ком­пле­кту­ю­чих і ма­те­рі­а­лів.

Що­до на­зви, то во­на — істо­ри­чна, так са­мо як у сі­вал­ки «Ель­вор­ті», яку ми дов­гий час зна­ли як «Чер­во­ну зір­ку». У 1876 ро­ку під­при­є­мець з Ан­глії Джон Грейвс при­їхав у Бер­дянськ, де за­сну­вав за­вод сіль­сько­го­спо­дар­ських зна­рядь. У ра­дян­ські ча­си згад­ку про за­снов­ни­ка на­ма­га­ли­ся стер­ти з пам’яті укра­їн­ців — мов­ляв, під­при­єм­ство ство­ри­ли в ча­си ін­ду­стрі­а­лі­за­ції. Те­пер спра­ве­дли­вість від­нов­ле­но, а бер­дян­ські жа­тки на­ма­га­ю­ться під­твер­джу­ва­ти не ли­ше своє єв­ро­пей­ське по­хо­дже­н­ня, а й якість.

Бер­дян­ський за­вод вва­жа­є­ться одним із не­ба­га­тьох ві­тчи­зня­них під­при­ємств, зда­тних на рів­них кон­ку­ру­ва­ти з ім­порт­ною те­хні­кою ві­до­мих сві­то­вих брен­дів. Ку­ку­ру­дзя­ні жа­тки «Джон Грейвз» уже про­да­ю­ться у кіль­кох кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу, а та­кож ім­пор­ту­ю­ться до Мол­до­ви, Бол­га­рії, Мон­го­лії, Ін­дії. Жа­тки ці ство­ре­но з ура­ху­ва­н­ням уро­жай­но­сті ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні. Во­ни агре­га­ту­ю­ться із будь-яким ком­бай­ном. По­дрі­бню­валь­ні ме­ха­ні­зми, яки­ми во­ни осна­ще­ні, чу­до­во зрі­за­ють ку­ку­ру­дзя­ні сте­бла най­мі­цні­ших і най­ви­щих ро­слин.

У жни­ва зби­ра­ти вро­жай тре­ба яко­мо­га швид­ше. То­му ку­ку­ру­дзя­на жа­тка по­вин­на бу­ти ще й про­ду­ктив­ною. Та­кож во­на оби­ра­є­ться за та­ки­ми кри­те­рі­я­ми, як на­дій­ність, мі­цність і дов­го­ві­чність. Ще одним при­кла­дом рів­ня­н­ня на єв­ро­пей­ські стан­дар­ти яко­сті є ку­ку­ру­дзя­ні жа­тки «Дра­го Олі­мак» (Drago Olі­mac) — теж май­же ві­тчи­зня­ні. Бо їх дистриб’юто­ром в Укра­ї­ні ви­сту­пає ві­до­ме під­при­єм­ство сіль­гос­пте­хні­ки — «За­вод Ко­бза­рен­ка». Во­но за­без­пе­чує сер­ти­фі­ка­цію жа­ток, за­пуск їх у ро­бо­ту й га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня, вклю­чно із по­став­ка­ми зап­ча­стин.

Укра­їн­ське під­при­єм­ство обра­ло ком­па­нію «Олі­мак» (Olі­mac) у пар­тне­ри то­му, що во­на є про­від­ним у Єв­ро­пі ви­ро­бни­ком жа­ток са­ме під ка­ча­ни­сту куль­ту­ру. Фір­ма ви­го­тов­ляє 4–16-ря­дні жа­тки, зру­чні в екс­плу­а­та­ції, що не по­тре­бу­ють над­то скла­дно­го те­хсер­ві­су. Во­ни слав­ля­ться тим, що ефе­ктив­но пра­цю­ють на ку­ку­ру­дзі, яка по­ля­гла вна­слі­док не­го­ди. При цьо­му не по­трі­бно змі­ню­ва­ти кут на­хи­лу жа­тки — во­на пра­цю­ва­ти­ме па­ра­лель­но із ґрун­том. Ві­дрив ка­ча­нів жа­ткою від­бу­ва­є­ться не різ­ко, а плав­но. Во­на спо­ря­дже­на ве­ли­ким шне­ком, який за­без­пе­чує ви­со­ку швид­кість по­тра­пля­н­ня у ком­байн ле­жа­чих і су­хих ку­ку­ру­дзя­них ка­ча­нів. Є мо­де­лі, що при­зна­че­ні для ви­со­ко­сте­бло­вої жорс­ткої ку­ку­ру­дзи. І, зві­сно, жа­тки Drago Olі­mac теж до­бре агре­га­ту­ю­ться із будь-яким зби­раль­ним ком­бай­ном. Во­ни до­ся­га­ють ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті та яко­сті вро­жаю, мі­ні­мі­зу­ють втра­ти і у під­сум­ку ве­дуть до зро­ста­н­ня при­бу­тків ку­ку­ру­дзо­во­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.