7-ий крок Ти­та­на

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

На­при­кін­ці ве­ре­сня у Рів­нен­ській обла­сті роз­по­ча­ло ро­бо­ту 7-ме в Укра­ї­ні пред­став­ни­цтво ком­па­нії Titan Machinery Ukraine, офі­цій­но­го дистриб’юто­ра те­хні­ки Case IH.

Кра­сно­мов­ний ар­гу­мент

Но­ве пред­став­ни­цтво ста­ло яскра­вим сим­во­лом пер­шо­го юві­лей­но­го ро­ку ді­яль­но­сті Titan Machinery Ukraine: це не про­сто то­чка про­да­жу сіль­го­спма­шин, а й по­ту­жний сер­ві­сний та на­вчаль­ний центр.

Він роз­та­шо­ва­ний на Рів­нен­щи­ні, згі­дно з гло­баль­ною кон­це­пці­єю роз­ви­тку ди­лер­ської ме­ре­жі Case IH, за якої від­стань між пред­став­ни­цтва­ми не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 200 км. І дій­сно: ли­ше 193 км роз­ді­ляє жи­то­мир­ський центр Titan Machinery Ukraine (с. Лев­ків, Жи­то­мир­ський р-н) та її но­ві по­ту­жно­сті, що роз­та­шо­ва­ні бі­ля тра­си E40, у с. Бі­ла Кри­ни­ця (Рів­нен­ський р-н), на вул. Рів­нен­ській, 114.

20 ве­ре­сня, по­при га­ря­чу по­ру зби­раль­ної кам­па­нії, близь­ко пів­со­тні сіль­го­спви­ро­бни­ків за­ві­та­ли сю­ди, щоб оці­ни­ти мо­жли­во­сті 7-го пред­став­ни­цтва «Ти­та­на». Ра­зом із ни­ми офіц ій­не від­кри­т­тя роз­ді­ли­ли й пред­став­ни­ки топ— ме­не­джмен­ту ком­па­ній Case IH і Titan Machinery.

«Я ра­дий бу­ти при­су­тнім на від­крит­ті рів­нен­сько­го пред­став-

ни­цтва, яке є 7-им в Укра­ї­ні — на­го­ло­шує ві­це-пре­зи­дент Titan Machinery Europe Крі­сті­ан Міт­тер­дор­фер. — Від­чи­ня­ю­чи две­рі но­вих по­ту­жно­стей, ми про­дов­жу­є­мо ре­а­лі­за­цію на­шої стра­те­гії роз­ви­тку та бу­дів­ни­цтва ди­лер­ської ме­ре­жі, го­лов­ною ме­тою якої є за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­ної близь­ко­сті на­ших цен­трів до вас».

І мо­ва тут йде не тіль­ки про пло­щу по­кри­т­тя пред­став­ни­цтва, а й про якість по­слуг, що в ньо­му на­да­ю­ться. Пер­шою се­ред них є сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня, рі­вень яко­го ча­сто і ви­рі­шує, бу­ти чи не бу­ти тій чи ін­шій те­хні­ці (або й ви­ро­бни­ку) на рин­ку Укра­ї­ни. Но­вий центр Titan Machinery Ukraine має до­во­лі не­по­га­ні сер­ві­сні мо­жли­во­сті: пло­ща 650 мІ та ви­со­та во­ріт до­зво­ляє «роз­ка­та­ти» будь-яку са­мо­хі­дну оди­ни­цю те­хні­ки Case IH. Цьо­му по­с­при­яє й дов­га огля­до­ва яма, і кран-бал­ка, і ба­га­тий ін­стру­мен­та­рій ді­а­гно­сти­чно­го й ре­мон­тно­го обла­дна­н­ня… — все не­об­хі­дне для про­ве­де­н­ня ка­пі­таль­них, ве­ли­ко­ву­зло­вих і агре­га­тних ре­мон­тів. Із асор­ти­мен­том роз­хі­дни­ків, еле­мен­тів, де­та­лей і ву­злів те­хні­ки теж не по­вин­но ви­ни­ка­ти про­блем, адже най­більш за­тре­бу­ва­ні в ре­гіо­ні зап­ча­сти­ни вже за­пов­ни­ли сте­ла­жі скла­ду пло­щею близь­ко 300 мІ.

«Зро­зумі­ло, що спра­ва не тіль­ки в сті­нах, а й у лю­дях, — до­дає Крі­сті­ан Міт­тер­дор­фер. — За 5 ро­ків ді­яль­но­сті Titan Machinery Ukraine її ко­ман­да зро­сла до близь­ко 200 фа­хів­ців. Ми по­стій­но ін­ве­сту­є­мо в їхній роз­ви­ток, щоб во­ни якнай­кра­ще від­по­від­а­ли ва­шим ви­мо­гам».

На мо­мент від­кри­т­тя но­вий ди­лер­ський центр став ро­бо­чим мі­сцем для 15-х спе­ці­а­лі­стів. При цьо­му ва­жли­во, що ча­сти­на пло­щі офі­сної бу­дів­лі (3100 мІ) від­ве­де­на під на­вчаль­ні ау­ди­то­рії. У них під час

між­се­зо­н­ня пер­со­нал цен­тру під­ви­щу­ва­ти­ме ква­лі­фі­ка­цію, на­вча­ю­чись у про­від­них фа­хів­ців Case IH об­слу­го­ву­ван­ню но­вої те­хні­ки. Во­дно­час, опе­ра­то­ри го­спо­дарств мо­жуть на­вчи­тись тут ма­кси­маль­но роз­кри­ва­ти мо­жли­во­сті то­го чи ін­шо­го про­ду­кту Case IH. і

«Case IH 176-ий рік при­су­тній на рин­ку. Зро­зумі­ло, що до ви­ро­бни­цтва те­хні­ки ми під­хо­ди­мо ма­кси­маль­но про­фе­сій­но, а то­му спів­пра­цю­є­мо ви­клю­чно з та­ки­ми пар­тне­ра­ми, які бу­дуть так са­мо про­фе­сій­но спіл­ку­ва­тись із ва­ми, об­слу­го­ву­ва­ти ці ма­ши­ни та на­да­ва­ти за­па­сні ча­сти­ни. Ми аб­со­лю­тно впев­не­ні, що Titan Machinery Ukraine мо­же це зро­би­ти», — під­кре­слює ві­це— пре­зи­дент Case IH Тьєр­рі Па­на­де­ро.

«Для нас від­кри­т­тя цьо­го пред­став­ни­цтва є ду­же ва­жли­вим: це крок, який на 200 км на­бли­зив до клі­єн­та, — під­кре­слює ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Titan Machinery Ukraine Юрій Ала­тор­цев. — За­хі­дна Укра­ї­на дав­но че­ка­ла від­кри­т­тя та­ко­го цен­тру. Хо­чу по­обі­ця­ти, що ми гі­дно по­чне­мо ро­бо­ту в цьо­му ре­гіо­ні і до­ве­де­мо на­шим клі­єн­там, що вар­ті до­ві­ри».

Гло­баль­ний по­гляд

Під час офі­цій­но­го від­кри­т­тя з на­ми по­спіл­ку­вав­ся пан Тьєр­рі Па­на­де­ро, який роз­по­вів про роль Укра­ї­ни в ді­яль­но­сті Case IH, а та­кож клю­чо­ві ві­я­н­ня сві­то­во­го сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня.

Case IH є ком­па­ні­єю із ши­ро­ким мо­дель­ним ря­дом те­хні­ки, що до­зво­ляє нам по­кри­ти гло­баль­ні рин­ки: окре­ма про­по­зи­ція для Єв­ро­пи, окре­ма для США та Укра­ї­ни, де фер­ме­ри ма­ють більш— менш одна­ко­ві ви­мо­ги до те­хні­ки, окре­ма для Пів­ден­ної Афри­ки… — на будь— яко­му рин­ку нам є що про­по­ну­ва­ти — це ду­же ва­жли­ва пе­ре­ва­га Case IH. Крім то­го, ми пи­ша­є­мось тим, що ком­по­нен­ти для на­шої те­хні­ки на­ми ж і ство­рю­ю­ться. Зав­дя­ки цьо­му під час роз­роб­ки про­ду­ктів ми не­за­ле­жні від ін­ших ком­па­ній.

З ши­ро­кої про­по­зи­ції Case IH в Укра­ї­ні під час за­хо­ду бу­ло пред­став­ле­но ши­ро­ку лі­ній­ку тра­кто­рів: від Farmall JX (но­мі­наль­на по­ту­жність 81/110 кВт/к.с.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.