32 36 53 56 58 63

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

Укра­ї­на за сі­чень-ве­ре­сень 2018 ро­ку екс­пор­ту­ва­ла пло­до­во-ягі­дної про­ду­кції на $157 млн, що на 40% біль­ше, ніж за від­по­від­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу асо­ці­а­ції «Укр­сад­пром», най­біль­шу екс­порт­ну ви­ру­чку при­не­сли во­ло­ські го­рі­хи — $69 млн, за­мо­ро­же­ні пло­ди і яго­ди — $61 млн, і яблу­ка та гру­ші — $10 млн. Ек­спер­ти за­зна­чи­ли, що основ­ни­ми рин­ка­ми збу­ту в сі­чні-ве­ре­сні по­то­чно­го ро­ку став Єв­ро­пей­ський Со­юз, по­став­ки до яко­го при­но­сять близь­ко двох тре­тин за­галь­ної ва­лю­тної ви­ру­чки.

За пер­ші 20 днів жов­тня Укра­ї­на про­да­ла за кор­дон 120 тис. т го­ро­ху, що більш ніж утри­чі пе­ре­ви­щує по­ка­зник ве­ре­сня (38 тис. т) і в 1,7 ра­зу — ре­зуль­тат ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ро­ком ра­ні­ше. Про це по­ві­дом­ляє «АПК-Ін­форм». В ці­ло­му з по­ча­тку по­то­чно­го МР на зов­ні­шні рин­ки бу­ло по­став­ле­но 284 тис. т ві­тчи­зня­но­го го­ро­ху. Основ­ним драй­ве­ром зро­ста­н­ня по­ста­вок ста­ла Іспа­нія, яка за­ку­пи­ла май­же 85 тис. т куль­ту­ри і ста­ла лі­де­ром се­ред кра­їн-ім­пор­те­рів укра­їн­ської зер­но­бо­бо­вої у 2018– 2019 МР з об­ся­гом 147 тис. т, або 52% від за­галь­но­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.