Syngenta бе­ре участь у за­хи­сті ґрун­тів

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка - Адре­са ре­да­кції: Тел. e-mail: agro-business.com.ua Те­ле­фон для ре­кла­мо­дав­ців: Від­діл ре­а­лі­за­ції та пе­ред­пла­ти: Тел. e-mail:

Для ви­рі­ше­н­ня бо­лю­чої про­бле­ми де­гра­да­ції укра­їн­ських грун­тів не­об­хі­дне ви­ко­ри­ста­н­ня усіх мо­жли­вих ре­сур­сів. При­чо­му з ши­ро­ким за­лу­че­н­ням сві­то­во­го до­сві­ду, ко­о­пе­ра­ці­єю гро­мад­ських та при­ва­тних іні­ці­а­тив. На цьо­му акцен­ту­ва­ла­ся ува­га уча­сни­ків кру­гло­го сто­лу на те­му «Де­гра­да­ція грун­тів та шля­хи їхньо­го очи­ще­н­ня», що про­йшов у жов­тні в Ки­є­ві. Се­ред її актив­них уча­сни­ків бу­ли Про­до­воль­ча і сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція ООН (ФАО) та ком­па­нія Syngenta, ко­тру пред­став­ляв на цьо­му за­хо­ді Оле­ксандр Зо­зу­ля, ке­рів­ник під­роз­ді­лу ре­гіо­наль­но­го мар­ке­тин­гу Syngenta в Укра­ї­ні.

Спіль­но з ав­то­ри­те­тним фа­хів­цем, ака­де­мі­ком-се­кре­та­рем від­ді­ле­н­ня ро­слин­ни­цтва НААН Укра­ї­ни Оле­ксан­дром Іва­щен­ком бу­ло пре­зен­то­ва­но со­ці­аль­ний про­ект, що роз­ви­ва­є­ться у на­шій дер­жа­ві. Так, Syngenta у рам­ках гло­баль­но­го про­е­кту The Good Growth Plan про­тя­гом трьох ро­ків фі­нан­со­во під­три­мує від­по­від­ний про­ект на Ки­їв­щи­ні. На ба­зі ФГ «Ши­ро­ко­ступ» (Ка­гар­ли­цький р-н) на пло­щі 280 га ві­тчи­зня­ні вче­ні ве­дуть до­слі­дже­н­ня грун­тів го­спо­дар­ства, на­да­ю­чи кон­кре­тні ре­ко­мен­да­ції що­до їхньо­го за­хи­сту та по­кра­ще­н­ня. Фер­мер, зі сво­го бо­ку, має ви­ко­ну­ва­ти ці ре­ко­мен­да­ції, ін­ве­сту­ю­чи вла­сні ко­шти. Во­дно­час від­бу­ва­є­ться мо­ні­то­ринг ста­ну грун­ту в го­спо­дар­стві, щоб ро­зу­мі­ти ре­зуль­та-

«Агро­бі­знес Cьо­го­дні». Пе­рі­о­ди­чне ви­да­н­ня з пи­тань еко­но­мі­ки та бі­зне­су

вул. Мар­ша­ла Гре­чка, 13, Ки­їв-136, 04136 (044) 494-09-52, agro@impress-media.kiev.ua (044) 494-09-51, ти впро­ва­дже­н­ня про­ти­е­ро­зій­них за­хо­дів.

(044) 494-09-52 peredplata@impress-media.kiev.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.