Дер­жа­ва не ком­пен­су­ва­ти­ме агро­хол­дин­гам за ути­лі­за­цію від­хо­дів тва­рин­ни­цтва

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Ве­ли­кі агро­хол­дин­ги, які пра­цю­ють у га­лу­зі тва­рин­ни­цтва та пта­хів­ни­цтва і ма­ють у сво­є­му скла­ді вла­сні ути­лі­за­цій­ні це­хи, не отри­му­ва­ти­муть час­тко­ву ком­пен­са­цію із дер­жав­но­го бю­дже­ту за ути­лі­за­цію від­хо­дів. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро Груп» із по­си­ла­н­ням на УНІАН, це озву­чи­ла Держ­прод­спо­жив­слу­жба.

Згі­дно з про­е­ктом по­ста­но­ви, час­тко­ву ком­пен­са­цію за цим на­пря­мом змо­жуть отри­му­ва­ти ви­клю­чно спе­ці­а­лі­зо­ва­ні під­при­єм­ства з ути­лі­за­ції та зни­ще­н­ня остан­ків тва­рин, за­ги­блих від най­більш не­без­пе­чних хво­роб, зокре­ма та­ких, які пе­ре­да­ю­ться лю­ди­ні — си­бір­ської ви­раз­ки, пріон­них ін­фе­кцій, ящу­ру, ска­зу, прав­ця і бо­ту­лі­зму, а та­кож тру­пів тва­рин, які бу­ли ви­яв­ле­ні в не­сан­кціо­но­ва­них по­хо­ва­н­нях або в мі­сцях при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.