Ри­нок фру­ктів: по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Юрій Кер­на­сюк

Ро­зви­ток пло­дів­ни­цтва є одним із пер­спе­ктив­них на­пря­мів ди­вер­си­фі­ка­ції агро­бі­зне­су в ма­лих та се­ре­дніх го­спо­дар­ствах. Для дер­жа­ви за­га­лом – це змі­на екс­порт­них мо­жли­во­стей та збіль­ше­н­ня ва­лю­тних до­хо­дів.

Ви­ро­бни­цтво

Фру­кти тра­ди­цій­но від­но­сять до най­більш цін­них і ко­ри­сних ви­дів їжі, яка мі­стить ба­га­то по­жив­них ре­чо­вин і еле­мен­тів, не­об­хі­дних люд­сько­му ор­га­ні­зму для нор­маль­ної йо­го жит­тє­ді­яль­но­сті. Це та­кож дже­ре­ло пов­но­цін­них ві­та­мі­нів C, B, PP, бе­та-ка­ро­ти­ну, мі­не­раль­них ре­чо­вин і клі­тко­ви­ни. За­га­лом у всьо­му сві­ті по­пит на фру­кти є одним із най­більш по­мі­тних трен­дів, що пов’язу­ють із ру­хом за здо­ро­ве хар­чу­ва­н­ня.

Ві­тчи­зня­не ви­ро­бни­цтво фру­ктів остан­ні­ми ро­ка­ми ста­бі­лі­зу­ва­ло­ся на рів­ні май­же 2 млн т, не­зва­жа­ю­чи на сут­тє­ве ско­ро­че­н­ня пло­щі на­са­джень в пло­до­но­сно­му ві­ці, що однак зна­чною мі­рою ком­пен­су­ва­ло­ся під­ви­ще­н­ням рів­ня се­ре­дньої уро­жай­но­сті їх ви­ро­щу­ва­н­ня. Про­те свій вплив справ­ляє та­кож і фа­ктор не­пе­ре­дба­чу­ва­них по­го­дно-клі­ма­ти­чних змін. Цьо­го ро­ку фер­ме­ром із Чер­ка­щи­ни бу­ло за­кла­де­но пер­шу в Укра­ї­ні план­та­цію ек­зо­ти­чно­го для на­ших умов кі­ві.

На зо­наль­но­му рів­ні основ­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми фру­ктів є го­спо­дар­ства лі­со­сте­по­вої зо­ни, де об- ся­ги їх ва­ло­во­го ви­ро­бни­цтва зро­сли по­рів­ня­но із 2000 р. втри­чі, а се­ре­дня уро­жай­ність у 5,54 ра­зу.

По­мі­тний п от е н ц і а л зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва фру­ктів спо­сте­рі­га­є­ться та­кож у го­спо­дар­ствах сте­по­вої зо­ни, де їх об­ся­ги збіль­ши­ли­ся за вка­за­ний по­рів­няль­ний пе­рі­од в 1,34 ра­зу, а се­ре­дня уро­жай­ність в 1,93.

Стру­ктур­ний ана­ліз ви­ро­бни­цтва основ­них ви­дів пло­дів в усіх ка­те­го­рі­ях го­спо­дарств Укра­ї­ни за­свід­чив зна­чні зру­ше­н­ня у са­дів­ни­чій га­лу­зі.

На­сам­пе­ред у стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва куль­тур зер­ня­тко­вих зро­сла час­тка яблу­ні до 86,2 %, а се­ред кі­сто­чко­вих збіль­ши­ла­ся пи­то­ма ва­га сли­ви до 35,5 %.

Ана­ліз стру­кту­ри ви­ро­бни­цтва фру­ктів у роз­рі­зі ка­те­го­рій го­спо­дарств свід­чить про збіль­ше­н­ня у ній пи­то­мої ва­ги го­спо­дарств на­се­ле­н­ня (ді­агр. 1).

Ни­ні близь­ко 73,1 % ви­ро­бни­цтва яблук, 69,8 % груш, 97,4 % слив, 93,9 % че­ре­шень зо­се­ре­дже­но в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня. Про­те остан­нім ча­сом зро­стає ін­те­рес до роз­ви­тку цьо­го на­пря­му агро­бі­зне­су та­кож і в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах рі­зних ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вих форм. Адже він є до­сить еко­но­мі­чно ви­гі­дний, а до­хід із 1 га мо­же ся­га­ти 200300 і біль­ше тис. грн.

По­пит

У про­до­воль­чо­му ба­лан­сі Укра­ї­ни по­пит на фру­кти вра­хо­ву­є­ться ра­зом із яго­да­ми і ви­но­гра­дом. Як свід­чить ана­ліз да­них ста­ти­сти­ки, фонд спо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.