«Лі­ма­грейн Укра­ї­на» від­свя­тку­ва­ла своє 10-річ­чя

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Зі справ­жнім фран­цузь­ким шар­мом під де­ві­зом «10 ро­ків пар­тнер­ства — 100 % но­ва­тор­ських рі­шень» про­йшло свя­тку­ва­н­ня цьо­го юві­лею.

Весь ве­чір в адре­су ком­па­нії та ко­ле­кти­ву «Лі­ма­грейн Укра­ї­на» лу­на­ли при­ві­та­н­ня і по­ба­жа­н­ня від пар­тне­рів-ком­па­ній дистриб’юто­рів, пред­став­ни­ків про­від­них аграр­них го­спо­дарств. Сво­єю чер­гою, ком­па­нія-іме­нин­ник не за­ли­ши­ла жо­дно­го го­стя без по­да­рун­ків. У за­лі па­ну­ва­ла справ­жня дру­жня атмо­сфе­ра, що аб­со­лю­тно ло­гі­чно, адже зі­бра­лись там не про­сто пар­тне­ри з бі­зне­су, а й дру­зі! І від­но­си­ни ці фор­му­ва­лись у де­яких ви­пад­ках ро­ка­ми.

Не оми­ну­ли по­дію і фран­цузь­кі пред­став­ни­ки ком­па­нії. Во­но й зро­зумі­ло, ри­нок Укра­ї­ни по­при при­су­тність Лі­ма­грейн у біль­шо­сті кра­їн сві­ту над­зви­чай­но ва­жли­вий для них, адже по­сі­дає дру­ге мі­сце у сві­ті за обі­гом ко­штів се­ред ін­ших кра­їн. Пан Ан­ту­ан Ко­лом­бо, го­ло­ва єв­ро­пей­сько­го від­ді­ле­н­ня ком­па­нії Лі­ма­грейн, при­ві­тав при­су­тніх, по­дя­ку­вав за плі­дну спів­пра­цю укра­їн­ським пар­тне­рам та зро­бив екс­курс в істо­рію ком­па­нії, за­кін­чив­ши пер­спе­кти­ва­ми та ам­бі­тни­ми пла­на­ми на май­бу­тнє. Від ви­то­ку ком­па­нії у да­ле­ко­му 1942 ро­ці, ко­ли ряд фер­мер­ських го­спо­дарств об’єд­на­лись у ко­опе­ра­тив, з чо­го по­чав­ся над­зви­чай­но стрім­кий та ди­на­мі­чний ро­зви­ток. В той час до ньо­го май­же що­ро­ку при­єд­ну­ва­ли­ся но­ві під­при­єм­ства в рі­зних ку­то­чках сві­ту, ство­рю­ва­лись вла­сні до­слі­дни­цькі цен­три, що за­без­пе­чи­ло мо­жли­вість ви­во­ди­ти на ри­нок но­ві про­ду­кти. Сьо­го­дні гру­па ком­па­ній Лі­ма­грейн вхо­дить у Топ-4 ком­па­ній, які за­без­пе­чу­ють ви­ро­бни­цтво в сві­ті стра­те­гі­чних куль­тур, та­ких як ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, пше­ни­ця, ячмінь, рі­пак. На­ра­зі актив­но пра­цює над пер­шою по­зи­ці­єю в Укра­ї­ні з огля­ду на пло­щі, за­сі­я­ні сер­ти­фі­ко­ва­ним на­сі­н­ням Лі­ма­грейн.

Опле­ска­ми уча­сни­ки за­хо­ду зу­стрі­ча­ли ди­ре­кто­ра «Лі­ма­грейн Укра­ї­на» Ві­кто­ра Кар­бів­сько­го. Він за­зна­чив, що пред­став­ни­цтво ком­па­нії в Укра­ї­ні з’яви­ло­ся у жов­тні 2008 ро­ці, на той час вже окре­мі про­ду­кти бу­ли до­бре зна­йо­мі на­шим ви­ро­бни­кам. І ці де­сять ро­ків — пе­рі­од актив­но­го роз­ви­тку ком­па­нії в Укра­ї­ні. За цей час за­ре­є­стро­ва­но по­над 140 про­ду­ктів, зокре­ма більш як 40 гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи та 40 со­ня­шни­ку. З 2012 ро­ку в порт­фе­лі ком­па­нії з’яви­ли­ся пше­ни­ця, і всьо­го за два-три ро­ки ви­ве­ли на ри­нок 14 гі­бри­дів рі­па­ку. Та­кож є ячмінь, го­рох та ін­ші куль­ту­ри.

Про­те пе­ре­ва­га по­ля­гає не тіль­ки в кіль­ко­сті гі­бри­дів, але і в ре­зуль­та­тах, які зав­дя­ки на­сін­ню Лі­ма­грейн змо­гли отри­ма­ти фер­ме­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.