Сьо­го­дні гру­па ком­па­ній Лі­ма­грейн вхо­дить у Топ-4 ком­па­ній, які за­без­пе­чу­ють ви­ро­бни­цтво в сві­ті та­ких куль­тур, як ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, пше­ни­ця, ячмінь, рі­пак

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Се­ред гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи най­по­пу­ляр­ні­ши­ми ста­ли Аде­вей, ЛГ 30315 з уро­жай­ні­стю до 14 т/га, ЛГ 3350, що дав 15 т/га то­рік у Ки­їв­ській обла­сті. А та­кож від­но­сно но­вий ЛГ 30352, який цьо­го­річ на Хмель­нич­чи­ні по­ка­зав ре­зуль­тат 17,5т/га. За вро­жай­ні­стю со­ня­шни­ку, якщо роз­гля­ну­ти пів­ден­но-схі­дний ре­гіон Укра­ї­ни, то ма­кси­маль­но за­фі­ксо­ва­ний фан­та­сти­чний ре­зуль­тат ся­гав 4-5 т/га. Але ста­біль­но про­ду­кти Лі­ма­грейн на цій сіль­гос­пкуль­ту­рі за­без­пе­чу­ють на круг 2,5-3 т. Ві­дзна­чи­мо, що ком­па­нія ви­ве­ла гі­бри­ди, стій­кі до всіх ві­до­мих рас вов­чка. Но­ві гі­бри­ди ЛГ 5377, ЛГ 5478, ЛГ 50635 КЛП, що ста­біль­но да­ють 4 т на круг і біль­ше, в цен­траль­но­му ре­гіо­ні. Час­тка рин­ку Укра­ї­ни на­сі­н­ня со­ня­шни­ку при цьо­му ста­но­вить 20%.

За ко­ро­ткий пе­рі­од мен­ше трьох ро­ків гі­бри­ди рі­па­ку ком­па­нії зайня­ли близь­ко 7% ві­тчи­зня­но­го рин­ку. Се­ред них та­кі ві­до­мі про­ду­кти, як Аль­ба­трос з уро­жай­ні­стю до 7 т/га, Ар­то­га, Арі­зо­на, Ар­се­нал, що ста­біль­но за­без­пе­чу­ють не мен­ше 4 т/га.

Гі­дну кон­ку­рен­цію на рин­ку фор­му­ють і сор­ти пше­ни­ці. На­при­клад, сорт Ко­ло­нія на по­лях Жи­то­мир­ської обла­сті да­ла вро­жай­ність 13,2 т/га. Но­ві про­ду­кти Фрі­скі, цьо­го­рі­чний Ме­скаль за­без­пе­чу­ють 8-10 т/га.

За ці ро­ки зро­ста­ла і ко­ман­да ком­па­нії. Істо­рія Лі­ма­грейн в Укра­ї­ні по­чи­на­лась із 5 спів­ро­бі­тни­ків, а сьо­го­дні це 75 ви­со­ко­про­фе­сій­них фа­хів­ців, у то­му чи­слі пра­ців­ни­ки до­слі­дни­цьких цен­трів. За ці 10 ро­ків кіль­кість фер­мер­ських го­спо­дарств, які ку­пу­ють на­сі­н­ня Лі­ма­грейн, ся­гає по­над 5000. Чо­му ж агра­рії оби­ра­ють Лі­ма­грейн? Окрім які­сно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, ком­па­нія про­по­нує су­про­від та на­дає кон­суль­та­ції що­до ви­бо­ру гі­бри­дів. А га­сло 100% ін­но­ва­цій під­твер­дже­не та­ки­ми рі­ше­н­ня­ми, як про­гра­ма опти­мі­за­ції ри­зи­ків від по­су­хи у ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи зав­дя­ки те­хно­ло­гія HYDRANEO®, те­хно­ло­гія ма­кси­маль­но­го за­хи­сту со­ня­шни­ку від вов­чка SUNEO®, під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті ку­ку­ру­дзи за ра­ху­нок ди­фе­рен­ці­йо­ва­ної нор­ми ви­сі­ву, що отри­ма­ла на­зву EASY VR. Під­твер­дже­н­ням ефе­ктив­но­сті цих рі­шень є пло­ща по­сі­вів на­сі­н­ням се­ле­кції Лі­ма­грейн в Укра­ї­ні, що ста­но­вить 1,8 млн/га.

Ре­да­кція «Агро­бі­зне­су Сьо­го­дні» при­єд­ну­є­ться до при­ві­тань із рі­чни­цею. Ба­жа­є­мо на шля­ху ком­па­нії на­дій­них пар­тне­рів, успі­ху та стрім­ко­го роз­ви­тку в подаль­шо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.