Від агро­си­ро­ви­ни до хар­чо­вої ін­ду­стрії

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оле­ксандр Кри­вен­ко

Укра­ї­на тра­ди­цій­но по­сі­дає ви­со­кі мі­сця у рей­тин­гу аграр­них дер­жав сві­ту. Во­дно­час на рин­ку го­то­вих хар­чо­вих про­ду­ктів на­ші до­ся­гне­н­ня де­що скром­ні­ші.

Курс на до­да­ну вар­тість

Ди­ску­сію бу­ло при­уро­че­но ви­хо­ду в світ еле­ктрон­но­го ін­фо­гра­фі­чно­го до­від­ни­ка «Хар­чо­ва про­ми­сло­вість Укра­ї­ни». Це огляд ін­ду­стрії хар­чо­вої пе­ре­роб­ки, який мі­стить стру­кту­ро­ва­ну та акту­аль­ну ін­фор­ма­цію що­до ро­лі ці­єї про­ми­сло­во­сті в еко­но­мі­ці, трен­ди рин­ку, мі­сце Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку го­то­вих про­ду­ктів то­що.

— Укра­ї­на є зна­ною у сві­ті кра­ї­ною аграр­них ви­ро­бни­ків. Во­дно­час пе­ред нею по­стає зав­да­н­ня роз­ви­ва­ти сіль­ське го­спо­дар­ство в бік до­да­ної вар­то­сті, що мо­жли­во са­ме в ца­ри­ні пе­ре­ро­бної хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті, — та­ки­ми сло­ва­ми Ан­дрій Гун­дер, пре­зи­дент Аме­ри­кан­ської тор­го­вель­ної па­ла­ти в Укра­ї­ні (АСС — American Chamber of Commerce in Ukraine), від­крив про­фе­сій­ну ди­ску­сію. — Хар­чо­ва про­ми­сло­вість — одна з най­актив­ні­ших, адже са­ме ця га­лузь ви­во­дить Укра­ї­ну із се­кто­ру кра­їн-по­ста­чаль­ни­ків си­ро­ви­ни в ка­те­го­рію екс­пор­те­рів го­то­вої про­ду­кції.

Хлі­бна кор­зи­на Єв­ро­пи

Укра­ї­ну ча­сто на­зи­ва­ють хлі­бною кор­зи­ною Єв­ро­пи (bread basket). Во­дно­час, на­ша кра­ї­на стає чи­мось біль­шим на кон­ти­нен­таль­ній і сві­то­вій аре­нах. Ми отри­му­є­мо но­вий імідж на гло­баль­но­му рин­ку про­до­воль­ства. Який са­ме?

— Я б окре­слив йо­го та­ким сло­во­спо­лу­че­н­ням, як про­ду­кто­вий су­пер­мар­кет, — ска­зав Ста­ні­слав Шум, го­лов­ний ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор (CEO) кон­тент-мар­ке­тин­го­во­го агент­ства Top Lead, — адже ві­тчи­зня­ні ком­па­нії вже по­став­ля­ють на зов­ні­шні рин­ки не ли­ше зер­но, а й про­ду­кти пе­ре­роб­ки, на­при­клад бо­ро­шно. Са­ме то­му хар­чо­ва про­ми­сло­вість є ті­єю га­луз­зю, яка до­по­ма­гає фор­му­ва­ти до­да­ну вар­тість на на­яв­ній сіль­сько­го­спо­дар­ській си­ро­ви­ні.

Укра­ї­на екс­пор­тує ко­жен че­твер­тий літр мо­ло­ка, який від­прав­ля­є­ться на пе­ре­роб­ку. З 10 л олії, ви­ро­бле­ної у нас, 9,5 л іде на екс­порт. Це ду­же ве­ли­кі об­ся­ги. Зі слів Ста­ні­сла­ва Шу­ма, са­ме про­ду­кція про­до­воль­чо­го асор­ти­мен­ту най­біль­ше екс­пор­ту­є­ться у кра­ї­ни Азії — до­во­лі ди­на­мі­чний еко­но­мі­чний ри­нок. Укра­ї­на про­дає про­ду­ктів хар­чо­вої пе­ре­роб­ки в цю ча­сти­ну сві­ту біль­ше, ніж ме­та­лу чи зер­на.

— Ми пра­гне­мо сти­му­лю­ва­ти бі­знес до пе­ре­гля­ду прі­о­ри­те­тів і звер­ну­ти ува­гу на пе­ре­роб­ку хар­чо­вих про­ду­ктів. Кі­ло­грам ма­ка­ро­нів ко­штує до- рож­че за кі­ло­грам зер­но­вих, кі­ло­грам тор­та до­рож­че за кі­ло­грам цукру. До­да­на вар­тість, яка ство­рю­є­ться під час пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни, є дже­ре­лом до­хо­дів бі­зне­су та укра­їн­ців. Зви­чай­но, всі пер­спе­кти­ви роз­ви­тку на­шо­го су­пер­мар­ке­ту бу­дуть від­кри­ті ли­ше то­ді, ко­ли укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ста­нуть не тіль­ки на­си­чу­ва­ти вну­трі­шній ри­нок і по­кра­щу­ва­ти якість сво­єї про­ду­кції, а й ви­ро­бля­ти до­да­тко­вий об­сяг про­ду­кції на екс­порт.

— Укра­їн­ська хар­чо­ва га­лузь, з об’єктив­ної то­чки зо­ру, ду­же до­бре по­зи­ціо­ну­є­ться ло­гі­сти­чно в Єв­ро­пі, тоб­то во­на має ду­же ко­ро­тке пле­че для по­ста­вок на зов­ні­шні рин­ки, зокре­ма Єв­ро­со­ю­зу, — за­ува­жив Де­нис Ли­сен­ко, ке­ру­ю­чий пар­тнер AEQUO Law Firm. — Час­тка укра­їн­сько­го екс­пор­ту в ЄС зро­стає. Від­по­від­но є уго­да про асо­ці­а­цію, яка дає мо­жли­вість для екс­пор­ту за пра­виль­ної по­бу­до­ви ви­ро­бни­чих про­це­сів. Укра­їн­ський ри­нок про­по­нує мо­жли­во­сті cost effective ви­ро­бни­цтву. Все це є при­чи­на­ми то­го, чо­му Укра­ї­на бу­де ці­ка­вою іно­зем­ним ін­ве­сто­рам по­при ма­кро­еко­но­мі­чні чи ма­кро­по­лі­ти­чні чин­ни­ки.

Ми ще в по­лях

— В Укра­ї­ні ви­ро­бля­ю­ться до­ста­тньо до­бро­го рів­ня за які­стю зер­но­ві, які до­сить успі­шно екс­пор­ту­ю­ться у ду­же ве­ли­ку кіль­кість кра­їн, — за­яви­ла Окса­на Про­со­лен­ко, ке­рів­ник ре­гіо­наль­но­го офі­су між­на­ро­дної асо­ці­а­ції «Ду­най­ська соя» (Donau Soja). — Ві­тчи­зня­на хар­чо­ва про­ми­сло­вість — це пев­ний етап ево­лю­ції, на­сту­пний крок у лан­цюж­ку до­да­ної вар­то­сті бі­зне­су, про який ми всі го­во­ри­мо і який всі пе­ре­слі­ду­є­мо в під­при­єм­ни­цтві.

Во­дно­час хар­чо­ва ін­ду­стрія у цьо­му сен­сі є для нас пев­ним ви­кли­ком, адже пра­цю­ва-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.