Дер­жав­на під­трим­ка чи її імі­та­ція?

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Сер­гій По­но­ма­рьов

Ба­тіг із пря­ни­ком на кін­ці

Від­но­си­ни укра­їн­ських агра­рі­їв із дер­жа­вою ні­ко­ли не бу­ли про­сти­ми. В бу­рем­ні 90-ті чи­ма­ло спри­тних по­лі­ти­ків усіх рів­нів за­ро­би­ли со­бі по­лі­ти­чний (і не ли­ше) ка­пі­тал під пла­чі та зой­ки на те­му «укра­їн­ське се­ло ги­не!».

У «ну­льо­вих» ро­ках на­ші фер­ме­ри із за­здрі­стю по­гля­да­ли на сво­їх поль­ських ко­лег, які бу­кваль­но роз­ко­шу­ва­ли на дер­жав­них до­та­ці­ях роз­ши­ре­но­го Єв­ро­со­ю­зу.

Між тим по­зи­ція збі­дні­лої дер­жа­ви що­до роз­ви­тку агро­се­кто­ра ви­да­ва­ла­ся за­сно­ва­ною на ві­до­мій при­каз­ці про по­ря­ту­нок по­то­пель­ни­ків… І біль­шість агра­рі­їв по­тро­ху на­вчи­ли­ся ви­жи­ва­ти на рин­ку й роз­ви­ва­ти свій бі­знес «не зав­дя­ки, а всу­пе­реч» бай­ду­жо­сті дер­жа­ви. То­ді в се­ре­до­ви­щі най­більш актив­них агро­ви­ро­бни­ків і на­ро­див­ся ві­до­мий ім­пе­ра­тив: «не­хай не до­по­ма­га­ють – аби лиш не за­ва­жа­ють!».

По­ді­бну по­зи­цію не­що­дав­но ви­сло­вив ав­то­ро­ві один фер­мер із Ки­їв­щи­ни на умо­вах ано­нім­но­сті: «З чи­нов­ни­ка­ми не маю пра­кти­чно жо­дних від­но­син. За що їм лю­би­ти ме­не, як я у них ні­ко­ли й ні­чо­го не про­сив? Ось ли­ше не­що­дав­но по­трі­бна бу­ла ме­ні одна до­від­ка, то чи­нов­ник у від­по­відь по­чав скар­жи­ти­ся, що в ньо­го вдо­ма «пі­вень не здо­ров­ка­є­ться», тоб­то за цей па­пі­рець я, во­че­видь, мав від­да­ти йо­му ці­лий мі­шок сво­го зер­на…».

Аграр­на по­лі­ти­ка уря­ду ро­ка­ми ба­зу­ва­ла­ся на кла­си­чно­му по­єд­нан­ні прин­ци­пу «ба­то­га та пря­ни­ка». «Ба­то­гом» ви­сту­па­ла си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня ви­ро­бни­ків зі скла­дним ком­пле­ксом пільг і ви­ня­тків, «пря­ни­ком» – не менш скла­дна си­сте­ма дер­жав­них до­та­цій і ком­пен­са­цій.

Як би то не бу­ло, але ни­ні вже на­віть не­до­бро­зи­члив­ці не мо­жуть го­во­ри­ти про від­су­тність дер­жав­ної під­трим­ки агра­рі­їв. Але ось на­скіль­ки ефе­ктив­на ця до­по­мо­га? Цьо­го­річ агра­рії осво­ї­ли ли­ше 18% із за­про­по­но­ва­них дер­жа­вою 6,3 млрд грн до­та­цій. Це озна­ча­ло, що біль­шість про­грам дер­жав­ної під­трим­ки АПК не спра­цю­ва­ла…

Між тим, зі слів за­сту­пни­ці мі­ні­стра агро­прод­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Оле­ни Ко­ва­льо­вої, Мі­нАПК не­що­дав­но про­ве­ло опи­ту­ва­н­ня агро­ви­ро­бни­ків, і біль­шість опи­та­них вва­жа­ють най­ва­жли­ві­шим для сво­го бі­зне­су до­сту­пність де­ше­вих гро­шо­вих ре­сур­сів.

Вла­сне, факт не­за­пи­та­но­сті агра­рі­я­ми про­грам держ­під­трим­ки АПК і став при­чи­ною ор­га­ні­за­ції на­ра­ди із за­лу­че­н­ням на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни, ке­рів­ни­ків про­філь­но­го ві­дом­ства, на­у­ко­вих уста­нов АПК, про­від­них аграр­них екс­пер­тів.

«Про­сто ти жи­веш не на то­му бе­ре­зі рі­ки…»

Уча­сни­ки на­ра­ди апе­лю­ва­ли до си­сте­ми дер­жав­ної під­трим­ки агро­ви­ро­бни­ків, яка по­ка­за­ла свою ефе­ктив­ність у кра­ї­нах ЄС.

У Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі 40% держ­бю­дже­ту (цьо­го ро­ку це 58,8 млрд єв­ро) спря­мо­ву­є­ться на під­трим­ку ма­лих агро­під­при­ємств. У пе­ре­ра­хун­ку на 1 га єв­ро­пей­ський фер­мер що­ро­ку отри­мує 254 єв­ро дер­жав­ної під­трим­ки. На дум­ку чи­нов­ни­ків ЄС, ма­лі агро­під­при­єм­ства не­кон­ку­рен­тні за сво­єю при­ро­дою, тож якщо змен­ши­ти роз­мір їх дер­жав­ної під­трим­ки, по­ло­ви­на з них збан­кру­тує. У Єв­ро­пі 70% дер­жав­них до­та­цій отри­му­ють фер­ме­ри, і по­ло­ви­ну сво­їх до­хо­дів во­ни ма­ють са­ме за ра­ху­нок них.

У Ні­меч­чи­ні хол­дин­ги ста­нов­лять ли­ше 4% усіх агро­під­при­ємств, а в Поль­щі – 7%. У Єв­ро­со­ю­зі за остан­ні 10 ро­ків кіль­кість агра­рі­їв змен­ши­ла­ся із 14,5 млн до 10,5. Най­біль­ше ско­ро­ти­ла­ся чи­сель­ність мі­кро­ви­ро­бни­ків і ма­лих агро­під­при­ємств. Іде про­цес укру­пне­н­ня го­спо­дарств з ме­тою під­ви­ще­н­ня їх кон­ку­рен­тно­сті.

ЄС на­дає під­трим­ку сво­їм агра­рі­ям біль­ше із со­ці­аль­них мір­ку­вань, ніж еко­но­мі­чних. Ра­зом із тим, за­раз у ра­зі на­да­н­ня ці­єї під­трим­ки акцент пе­ре­но­си­ться із роз­мі­ру зе­мель­ної пло­щі го­спо­дар­ства на по­ка­зни­ки ефе­ктив­но­сті йо­го ро­бо­ти. Те­пер у ЄС ко­шти для агра­рі­їв ви­ді­ля­ють на ін­но­ва­ції та розв’яза­н­ня про­блем еко­ло­гі­чної без­пе­ки.

В Укра­ї­ні на­ра­зі на­лі­чу­є­ться 45,5 тис. агро­під­при­ємств (у то­му чи­слі 110 агро­хол­дин­гів на зе­мель­ній пло­щі 5,6 млн га) і 5 млн до­мо­го­спо­дарств. Во­ни

Вже кіль­ка остан­ніх ро­ків укра­їн­ський агро­ком­плекс вва­жа­є­ться драй­ве­ром роз­ви­тку на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки. Яка роль дер­жа­ви в йо­го роз­ви­тку? Якою має бу­ти дер­жав­на під­трим­ка агро­бі­зне­су? Ці пи­та­н­ня ста­ли пре­дме­том обго­во­ре­н­ня на на­ра­ді що­до дер­жав­ної стра­те­гії роз­ви­тку АПК, яка від­бу­ла­ся не­що­дав­но в Ін­сти­ту­ті аграр­ної еко­но­мі­ки НААН Укра­ї­ни й бу­ла іні­ці­йо­ва­на Укра­їн­ською аграр­ною кон­фе­де­ра­ці­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.