1.

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

за­без­пе­чу­ють 40% ва­ло­во­го про­ду­кту АПК, у них утри­му­є­ться 77% по­го­лів’я ко­рів (або 1,5 млн го­лів), 60% сви­ней і 50% пти­ці.

В кра­ї­ні з ме­тою під­трим­ки ма­лих агро­під­при­ємств спря­мо­ву­є­ться ли­ше 1% держ­бю­дже­ту, і на ко­жен ге­ктар зе­мель­ної пло­щі фер­мер що­ро­ку отри­мує 5,9 єв­ро (!) дер­жав­ної до­по­мо­ги.

Отри­має ко­жен

Ле­о­нід Ко­за­чен­ко, який ви­сту­пив мо­де­ра­то­ром на­ра­ди, від іме­ні Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції пре­зен­ту­вав схе­му під­трим­ки та опо­да­тку­ва­н­ня аграр­них під­при­ємств, яку пі­сля до­о­пра­цю­ва­н­ня бу­де за­про­по­но­ва­но Вер­хов­ній Ра­ді Укра- їни для прийня­т­тя у ви­гля­ді за­ко­ну.

Сі­мей­ні го­спо­дар­ства (аграр­ні мі­кро­під­при­єм­ства) на­ці­ле­ні на за­до­во­ле­н­ня по­треб мі­сце­вої гро­ма­ди, а та­кож на ви­ро­бни­цтво ні­ше­вих про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. За­йма­ти­ся ви­ро­щу­ва­н­ням пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи для та­ко­го го­спо­дар­ства не­ефе­ктив­но. Вра­хуй­мо, що су­ча­сний зер­но­зби­раль­ний ком­байн ко­штує у се­ре­дньо­му 200 тис. до­ла­рів США.

Аграр­ним мі­кро­під­при­єм­ствам про­по­ну­є­ться на­да­ва­ти дер­жав­ні до­та­ції із роз­ра­хун­ку на 1 грн вар­то­сті ре­а­лі­зо­ва­ної про­ду­кції. Це до­зво­лить ви­ве­сти ма­ле ви­ро­бни­цтво з ті­ні. Адже ни­ні­шня схе­ма опо­да­тку­ва­н­ня за че­твер­тою гру­пою для агра­рі­їв не­ці­ка­ва.

на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції

У нас в АПК пра­цю­ють рі­зні суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, і ми ма­є­мо прийня­ти рі­ше­н­ня про те, яку дер­жав­ну під­трим­ку не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти для них. Чи ма­є­мо ми зро­би­ти сіль­ське го­спо­дар­ство сі­мей­ним (фер­мер­ським), як у Єв­ро­пі? Ми по­вин­ні зва­жи­ти все. Від­ки­ну­ти сі­мей­ні го­спо­дар­ства ми не мо­же­мо, як і се­ре­дні за роз­мі­ром агро­під­при­єм­ства, ство­ре­ні зде­біль­шо­го на ба­зі ко­ли­шніх кол­го­спів. Ма­є­мо та­кож агро­хол­дин­ги, на­ці­ле­ні пе­ред­усім на зов­ні­шні рин­ки. Якою має бу­ти по­лі­ти­ка дер­жа­ви в аграр­но­му се­кто­рі еко­но­мі­ки? Зви­чай­но, по­вин­ні існу­ва­ти всі ти­пи го­спо­дарств, про­те який із них має бу­ти основ­ним?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.