4.

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Агро­хол­дин­ги вар­то за­ли­ши­ти на за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня. Їх мо­жна спо­ну­ка­ти ре­є­стру­ва­ти­ся як кла­стер або ін­ду­стрі­аль­ний парк, адже в скла­ді хол­дин­гу за­зви­чай пра­цю­ють де­ся­тки або й со­тні агро­під­при­ємств. Уча­сни­ки агро­хол­дин­гу ма­ють спла­чу­ва­ти по­да­тки ці­лим об’єд­на­н­ням.

Хто ко­му ми­лі­ший…

За­про­по­но­ва­на схе­ма ви­кли­ка­ла бур­хли­ву дис­ку­сії у за­лі на­ра­ди. Ко­жен до­по­від­ач га­ря­че об­сто­ю­вав вла­сний ва­рі­ант роз­по­ді­лу ко­штів держ­під­трим­ки агра­рі­їв та опо­да­тку­ва­н­ня агро­під­при­ємств. На­при­клад, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції Пав­ло Ко­валь за­про­по­ну­вав три­ма­ти­ся в опо­да­тку­ван­ні агро­ви­ро­бни­ків прин­ци­пу ква­зі­а­ку­му­ля­ції ПДВ.

Чи­ма­ло кри­ти­ки лу­на­ло на адре­су Мі­на­гро­прод­по­лі­ти­ки, яке ви­сту­пає опе­ра­то­ром дер­жав­ної під­трим­ки агро­се­кто­ра. Уря­дов­цям за­ки­да­ли, що да­ле­ко не ко­жна грив­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги по­тра­пляє до ки­ше­ні ви­ро­бни­ка, що основ­ну час­тку дер­жав­них до­та­цій у нас отри­му­ють ба­га­ті агра­рії.

Лу­на­ли й «ви­кри­валь­ні» га­сла про те, що ось агро­хол­дин­ги отри­му­ють со­бі від іно­зем­них бан­ків кре­ди­ти під мі­зер­ні від­со­тки – тож чи вар­то дер­жа­ві їх вза­га­лі під­три­му­ва­ти?!

На­то­мість пред­став­ни­ки Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди за­кли­ка­ли збе­рег­ти хол­дин­ги, які за­без­пе­чу­ють Укра­ї­ні кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу на єв­ро­пей­ських рин­ках про­до­воль­ства.

Зна­йшли­ся у за­лі й «га­ря­чі го­ло­ви», які ви­ма­га­ли при­пи­ни­ти дер­жав­ну під­трим­ку су­мі­жних з агро­ком­пле­ксом сфер ви­ро­бни­цтва. Зокре­ма, ось цьо­го ро­ку з 4 млрд грн, ви­ді­ле­них на під­трим­ку тва­рин­ни­цтва, 1,2 млрд пі­дуть на фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів – чи спра­ве­дли­во це? Або чи пра­виль­но дер­жа­ві ком­пен­су­ва­ти агро­ви­ро­бни­кам вар­тість при­дба­н­ня ві­тчи­зня­ної сіль­гос­пте­хні­ки – не­хай би ма­ши­но­бу­дів­ни­ки са­мі шу­ка­ли шля­хи ви­жи­ва­н­ня!

Про­те, во­че­видь, слід по­го­ди­ти­ся із за­ува­же­н­ням за­сту­пни­ка мі­ні­стра агро­прод­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Ві­кто­ра Ше­ре­ме­ти про те, що під­трим­ка ма­ши­но­бу­дів­ни­ків озна­чає та­кож під­трим­ку агра­рі­їв, які в них ку­пу­ють сіль­гос­пте­хні­ку – так са­мо й із сіль­ськи­ми бу­ді­вель­ни­ка­ми, які ство­рю­ють основ­ні фон­ди тва­рин­ни­цтва. «Ком­пен­са­ція ви­трат агра­рія сто­су­є­ться і те­хні­ки, і ви­ро­бни­чих бу­ді­вель», – під­три­ма­ла ко­ле­гу за­сту­пник мі­ні­стра агро­прод­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Оле­на Ко­ва­льо­ва.

Па­ні Оле­ні до­ве­ло­ся за­хи­ща­ти про­гра­ми дер­жав­ної під­трим­ки агро­ви­ро­бни­ків від різ­кої кри­ти­ки:

– Дер­жав­ні про­гра­ми під­трим­ки сіль­го­спви­ро­бни­ків не спра­цю­ва­ли з низ­ки при­чин. Дію окре­мих ще не за­вер­ше­но. Але не слід за­бу­ва­ти, що, на­при­клад, зав­дя­ки дії про­гра­ми під­трим­ки тва­рин­ни­цтва па­ді­н­ня по­го­лів’я ВРХ в Укра­ї­ні, яке за ми­ну­лі 3 ро­ки ста­но­ви­ло 4% що­ро­ку, цьо­го ро­ку зни­зи­ло­ся до 1%, а до 2050-го про­гно­зу­є­ться зро­ста­н­ня тва­рин­ни­цтва в Укра­ї­ні на 60%. У га­лу­зі са­дів- ни­цтва по­пит ви­ро­бни­ків на дер­жав­ну під­трим­ку пе­ре­ви­щу­вав мо­жли­во­сті Мі­нАПК, в основ­но­му, че­рез ма­со­ву за­ку­пів­лю са­джан­ців, то­му й не вда­ло­ся за­без­пе­чи­ти під­трим­кою усіх, – за­ува­жи­ла во­на.

Для по­ря­тун­ку се­ла під­три­ма­є­мо фер­ме­ра

Чи не єди­не, в чо­му бу­ли одно­стай­ни­ми уча­сни­ки на­ра­ди, – це не­об­хі­дність по­си­ле­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки фер­мер­ських го­спо­дарств.

І то не ли­ше то­му, що ООН ого­ло­си­ло 2017-2027 ро­ки де­ся­ти­річ­чям під­трим­ки фер­ме­рів у сві­ті, а 87% агро­під­при­ємств на зем­лі ста­нов­лять фер­мер­ські, і цей тип агро­го­спо­дар­ства, в яко­му лю­ди пра­цю­ють на се­бе та са­мі се­бе за­без­пе­чу­ють усім не­об­хі­дним для сво­єї пра­ці, є най­більш ефе­ктив­ним.

На пер­ший план тут ви­хо­дить со­ці­аль­ний фа­ктор. Зга­дай­мо, що в ни­ні чин­ній Ко­а­лі­цій­ній уго­ді вла­ди осно­вою укра­їн­сько­го АПК про­го­ло­ше­но са­ме сі­мей­не фер­мер­ське го­спо­дар­ство. Не­об­хі­дність під­трим­ки фер­мер­ства ди­кту­є­ться прин­ци­па­ми про­до­воль­чої без­пе­ки дер­жа­ви, а та­кож прин­ци­па­ми під­трим­ки се­ла – в Єв­ро­со­ю­зі це вже зро­зумі­ли. До то­го ж 75% по­ку­пців сіль­госп- те­хні­ки – це ма­лі агро­під­при­єм­ства. Від­так, під­три­мав­ши фер­ме­ра, ми та­кож на­да­мо по­штовх роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня.

А, мо­же, нам спо­ча­тку за­ко­ни по­мі­ня­ти?

Як за­ува­жив у сво­є­му ви­сту­пі за­сту­пник ке­рів­ни­ка Ко­мі­те­ту з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Оле­ксандр Ба­ку­мен­ко, один ге­ктар в Укра­ї­ні дає у 44 ра­зи мен­ше агро­про­ду­кції, ніж у Да­нії – і з цим тре­ба щось ро­би­ти. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, на­ро­дний де­пу­тат ра­зом із гру­пою одно­дум­ців роз­ро­би­ли та за­ре­є­стру­ва­ли у Вер­хов­ній Ра­ді про­ект За­ко­ну «Про основ­ні за­са­ди дер­жав­ної аграр­ної по­лі­ти­ки та дер­жав­ної по­лі­ти­ки сіль­сько­го роз­ви­тку».

Вар­то за­зна­чи­ти, що вже в са­мій на­зві до­ку­мен­та чи не впер­ше за­фі­ксо­ва­но зв’язок між роз­ви­тком агро­ком­пле­ксу та вла­сне сіль­ських по­се­лень і те­ри­то­рій. Зі слів па­на Ба­ку­мен­ка, за­ко­но­про­ект мі­стить 15 прі­о­ри­те­тів роз­ви­тку АПК в Укра­ї­ні та має ство­ри­ти за­ко­но­дав­чу ба­зу для роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го агро­ком­пле­ксу. А вже на ній мо­жна бу­де ко­ре­ктно роз­ви­ва­ти си­сте­му дер­жав­ної під­трим­ки рі­зних ви­дів агро­під­при­ємств, під­кре­слив він.

На пе­ре­ко­на­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та, ефе­ктив­ним за­хо­дом під­трим­ки агро­ви­ро­бни­ка мо­же ста­ти за­кон про зни­же­н­ня став­ки ПДВ на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, ана­ло­ги яко­му прийня­то в 19 кра­ї­нах, і про­ект яко­го вже два ро­ки ле­жить у Вер­хов­ній Ра­ді без ру­ху.

Втім, на дум­ку Оле­ни Ко­ва­льо­вої, прийня­т­тя та­ко­го за­ко­ну за­раз не на ча­сі.

– Ми під­три­му­є­мо ідею зни­же­н­ня став­ки ПДВ на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, про­те за умов вій­ни тре­ба ба­лан­су­ва­ти держ­бю­джет. А йо­го втра­ти від та­ко­го кро­ку мо­жуть ся­гну­ти 50 млрд грн що­ро­ку, – за­зна­чи­ла во­на…

Як ого­ло­сив, за­кри­ва­ю­чи на­ра­ду, Ле­о­нід Ко­за­чен­ко, не­вдов­зі екс­пер­тів аграр­но­го рин­ку за­про­сять на дру­гий тур обго­во­ре­н­ня за­хо­дів роз­ви­тку си­сте­ми дер­жав­ної під­трим­ки агро­ви­ро­бни­ків. Хо­че­ться ві­ри­ти, що цьо­го ра­зу до уча­сті в дис­ку­сії за­про­сять і са­мих агра­рі­їв, які, зви­чай­но, кра­ще за усіх зна­ють, якої са­ме під­трим­ки дер­жа­ви во­ни по­тре­бу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.