«Син­ген­та» від­кри­ла пер­шу в кра­ї­ні Ла­бо­ра­то­рію Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій

Agrobusiness Segodni - - Подія - Оле­кса Стер­ній

Ком­па­нія «Син­ген­та» 4 жов­тня 2018 ро­ку да­ла старт ро­бо­ті Digital Innovation Lab в Укра­ї­ні. На ци­фро­во­му май­дан­чи­ку, який роз­та­шо­ва­ний в ін­но­ва­цій­но­му пар­ку UNIT.City (м. Ки­їв), вже роз­по­ча­лась актив­на ді­яль­ність. Цей ам­бі­тний про­ект про­від­ної сві­то­вої ком­па­нії від­кри­ває но­ві го­ри­зон­ти роз­ви­тку аграр­ної га­лу­зі не ли­ше для Укра­ї­ни, а й для кра­їн Єв­ро­пи.

У лю­дей, де­що від­сто­ро­не­них від агро­ви­ро­бни­цтва, ча­сом ще по­бу­тує уяв­ле­н­ня, що сіль­ське го­спо­дар­ство — це спра­ва кон­се­рва­тив­на, де скла­дно щось но­ве при­ду­ма­ти. Та зро­зумі­ло, що це да­ле­ко не так. І яскра­вим цьо­му під­твер­дже­н­ням ста­ла фун­да­ція у Ки­є­ві Ла­бо­ра­то­рії Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій, яка пра­цює на сти­ку агро­се­кто­ру та IT-те­хно­ло­гій.

Укра­ї­на — ци­фро­вий лі­дер для Єв­ро­пи

Зокре­ма, ци­фро­ві те­хно­ло­гії все біль­ше ста­ють ру­ші­єм роз­ви­тку у су­ча­сно­му зем­ле­роб­стві. За ни­ми не ли­ше май­бу­тнє у за­галь­нім сен­сі — во­ни йо­го ство­рю­ють від­те­пер і в Укра­ї­ні. Щой­но від­кри­тий ци­фро­вий май­дан­чик у Ки­є­ві став 6-м у гло­баль­ній ме­ре­жі ЛЦІ (Ла­бо­ра­то­рія Ци­фро­вих Ін­но­ва­цій) ком­па­нії «Син­ген­та». За на­пря­мом Digital Development and Labs (Ци­фро­ві роз­роб­ки та ла­бо­ра­то­рії) за остан­ні пів­то­ра ро­ки за­по­ча­тко­ва­ні та успі­шно пра­цю­ють 5 по­ді­бних про­е­ктів у рі­зних кра­ї­нах сві­ту: США, Ки­таї, Ін­дії, Сін­га­пу­рі та Ве­ли­кій Бри­та­нії.

Як по­ві­дом­ля­є­ться, ЛЦІ в Укра­ї­ні пов­ні­стю осна­ще­на не­об­хі­дним обла­дна­н­ням і про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, що до­зво­ляє ко­ман­ді ви­со­ко­кла­сних спе­ці­а­лі­стів ство­рю­ва­ти ши­ро­кий спектр ци­фро­вих про­ду­ктів у сфе­рі WEB-роз­ро­бок, big data, мо­біль­них до­да­тків, вір­ту­аль­ної ре­аль­но­сті, Ін­тер­не­ту ре­чей. На дум­ку ке­рів­ни- цтва ком­па­нії, ін­но­ва­цій­ний UNIT.City парк — це іде­аль­на ло­ка­ція для по­шу­ку одно­дум­ців, обмі­ну до­сві­дом і зна­н­ня­ми, для ство­ре­н­ня ефе­ктив­но­го пар­тнер­ства, опра­цю­ва­н­ня пер­спе­ктив­них ідей та вті­ле­н­ня про­е­ктів. Пла­ну­є­ться, що Ла­бо­ра­то­рія на­ла­го­джу­ва­ти­ме зв’яз­ки з уні­вер­си­те­та­ми й на­у­ко­во-до­слі­дни­ми цен­тра­ми, стар­та­па­ми у ци­фро­вій та агро­но­мі­чній га­лу­зях. За­зна­ча­є­ться, що ді­яль­ність ЛЦІ спри­я­ти­ме по­яві та ре­а­лі­за­ції ві­тчи­зня­них стар­та­пів у від­по­від­ній сфе­рі, отри­ман­ню до­сту­пу до акту­аль­них сві­то­вих пра­ктик і ком­пе­тен­цій.

Тут слід від­зна­чи­ти, шо фор­мат укра­їн­сько­го май­дан­чи­ка ви­рі­зня­є­ться більш ши­ро­ким фун­кціо­на­лом та за­пла­но­ва­ним гео­гра­фі­чним по­кри­т­тям що­до на­да­н­ня ци­фро­вих сер­ві­сів. «На сьо­го­дні ЛЦІ у Ки­є­ві — це один із най­ам­бі­тні­ших про­е­ктів, що при­не­се но­вий цін­ні­сний пра­кти­чний до­свід та мо­жли­во­сті для подаль­шо­го роз­ви­тку всі­єї ме­ре­жі Ла­бо­ра­то­рій, — го­во­рить Бен­джа­мін Ні­ні­йо, ке­рів­ник гло­баль­но­го на­пря­му Ци­фро­ві те­хно­ло­гії ком­па­нії «Син­ген­та». — На­ші ла­бо­ра­то­рії в ін­ших кра­ї­нах зо­се­ре­дже­ні на до­слі­джен­ні та ви­вчен­ні спо­жив­чо­го по­пи­ту на ци­фро­ві про­ду­кти, роз­роб­ці кон­це­пцій та ство­рен­ні про­то­ти­пів про­ду­ктів. Укра­їн­ська ЛЦІ до­пов­ню­ва­ти­ме ро­бо­ту за­кла­дів біль­ши­ми опе­ра­тив­ни­ми мо­жли­во­стя­ми, про­по­ну­ю­чи пов­ний цикл роз­роб­ки рі­шень — від до­слі­джень та мо­де­лю­ва­н­ня те­сто­вих зраз­ків ци­фро­вих про­ду­ктів до ство­ре­н­ня ро­бо­чих вер­сій про­ду­кту, го­то­во­го до за­пу­ску з ре­аль­ни­ми ко­ри­сту­ва­ча­ми та ін­те­гро­ва­но­го з си­сте­ма­ми ком­па­нії «Син­ген­та»… Ми пра­гне­мо до роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­ту на­ших ци­фро­вих про­ду­ктів та по­слуг, щоб про­по­ну­ва­ти агра­рі­ям кра­щі рі­ше­н­ня. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи да­ні та на­да­ю­чи їм до­ступ до ци­фро­вих ін­стру­мен­тів, до­да­тків і си­стем, ми мо­же­мо до­по­мог­ти агро­ви­ро­бни­кам під­ви­щи­ти при­бу­тко­вість, по­лі­пши­ти якість про­ду­кції, ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні ре­сур­си та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.