Аграр­на ве­чір­ка у ні­ме­цькій ам­ба­са­ді

Agrobusiness Segodni - - Подія - Ігор Пе­трен­ко

Ве­чір сіль­сько­го го­спо­дар­ства з ні­ме­цьки­ми та укра­їн­ськи­ми тра­ди­ці­я­ми про­йшов во­се­ни в По­соль­стві Ні­меч­чи­ни в Укра­ї­ні. Дво­сто­ро­н­ня тор­гів­ля між дво­ма кра­ї­на­ми в аграр­ній сфе­рі, спів­пра­ця у лі­сів­ни­цтві зро­стає. Це бу­ло б не­мо­жли­во без ні­ме­цьких фа­хів­ців, які пра­цю­ють в Укра­ї­ні.

Укра­їн­ську аграр­ну спіль­но­ту у цьо­му спіл­ку­ван­ні пред­став­ля­ли ві­це-Мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Оль­га Тро­фім­це­ва, го­ло­ва Гро­мад­ської спіл­ки «Аграр­ний со­юз Укра­ї­ни» Ген­на­дій Но­ві­ков, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ВГО «Укра­їн­ська аграр­на кон­фе­де­ра­ція» Пав­ло Ко­валь, за­сту­пник го­ло­ви Все­укра­їн­ської Аграр­ної Ра­ди Ми­хай­ло Со­ко­лов, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «УкрАгро­Кон­салт» Сер­гій Фе­о­фі­лов, про­фе­су­ра аграр­них уні­вер­си­те­тів. Де­які з них вхо­дять у «Все­укра­їн­ський аграр­ний фо­рум», ство­ре­ний ми­ну­ло­го ро­ку шля­хом об’єд­на­н­ня про­від­них аграр­них гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій.

Го­стей ві­та­ли По­сол Фе­де­ра­тив­ної Ре­спу­блі­ки Ні­меч­чи­на в Укра­ї­ні д-р Ернст Рай­хель і пар­ла­мент­ський статс-се­кре­тар Фе­де­раль­но­го мі­ні­стер­ства про­до­воль­ства і сіль­сько­го го­спо­дар­ства Ні­меч­чи­ни Мі­ха­ель Штю­бген. Та­кож від ні­ме­цької сто­ро­ни при­су­тні бу­ли ке­рів­ник про­е­кту «Ні­ме­цько-укра­їн­ський аграр­ний діа­лог» при Ін­сти­ту­ті еко­но­мі­чних до­слі­джень та по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій (IER) Фоль­кер Зас­се та спів­ро­бі­тни­ки Ні­ме­цько­го аграр­но­го цен­тру.

По­сол Ернст Рай­хель від­мі­тив: «Ні­ме­цько-укра­їн­ська спів­пра­ця в аграр­ній сфе­рі ду­же ті­сна. Сьо­го­дні від­бу­ло­ся вже 15-те за­сі­да­н­ня укра­їн­сько-ні­ме­цько­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ко­мі­те­ту. Зро­зумі­ло ко­жно­му, що для Укра­ї­ни ро­зви­ток сіль­сько­го го­спо­дар­ства є ду­же ва­жли­вим. Не се­крет, що во­но ста­ло для ва­шої дер­жа­ви одні­єю із най­ва­жли­ві­ших екс­порт­них га­лу­зей».

Нім­ці ро­блять ду­же ба­га­то для то­го, щоб спри­я­ти збіль­шен­ню екс­пор­ту агро­про­ду­кції з Укра­ї­ни. ФРН ін­ве­стує со­тні міль­йо­нів єв­ро у ро­зви­ток укра­їн­ської ін­фра­стру­кту­ри, во­дних шля- хів, бу­дів­ни­цтво мор­ських пор­тів, і, зві­сно ж, у сіль­ське го­спо­дар­ство. Пан Рай­хель за­зна­чив та­кож, що на за­сі­дан­ні ні­ме­цько-укра­їн­сько­го аграр­но­го ко­мі­те­ту обго­во­рю­ва­ли роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці між Ні­меч­чи­ною і Укра­ї­ною до­по­мог­ти на­шій кра­ї­ні в роз­бу­до­ві ста­ло­го лі­со­во­го го­спо­дар­ства. «Пи­та­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня лі­су є су­пе­ре­чли­вим, і ми це ро­зу­мі­є­мо, — ска­зав пан Рай­хель. — Ва­жли­во пе­рі­о­ди­чно про­во­ди­ти ін­вен­та­ри­за­цію лі­сів, ма­ти да­ні що­до їх ста­ну. На­ші фа­хів­ці мо­жуть по­ді­ли­ти­ся до­сві­дом фе­де­раль­ної ін­вен­та­ри­за­ції лі­сів. Я ду­же ра­дий, що на­ші дер­жа­ви мо­жуть спів­пра­цю­ва­ти і з ці­єї те­ма­ти­ки та­кож».

Ще один на­прям спів­пра­ці — осві­та. Ни­ні еко­но­мі­ка по­тре­бує до­бре ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців. Ні­ме­цькі спе­ці­а­лі­сти обі­ця­ють під­три­му­ва­ти на­ших ви­кла­да­чів у рам­ках про­фте­хо­сві­ти. До­по­мог­ти у мо­дер­ні­за­ції на­вчаль­них пла­нів, зо­кре- ма, за­без­пе­чи­ти обла­дна­н­ням чо­ти­ри ко­ле­джі. «У пер­спе­кти­ві ми роз­гля­да­є­мо ще ба­га­то на­пря­мів для плі­дної спів­пра­ці, зокре­ма спів­ро­бі­тни­цтво в лі­со­го­спо­дар­ській га­лу­зі, ве­те­ри­на­рії та під­го­тов­ці ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців для ро­бо­ти з но­ві­тні­ми агро­те­хно­ло­гі­я­ми, — за­зна­чи­ла па­ні Тро­фім­це­ва. — Аграр­ні те­хно­ло­гії, ро­зви­ток сіль­ських те­ри­то­рій ми хо­ті­ли б ба­чи­ти на Лу­ган­щи­ні, До­неч­чи­ні. Змі­цни­ти упев­не­ність у зав­тра­шньо­му дні тих фер­ме­рів, що пра­цю­ють не­да­ле­ко від зо­ни кон­флі­кту з Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю».

Та­кі зу­стрі­чі у ні­ме­цько­му по­соль­стві вже ма­ють 15-лі­тню тра­ди­цію. Офі­цій­ну ча­сти­ну аграр­ної ве­чір­ки про­дов­жи­ло не­фор­маль­не спіл­ку­ва­н­ня. Му­зи­чне тріо ство­рю­ва­ло за­ти­шну атмо­сфе­ру по­пу­ляр­ни­ми джа­зо­ви­ми ком­по­зи­ці­я­ми. У хід пі­шли на­пої й по­пу­ляр­ні на­ро­дні стра­ви: ні­ме­цькі со­си­ски із ту­ше­ною ка­пу­стою та укра­їн­ські пи­ріж­ки з ви­шня­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.