Spirit від Vдderstad — про­сто та ін­но­ва­цій­но

Agrobusiness Segodni - - Подія -

Ри­нок ви­сів­них ком­пле­ксів в Укра­ї­ні до­во­лі ве­ли­кий, і пе­ре­сі­чно­му фер­ме­ро­ві ви­зна­чи­тись із ви­бо­ром ком­бі­но­ва­но­го агре­га­ту, який би був на­дій­ним, ін­но­ва­цій­ним, ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чним та ще й зі зна­чною пер­спе­кти­вою ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, тоб­то те­хні­чні рі­ше­н­ня яко­го ще бу­дуть акту­аль­ні три­ва­лий час, не так-то й про­сто.

Ком­па­нія Vдderstad зав­жди кро­ку­ва­ла в но­гу з ви­мо­га­ми ча­су й по­тре­ба­ми агра­рі­їв, тож ціл­ком ло­гі­чно, що її про­ду­кція вті­лює остан­ні те­хні­чні до­ся­гне­н­ня ма­ши­но­бу­дів­ної га­лу­зі. Це сто­су­є­ться усіх мо­де­лей цьо­го ві­до­мо­го швед­сько­го ви­ро­бни­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Адже про­ду­кти Vдderstad ви­ро­бле­ні за прин­ци­пом «усе най­кра­ще, най­но­ві­ше та най­су­ча­сні­ше ство­рю­є­ться та ком­пле­кту­є­ться у Скан­ди­на­вії».

Ви­сів­ний ком­плекс Spirit уже до­сить ві­до­мий на укра­їн­сько­му та єв­ро­пей­сько­му рин­ках і при­пав до впо­до­би ве­ли­че­зній кіль­ко­сті фер­ме­рів, які пра­цю­ють за мі­ні­маль­ною та тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­я­ми обро­бі­тку ґрун­ту. Ми вже го­во­ри­ли ви­ще, що в те­хні­ці ком­па­нії Vдderstad вті­ле­ні остан­ні те­хно­ло­гі­чні до­ся­гне­н­ня ма­ши­но­бу­дів­ної га­лу­зі, і ви­сів­ний ком­плекс Spirit — не ви­ня­ток.

Про­те ком­па­нія Vдderstad не бу­ла б тим, ким во­на є сьо­го­дні, як­би не при­слу­ха­ла­ся до по­ба­жань клі­єн­тів. І най­кра­щим під­твер­дже­н­ням цьо­го є та­кий факт: спе­ці­аль­но для укра­їн­ських агра­рі­їв ком­па­нія пе­ре­ро­би­ла гі­драв­лі­чну си­сте­му сі­вал­ки! Від­те­пер для ке­ру­ва­н­ня ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ви­сів­но­го ком­пле­ксу ви­ко­ри­сто­ву­є­ться зви­чай­на гі­драв­лі­чна си­сте­ма, в якій за­ді­я­ні чо­ти­ри па­ри гі­дро­ви­хо­дів.

На­сту­пною пе­ре­ва­гою цих сі­ва­лок є їхній ши­ро­кий мо­дель­ний ряд. Ви­сів­ні ком­пле­кси Spirit ви­ро­бник про­по­нує у ви­ко­нан­ні з ши­ри­ною за­хва­ту 4, 6, 8 та 9 м, з одно­ча­сним вне­се­н­ням до­брив або без ці­єї опе­ра­ції.

Най­біль­ші мо­де­лі ви­сів­них ком­пле­ксів Spirit 600-900C з одно­ча­сним уне­се­н­ням до­брив осна­ще­ні міс­тким бун­ке­ром об’ємом 5 тис. л, який має ве­ли­кий отвір для за­ван­та­же­н­ня на­сі­н­ня та до­брив.

До­зу­ва­н­ня на­сі­н­ня від­бу­ва­є­ться дво­ма ви­со­ко­то­чни­ми ви­сів­ни­ми при­стро­я­ми Fenix II, які за­без­пе­чу­ють ста­біль­ний і на­дій­ний ре­зуль­тат сів­би. Ви­ко­ри­ста­н­ня двох до­за­то­рів дає змо­гу пра­цю­ва­ти на ви­со­кій швид­ко­сті за ма­кси­маль­них норм ви­сі­ва­н­ня на­сі­н­ня і до­брив (ви­сів­ні апа­ра­ти зда­тні за­без­пе­чи­ти ви­сів від 1 до 500 кг/га).

Для під­ви­ще­н­ня то­чно­сті сів­би по­ту­жний вен­ти­ля­тор вбу­до­ва­ний у бун­кер на зна­чній ви­со­ті, що мі­ні­мі­зує по­тра­пля­н­ня все­ре­ди­ну міс­тко­сті пи­лу й бру­ду. Крім то­го, для опти­мі­за­ції спів­від­но­ше­н­ня по­ві­тря­них по­то­ків для ви­сі­ву на­сі­н­ня та до­бри­ва в кон­стру­кції сі­вал­ки пе­ред­ба­че­но вста­нов­ле­н­ня ре­гу­лю­валь­ної си­сте­ми AirBalance, яка дає мо­жли­вість ко­ри­гу­ва­ти си­лу по­то­ку по­ві­тря за­ле­жно від нор­ми ви­сі­ва­н­ня.

До­зу­ва­н­ня до­брив від­бу­ва­є­ться окре­мо за до­по­мо­гою шне­ка. Зав­дя­ки по­ту­жно­му гі­дро­при­во­ду під­три­му­є­ться чі­тка та ста­ла за­да­на нор­ма до­брив.

Пі­сля вне­се­н­ня до­брив ве­ли­кі ко­ле­са при­ко­чу­ють ґрунт пе­ред дво­ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми ви­сі­ву на­сі­н­ня, до­да­тко­во по­дрі­бню­ю­чи груд­ки та ви­рів­ню­ю­чи по­верх­ню по­ля.

У сі­вал­ці ви­ко­ри­сто­ву­є­ться си­сте­ма актив­но­го до­ван­та­же­н­ня со­шни­ків та бо­ко­вих се­кцій. Отри­му­ю­чи да­ні від да­тчи­ків у гі­драв­лі­чній си­сте­мі, гі­дро­си­сте­ма сі­вал­ки мит­тє­во ре­а­гує на змі­ни ре­льє­фу чи ґрун­то­ві умо­ви. У та­ко­му ра­зі спе­ці­аль­но скон­стру­йо­ва­на во­на від­ра- зу ж ком­пен­сує збіль­ше­н­ня чи змен­ше­н­ня ти­ску на ро­бо­чі ор­га­ни або се­кції сі­вал­ки. Зав­дя­ки цьо­му тиск на со­шни­ки й бо­ко­ві се­кції по­стій­но під­три­му­є­ться на за­да­но­му рів­ні не­за­ле­жно від будь-яких не­рів­но­стей по­верх­ні по­ля.

З ме­тою по­кра­ще­н­ня ро­бо­ти сі­вал­ку Spirit 600-900C/S осна­ще­но си­сте­мою від­ми­ка­н­ня по­ло­ви­ни ви­сів­них ор­га­нів ма­ши­ни під час ви­ко­на­н­ня сів­би або вне­се­н­ня до­брив. Та­ким чи­ном, опти­мі­зу­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу та до­брив. Агра­рії, які ре­гу­ляр­но за­сто­со­ву­ють фун­кцію та­ко­го від­ми­ка­н­ня, оці­нять мо­жли­вість за­оща­джу­ва­ти до 5% на­сі­н­ня і до­брив, одно­ча­сно за­без­пе­чу­ю­чи ро­сли­нам опти­маль­ні умо­ви для їхньо­го стар­ту та ро­сту.

Для за­до­во­ле­н­ня по­треб на­віть най­ви­ба­гли­ві­ших клі­єн­тів ком­па­нія про­по­нує два спосо­би вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив.

Ме­тод FIX. У сі­вал­ках Spirit із мо­жли­ві­стю вне­се­н­ня до­брив мі­не­раль­ні до­бри­ва ви­сі­ва­ють смуж­ка­ми зав­шир­шки 5 см із ши­ри­ною між­рядь 125 мм пе­ред ко­жним ряд­ком ви­сі­ву на­сі­н­ня. До­бри­во зав­жди роз­мі­щу­є­ться окре­мо від на­сі­н­ня, що за­по­бі­гає хі­мі­чним опі­кам йо­го та за­трим­ці про­ро­ста­н­ня. Сі­вал­ки Spirit 600-900C FIX до­сту­пні з ро­бо­чою ши­ри­ною 6, 8 і 9 м. Ре­зуль­тат та­ко­го вне­се­н­ня — швид­ке й ефе­ктив­не по­гли­на­н­ня ро­сли­на­ми по­жив­них ре­чо­вин та по­лі­пше­н­ня їхньо­го ро­сту й роз­ви­тку.

Ме­тод Nordic пе­ред­ба­чає ви­сів до­брив за до­по­мо­гою ди­ско-ан­кер­них со­шни­ків, які ма­ють ви­со­ке при­ти­скне зу­си­л­ля. Во­ни вно­сять до­бри­во між ряд­ка­ми на­сі­н­ня із ши­ри­ною між­ря­д­дя 250 мм, що дає пев­ні пе­ре­ва­ги за тра­ди­цій­ної під­го­тов­ки ґрун­ту та по­су­шли­вих умов на­ве­сні. Сі­вал­ки Spirit 600800C Nordic до­сту­пні з ро­бо­чою ши­ри­ною 6 і 8 м.

Ну й, на­пев­не, одна з основ­них пе­ре­ваг цих сі­ва­лок — це си­сте­ма управ­лі­н­ня Vдderstad E-Control на ба­зі iPad. На до­пов­не­н­ня до фун­кцій ши­ро­ко­го кон­тро­лю й мо­ні­то­рин­гу про­це­су сів­би ця си­сте­ма управ­лі­н­ня дає змо­гу під час вхо­ду та ви­хо­ду агре­га­ту із за­гін­ки на по­лі ре­гу­лю­ва­ти чер­го­вість опу­ска­н­ня пе­ре­дньо­го ґрун­то­об­ро­бно­го зна­ря­д­дя та ви­сів­них со­шни­ків, що по­лі­пшує якість за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня на цих ді­лян­ках по­ля.

Крім то­го, для роз­ши­ре­н­ня сфе­ри ви­ко­ри­ста­н­ня та на­да­н­ня сі­вал­ці ще біль­шої уні­вер­саль­но­сті цей ви­сів­ний ком­плекс мо­жна осна­щу­ва­ти до­да­тко­ви­ми си­сте­ма­ми й при­сто­су­ва­н­ня­ми. На­при­клад, у кон­стру­кції агре­га­ту ви­ро­бник пе­ред­ба­чив мо­жли­вість вста­нов­ле­н­ня мі­ні-сі­вал­ки BioDrill для одно­ча­сно­го ви­сі­ву ра­зом з основ­ною куль­ту­рою дрі­бно­на­сін­нє­вих куль­тур, ба­га­то­рі­чних трав то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.