Обжин­ко­ва ім­пре­за Хмель­нич­чи­ни

Agrobusiness Segodni - - Подія - Ігор Пе­трен­ко

На око­ли­ці Хмель­ни­цько­го не­що­дав­но про­йшла XXXI агро­про­ми­сло­ва ви­став­ка-яр­ма­рок «Агро­По­ді­л­ля-2018» — один із най­по­ту­жні­ших се­ред по­ді­бних ре­гіо­наль­них за­хо­дів. Ор­га­ні­за­то­ри зумі­ли при­ва­би­ти не ли­ше ви­ро­бни­ків, а й чи­слен­них спо­жи­ва­чів сіль­госп­про­ду­кції. По­дія по­ра­ду­ва­ла від­ві­ду­ва­чів яскра­ви­ми емо­ці­я­ми і ко­ри­сни­ми при­дба­н­ня­ми за­со­бів агро­ви­ро­бни­цтва, са­джан­ців чи про­сто сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції.

Ті, хто при­їхав цьо­го со­ня­чно­го дня на ви­став­ку ав­то­мо­бі­лем, дов­го шу­ка­ли мі­сце для пар­ку­ва­н­ня. Вер­ве­чка ма­шин на узбіч­чі бі­ля тор­го­вель­но-сер­ві­сно­го цен­тру «По­ді­л­ля» ся­га­ла май­же до хмель­ни­цько­го ае­ро­пор­ту.

Вже кіль­ка ро­ків по­спіль Хмель­нич­чи­на вхо­дить до ТОП-10 кра­щих у дер­жа­ві ре­гіо­нів за ва­ло­вим збо­ром зер­но­вих, по­сі­дає че­твер­те мі­сце за чи­сель­ні­стю ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, дру­ге — за кіль­кі­стю ко­рів. Це по­ту­жний агро­про­ми­сло­вий ре­гіон, тож не див­но, що обжин­ко­ве по су­ті свя­то «Агро­По­ді­л­ля-2018» змо­гло зі­бра­ти чи­слен­них від­ві­ду­ва­чів — май­же пів­ти­ся­чі уча­сни­ків з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Се­ред них бу­ли фер­ме­ри По­ді­л­ля і су­сі­дніх обла­стей, агро­но­ми, сту­ден­ти, зви­чай­ні яр­мар­ку­валь­ни­ки. На Хмель­нич­чи­ні остан­ні­ми ро­ка­ми по­ту­жно роз­гор­та­є­ться фер­мер­ський рух: в обла­сті пра­цює близь­ко 900 фер­мер­ських го­спо­дарств, які обро­бля­ють 150 тис. га зем­лі.

За­хід від­крив го­ло­ва Хмель­ни­цької ОДА Ва­дим Ло­зо­вий. Го­стей при­ві­та­ли та­кож го­ло­ва Хмель­ни­цької обл­ра­ди Ми­хай­ло За­го­ро­дний, за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Хмель­ни­цько- го Ана­то­лій Те­те­рук, пред­став­ни­ки Асо­ці­а­ції сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств обла­сті, де­пар­та­мент агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку, еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Хмель­ни­цької ОДА, ві­це-кон­сул Ре­спу­блі­ки Поль­ща.

Гу­бер­на­тор Ва­дим Ло­зо­вий вру­чив По­че­сні гра­мо­ти й цін- ні по­да­рун­ки кра­щим агра­рі­ям обла­сті: тра­кто­ри­стам Ві­та­лію Ні­ки­тчен­ку та Юрію Они­щу­ку, опе­ра­то­ру зер­но­очи­сної ма­ши­ни Ві­кто­ру Ві­няр­сько­му, ком­бай­не­ру Ві­та­лію Ло­хви­цько­му.

Го­ло­ва обл­ра­ди Ми­хай­ло За­го­ро­дний оха­ра­кте­ри­зу­вав уча­сни­ків ви­став­ки як тих, хто «впро­ва­джу­ють но­ві­тні те­хно­ло­гії, осво­ю­ють су­ча­сну те­хні­ку та обла­дна­н­ня, на­ро­щу­ють ви­ро­бни­цтво про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства, пе­ре­ро­бної та хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті, яка ко­ри­сту­є­ться по­пи­том на вну­трі­шньо­му, так і на сві­то­во­му рин­ках».

Спе­ці­аль­но на «Агро-По­діл­лі 2018» спе­ці­а­лі­сти Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни за­фі­ксу­ва­ли но­ве до­ся­гне­н­ня у но­мі­на­ції «кон­ди­тер­ський ви­ріб»: ко­ро­вай роз­мі­ром 5х5 м, зро­бле­ний у ви­гля­ді кар­ти Хмель­нич­чи­ни.

Ек­спо­зи­ції спе­ці­аль­но для фер­ме­рів пред­став­ля­ли аграр­ну те­хні­ку (тра­кто­ри, об­при­ску­ва­чі, гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі, роз­ки­да­чі до­брив), обла­дна­н­ня для тва­рин­ни­цтва і пе­ре­роб­ки біо­ма­си.

Лі­со­ві го­спо­дар­ства краю обла­шту­ва­ли свої ек­спо­зи­ції, де по­ка­зу­ва­ли кра­щі зраз­ки вла­сної про­ду­кції, то­ва­ри мі­сце­вих під­при­ємств.

Сту­ден­ти тут не ли­ше пе­ре­йма­ли пе­ре­до­вий агро­про­ми­сло­вий до­свід, а й са­мі по­ка­зу­ва­ли свої роз­роб­ки — на­при­клад, мі­ні-тра­кто­рець Т-6 для ін­ди­ві­ду­аль­них го­спо­дарств.

«Лі­со­ву пі­сню» «спів­а­ла» ім­порт­на пи­ло­ра­ма. Де­мон­стру­ва­ла­ся но­ва агро­те­хні­ка, свій­ські тва­ри­ни, про­ду­кція пе­ре­ро­бних під­при­ємств краю: бо­ро­шно­мель­них, ка­зе­ї­но­вих, кон­серв­них то­що. Пи­то­ма ва­га про­ду­кції хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті в за­галь­но­му ВВП Хмель­нич­чи­ни ста­но­вить ни­ні 26%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.