Осін­ні кло­по­ти го­спо­да­рів

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Стор­чо­ус

Осінь є від­по­від­аль­ним пе­рі­о­дом, під час яко­го за­кла­да­ю­ться пе­ред­умо­ви для май­бу­тньо­го вро­жаю пше­ни­ці ози­мої. Са­ме за­раз не­об­хі­дно при­кла­сти усіх зу­силь за­для за­хи­сту куль­ту­ри, фор­му­ю­чи та­ким чи­ном осно­ви за­до­віль­но­го фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну її по­сі­вів.

За умов ви­со­кої уро­жай­но­сті по­тен­цій­ні втра­ти пше­ни­ці ози­мої від хво­роб, шкі­дни­ків та бур’янів у се­ре­дньо­му мо­жуть ста­но­ви­ти май­же 30% і біль­ше. Слід вра­хо­ву­ва­ти та­кож, що остан­ні­ми ро­ка­ми від­мі­ча­ють зна­чне по­гір­ше­н­ня фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­сі­вів зер­но­вих, і пше­ни­ця ози­ма не ви­ня­ток. Спри­чи­не­ний він пев­ни­ми фа­кто­ра­ми: ста­біль­не ста­но­ви­ще в еко­но­мі­ці; за­галь­не зни­же­н­ня рів­ня агро­те­хні­ки ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур; по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гій та ре­гла­мен­тів за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин. На­дмір­но­го по­ши­ре­н­ня на­бу­ли та­кі хво­ро­би куль­ту­ри, як се­пто­рі­оз ли­стя й ко­ло­са, саж­ко­ві за­хво­рю­ва­н­ня, ко­ре­не­ві гни­лі, ір­жа­сті, пля­ми­сто­сті. Се­ред шкі­дни­ків ве­ли­кої шко­ди май­бу­тньо­му вро­жаю зав­да­ють ба­га­то­ї­дні шкі­дни­ки, зла­ко­ві му­хи і, осо­бли­во клоп шкі­дли­ва че­ре­па­шка. Ві­дмі­ча­є­ться збіль­ше­н­ня за­бур’яне­но­сті по­сі­вів, се­ред най­більш шкі­дли­вих ор­га­ні­змів слід від­мі­ти­ти ам­бро­зію, бе­різ­ку по­льо­ву, осо­ти.

Вра­хо­ву­ю­чи те, що та­кі ета­пи, як про­ро­ста­н­ня, схо­ди та ку­ще­н­ня пше­ни­ці ози­мої від­бу­ва­ю­ться во­се­ни, за­хи­стом куль­ту­ри у цей час не слід не­хту­ва­ти.

Про­тру­є­н­ня на­сі­н­ня

Це най­ва­жли­ві­ший за­хід у за­галь­ній си­сте­мі обме­же­н­ня шкі­дли­во­сті хво­роб. Ре­зуль­та­ти фі­то­екс­пер­ти­зи да­ють змо­гу під­би­ра­ти ефе­ктив­ний про­труй­ник. Слід пам’ята­ти, що пі­сля про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня про­рос­тки схо­дів ура­жу­ю­ться збу­дни­ка­ми, ко­трі збе­рі­га­ю­ться на ро­слин­них реш­тках і грун­ті, то­му пре­па­рат по­ви­нен кон­тро­лю­ва­ти не тіль­ки на­сін­нє­ву ін­фе­кцію, а й за­хи­ща­ти ро­сли­ни від грун­то­вої, у то­му чи­слі ран­ньої ае­ро­ген­ної — ура­же­н­ня бо­ро­шни­стою ро­сою, ір­жею, а та­кож се­пто­рі­о­зом, гель­мін­то­спо­рі­о­за­ми.

Змен­ше­н­ня нор­ми ви­тра­ти пре­па­ра­ту не допу­сти­мо. Зни­же­н­ня на 10–15% при­зво­дить до зна­чно­го ско­ро­че­н­ня ефе­ктив­но­сті йо­го, а зда­тність кон­тро­лю окре­мих па­то­ге­нів втра­ча­є­ться пов­ні­стю. По­трі­бно то­чно до­три­му­ва­ти­ся ре­ко­мен­до­ва­них норм ви­тра­ти пе­сти­ци­дів у роз­чи­нах на оди­ни­цю ма­си на­сі­н­ня. У ра­зі їх змен­ше­н­ня не до­ся­га­є­ться ба­жа­ний ефект, а збіль­ше­н­ня — зни­жує схо­жість на­сі­н­ня за ра­ху­нок утво­ре­н­ня ано­маль­них про­рос­тків, не зда­тних до подаль­шо­го роз­ви­тку, на­віть до пов­ної їх за­ги­бе­лі, що осо­бли­во не­без­пе­чно для пар­тій на­сі­н­ня із ви­со­ким сту­пе­нем трав­му­ва­н­ня.

Одно­ча­сно з про­тру­є­н­ням, на­сі­н­ня ре­ко­мен­до­ва­но обро­бля­ти мі­кро­еле­мен­та­ми (спо­лу­ки доби­ра­ють з ура­ху­ва­н­ням ре­зуль­та­тів агро­хі­мі­чно­го ана­лі­зу грун­ту) і ре­гу­ля­то­ра­ми ро­сту ро­слин. Оброб­ку по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу мі­кро­еле­мен­та­ми про­во­дять за умо­ви, якщо їх вміст у грун­ті не пе­ре­ви­щує: бо­ру — 0,3 мг/кг, мі­ді — 1,5, мар­ган­цю — 3, цин­ку — 1, ко­баль­ту — 0,3, мо­лі­бде­ну — 0,04 мг/кг.

По­сів­ний ма­те­рі­ал про­тру­ю­ють не пі­зні­ше як за 5 діб, а кра­ще за 2–3 ти­жні до сів­би.

Осін­ні бур’яни у по­сі­вах

Кри­ти­чним пе­рі­о­дом для кон­тро­лю бур’янів є ран­ній пе­рі­од ро­сту куль­ту­ри, по­чи­на­ю­чи від по­яви про­рос­тків (схо­дів), ко­ли кон­ку­рен­ція за по­жив­ні ре­чо­ви­ни на­бу­ває над­то не­га­тив­но­го впли­ву на ріст і ро­зви­ток пше­ни­ці ози­мої. То­му обме­жу­ва­ти шкі­дли­вість бур’янів по­трі­бно по­чи­на­ю­чи з цьо­го ран­ньо­го ета­пу роз­ви­тку куль­ту­ри.

Ві­дмі­че­но, що пі­сля не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків ство­рю­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви для на­дмір­но­го за­бур’яне­н­ня в осін­ній пе­рі­од по­сі­вів пше­ни­ці ози­мої як яри­ми, так і зи­му­ю­чи­ми й ко­ре­не­па­рос­тко­ви­ми бур’яна­ми. Остан­ні, якщо не за­без­пе­чи­ти їх кон­троль во­се­ни, успі­шно бу­дуть роз­ви­ва­ти­ся під час від­нов­ле­н­ня ве­сня­ної ве­ге­та­ції куль­ту­ри.

По­рів­няль­на оцін­ка ба­га­то­рі­чних да­них по­ка­зує, що ефе­ктив­ність ве­сня­но­го вне­се­н­ня гер­бі­ци­дів в окре­мих ви­пад­ках по­сту­па­є­ться осін­ньо­му, і тим са­мим під­твер­джу­є­ться ви­ща до­ціль­ність вне­се­н­ня гер­бі­ци­дів са­ме во­се­ни. Ра­зом із тим, якщо стра­те­гія що­до за­хи­сту по­сі­вів від бур’янів бу­ла спла­но­ва­на не­ре­тель­но і не про­ве­де­на во­се­ни, ви­ро­бни­ки ма­ють мо­жли­вість здій­сни­ти за­хо­ди, так би мо­ви­ти, вті­ли­ти ре­зерв­ний план кон­тро­лю на­ве­сні бур’янів (хо­ча і не так ефе­ктив­но, як осін­ню).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.