Щоб по­сів­на стар­ту­ва­ла вда­ло

Agrobusiness Segodni - - Насінництво. практикум аграрія - Оль­га Вла­со­ва

Ве­сна є ба­зо­вим пе­рі­о­дом для отри­ма­н­ня во­се­ни ви­со­ко­го і які­сно­го вро­жаю. Будь-які, на­віть най­ро­дю­чі­ші зем­лі, з ча­сом ви­сна­жу­ю­ться, що без­по­се­ре­дньо впли­ває на стан роз­ви­тку ро­слин.

Вне­сти до­бри­ва на­ве­сні озна­чає ство­ри­ти ма­кси­маль­но спри­я­тли­ві умо­ви для жив­ле­н­ня ро­слин на весь ве­ге­та­тив­ний се­зон. Актив­не зро­ста­н­ня і ро­зви­ток ро­слин­них куль­тур за­без­пе­чу­ють рі­зні ви­ди до­брив.

Най­більш по­ши­ре­ни­ми є ор­га­ні­чні та мі­не­раль­ні. Пер­шим кро­ком пе­ред за­сто­су­ва­н­ням до­брив є зі­став­ле­н­ня ти­пу ґрун­ту, йо­го ме­ха­ні­чні вла­сти­во­сті, сту­пінь на­си­че­но­сті еле­мен­та­ми, клі­ма­ти­чні осо­бли­во­сті мі­сце­во­сті.

Від пра­виль­но­го роз­ра­хун­ку норм вне­се­н­ня за­ле­жить ефе­ктив­ність усі­єї по­сів­ної. І якщо не­до­ста­тня кіль­кість сла­бо впли­не на склад грун­ту або ж зов­сім ні­чо­го не при­не­се, то пе­ре­бір мо­же при­зве­сти до упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня куль­тур, а у ви­пад­ку з мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми і зов­сім зі­псу­ва­ти уро­жай.

Куль­ту­ри, за­ле­жно від умов пе­ре­зи­мів­лі, мо­жуть ма­ти рі­зний сту­пінь ушко­дже­н­ня вна­слі­док дії осін­ніх і зи­мо­вих не­спри­я­тли­вих фа­кто­рів. На­віть ті з них, що успі­шно пе­ре­зи­му­ва­ли, за­ле­жно від гі­дро­тер­мі­чних умов ве­сни, ма­ють рі­зну про­ду­ктив­ність. Най­біль­ше це сто­су­є­ться ро­слин із рі­зним сту­пе­нем ви­ди­мих або при­хо­ва­них ушко­джень.

У цей пе­рі­од у грун­ті мі­не­раль­них по­єд­нань азо­ту ду­же ма­ло, про­це­си ім­мо­бі­лі­за­ції йо­го че­рез низь­кі тем­пе­ра­ту­ри не від­бу­ва­ю­ться, а ніт­ра­ти ви­ми­ли­ся із ко­ре­не­за­се­ле­но­го ша­ру грун­ту ра­зом з опа­да­ми про­тя­гом зи­ми та ра­но на­ве­сні. Ви­ни­кає по­тре­ба у піджив­лен­ні ози­мої пше­ни­ці. До­зу азо­тних до­брив для ве­сня­но­го піджив­ле­н­ня тре­ба роз­ра­хо­ву­ва­ти, ви­хо­дя­чи із за­пла­но­ва­ної уро­жай­но­сті та ко­ри­гу­ва­ти від­по­від­но до ста­ну ро­слин пі­сля зи­мів­лі.

Так, ро­сли­ни пше­ни­ці ози­мої най­ін­тен­сив­ні­ше спо­жи­ва­ють азот і фо­сфор від фа­зи ве­сня­но­го ку­ще­н­ня до по­ча­тку ко­ло­сі­н­ня, тоб­то в пе­рі­од ін­тен­сив­но­го ро­сту ве­ге­та­тив­них ор­га­нів. До на­ста­н­ня фа­зи ко­ло­сі­н­ня пше­ни­ця ози­ма мо­же по­гли­на­ти до 75% азо­ту, 73% фо­сфо­ру та 95% ка­лію. Тож на­ве­сні по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу на­сам­пе­ред на азо­тне жив­ле­н­ня, оскіль­ки за не­ста­чі азо­ту ди­фе­рен­ці­а­ція ко­ло­са за­кін­чу­є­ться пе­ред­ча­сно. В ре­зуль­та­ті він фор­му­є­ться вко­ро­че­ним, із не­ве­ли­кою кіль­кі­стю ко­ло­сків та плю­склим зер­ном. Ось чо­му не­пра­виль­но ді­бра­ні до­зи азо­тних до­брив у цей пе­рі­од при­зво­дять до зна­чно­го зни­же­н­ня вро­жаю, що не­мо­жли­во ком­пен­су­ва­ти у на­сту­пні фа­зи ро­сту й роз­ви­тку куль­ту­ри.

Для отри­ма­н­ня по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту від піджив­ле­н­ня пше­ни­ці ози­мої у фа­зі ве­сня­но­го ку­ще­н­ня слід вра­ху­ва­ти два ва­жли­ві фа­кто­ри: пра­виль­но вста­но­ви­ти до­зу мі­не­раль­но­го до­бри­ва й ді­бра­ти від­по­від­ну фор­му азо­ту в ньо­му.

Ві­до­мо, що до­зу азо­тних до­брив мо­жна вста­но­ви­ти: за зов­ні­шнім ста­ном по­сі­вів — шля­хом орі­єн­тов­но­го ві­зу­аль­но­го ви­зна­че­н­ня. Для слаб­ких зрі­дже­них по­сі­вів вар­то вно­си­ти біль­шу до­зу, для до­бре роз­ви­не­них — мен­шу. За за­барв­ле­н­ням лис­тко­во­го апа­ра­ту та­кож мо­жна вста­но­ви­ти умов­ну по­тре­бу ро­слин в азо­ті, про­те озна­ки не­ста­чі цьо­го ма­кро­еле­мен­ту мо­жуть бу­ти схо­жі з по­ді­бним про­я­вом що­до ін­ших еле­мен­тів жив­ле­н­ня або зу­мов­ле­ні впли­вом ін­ших фа­кто­рів (по- го­да, фі­зи­чні чи фі­зи­ко-хі­мі­чні вла­сти­во­сті ґрун­ту). на під­ста­ві да­них ана­лі­зу ґрун­ту. Для ви­зна­че­н­ня по­трі­бної до­зи вне­се­н­ня до­брив слід ви­зна­чи­ти по­ка­зни­ки азо­тно­го ре­жи­му за­ле­жно від обра­них ме­то­дик роз­ра­хун­ко­вої до­зи. Так, у пе­рі­од ве­сня­но­го від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції пше­ни­ці ози­мої до­ціль­но ви­зна­чи­ти вміст мі­не­раль­но­го азо­ту в ша­рі ґрун­ту 0–20 см. Са­ме цей по­ка­зник вка­же агро­но­му на стан за­без­пе­че­н­ня ро­слин до­сту­пни­ми азо­тни­ми спо­лу­ка­ми у кон­кре­тний мо­мент. Якщо вміст мі­не­раль­но­го азо­ту ви­со­кий, то ран­ньо­ве­сня­не піджив­ле­н­ня про­во­ди­ти не­до­ціль­но, то­му що во­но мо­же спро­во­ку­ва­ти утво­ре­н­ня не­про­ду­ктив­них па­го­нів. По­сі­ви пше­ни­ці на ґрун­тах із та­кою ха­ра­кте-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.