Ко­жна на­сі­ни­на стар­тує у «ска­фан­дрі»

Agrobusiness Segodni - - Насінництво. практикум аграрія - Ігор Пе­трен­ко

Не­що­дав­но Укра­ї­ну від­ві­дав один із про­від­них ме­не­дже­рів гло­баль­ної ком­па­нії «Да­у­Дю­Пон» (DowDuPont), а то­чні­ше — її Сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­роз­ді­лу «Кор­те­ва Агрі­са­єнс» (Corteva Agriscience™), яка за­йма­є­ться на­сі­н­ням, за­со­ба­ми йо­го за­хи­сту та ци­фро­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми для фер­ме­рів. Це — ке­рів­ник на­пря­му оброб­ки на­сі­н­ня у ре­гіо­ні Єв­ро­па, Близь­кий Схід і Афри­ка пан Ан­дре Не­грей­рос. Він узяв участь у ро­бо­ті Ме­діа-клу­бу, де обго­во­рю­ва­ла­ся ва­жли­вість пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня.

Ми­ну­ло­го ро­ку ми отри­ма­ли но­во­го гі­ган­та на сіль­сько­го­спо­дар­сько­му рин­ку: ого­ло­ше­но про за­вер­ше­н­ня зли­т­тя ком­па­ній Dow і DuPont. У хол­дин­гу від­бу­ли­ся про­це­си ре­ор­га­ні­за­ції, про­йшли при­зна­че­н­ня но­вих топ-ме­не­дже­рів. Зокре­ма, ми ба­чи­мо те­пер на агро­рин­ку, в то­му чи­слі й в Укра­ї­ні, під­роз­діл «Кор­те­ва Агрі­са­єнс» (Corteva Agriscience™), який на­сту­пно­го ро­ку ста­не не­за­ле­жною пу­блі­чною ком­па­ні­єю. Її про­філь: ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня, за­со­бів за­хи­сту, на­да­н­ня ци­фро­вих по­слуг агро­но­мам і фер­ме­рам.

Дня­ми Укра­ї­ну від­ві­дав один із про­від­них ме­не­дже­рів «Кор­те­ва Агрі­са­єнс», а са­ме ке­рів­ник на­пря­му оброб­ки на­сі­н­ня у у ре­гіо­ні Єв­ро­па, Близь­кий Схід і Афри­ка Ан­дре Не­грей­рос. Він узяв участь у ро­бо­ті Ме­діа-клу­бу, де обго­во­рю­ва­ла­ся са­ме про­бле­ма­ти­ка пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня, акту­аль­на з огля­ду на по­ча­ток сів­би ози­мих.

Чо­му пе­ре­д­по­сів­на оброб­ка є ва­жли­вою? Вар­тість на­сі­н­ня ни­ні ви­со­ка. Тож агра­рій має бу­ти пев­ний, що, вклав­шись у со­ня­шник чи рі­пак, він отри­має свій при­бу­ток.

Сенс те­хно­ло­гії пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку — за­хи­сти­ти ро­сли­ну на по­ча­тку її жи­т­тя, від мо­мен­ту по­тра­пля­н­ня у зем­лю. Те­хно­ло­гії оброб­ки по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу є ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том, що дає ко­жній на­сі­ни­ні не­об­хі­дний за­хист для силь­но­го й здо­ро­во­го стар­ту. Во­на ні­би стар­тує у «ска­фан­дрі»: чор­ний ко­смос зем­лі, де за­ча­ї­ло­ся чи­ма­ло ві­ру­сів і ри­зи- ків, для неї вже не та­кий шкі­дли­вий. Цей «ска­фандр» ство­рю­ють не ли­ше пре­па­ра­ти, а й до­по­мі­жні спо­лу­ки, по­лі­ме­ри, фар­би. Пе­ре­д­по­сів­на оброб­ка до­зво­ляє еко­но­ми­ти на ін­ших за­хо­дах і пре­па­ра­тах для за­хи­сту ро­слин. Для сіль­го­спви­ро­бни­ка і йо­го пра­ців­ни­ків, тва­рин і дов­кі­л­ля це — мен­ший ри­зик під час ро­бо­ти з хі­мі­ка­та­ми, ніж, ска­жі­мо, у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня об­при­ску­ва­чів.

До ре­чі, від­мі­ти­мо, що й са­ме сло­во «про­тру­ю­ва­н­ня», яке ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся ра­ні­ше, вже стає не акту­аль­ним, бо йде­ться про м’які дру­жні пре­па­ра­ти, які до­по­ма­га­ють ро­сли­ні про­ро­ста­ти. За да­ни­ми екс­пер­тів, пе­ре­д­по­сів­на оброб­ка на­сі­н­ня до­по­ма­гає змен­ши­ти на­сту­пні втра­ти вро­жаю на 50%.

Це ти­по­ва скла­до­ва те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­ро­щу- ва­н­ня агро­куль­тур. Не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня йо­го ни­ні ма­ло в ко­го ви­кли­кає сум­ні­ви, осо­бли­во якщо ма­ти на ува­зі про­фе­сій­них агро­ви­ро­бни­ків. Про­гре­сив­ні це вже дав­но зро­зумі­ли. На­при­клад, то­рік єв­ро­пей­ські фер­ме­ри ви­ро­сти­ли з обро­бле­но­го на­сі­н­ня по­над 70 % пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи. Рі­пак, со­ня­шник, ячмінь та ін­ші куль­ту­ри та­кож все біль­ше ви­ро­щу­ю­ться із на­сі­н­ня, яке під­да­ло­ся пе­ре­д­по­сів­но­му обро­бі­тку. Фа­хів­ці із за­хи­сту ро­слин ре­ко­мен­ду­ють про­тру­ю­ва­ти аб­со­лю­тно все на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, зер­но­вих куль­тур, цукро­вих бу­ря­ків, льо­ну. Вже сьо­го­дні по ку­ку­ру­дзі, со­ня­шни­ку і ози­мо­му рі­па­ку десь 50-60% на­сі­н­ня в Укра­ї­ні обро­бля­є­ться про­ми­сло­ви­ми про­тру­ю­ва­ча­ми, ре­шта — фер­мер­ськи­ми агре­га­та­ми. Або на­віть вру­чну, хо­ча

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.