По­лю­ва­н­ня на вов­чка

Agrobusiness Segodni - - Насінництво. практикум аграрія - Ва­силь Чер­кас

Еле­мен­тар­ні за­хо­ди кон­тро­лю ро­сли­ни-па­ра­зи­та по­сі­вів со­ня­шни­ку та до­ціль­ність ком­пле­ксно­го по­до­ла­н­ня про­бле­ми

Со­ня­шник для агро­ви­ро­бни­ків на пів­дні Укра­ї­ни — це якщо не все, то май­же все. Це чи не єди­на куль­ту­ра, яка дає нор­маль­ний при­бу­ток, ви­три­му­ю­чи да­ле­бі не най­ком­фор­тні­ші умо­ви ве­ге­та­ції. Все бу­ло б до­бре, як­би не справ­де­шній Да­мо­клів меч, що ви­сить над «кві­ткою сон­ця», ко­трий має, на пер­ший по­гляд, без­вин­не і ку­ме­дне ім’я — вов­чок со­ня­шни­ко­вий. Ця ро­сли­на-па­ра­зит, яка жи­ви­ться ко­ре­не­ви­ми ви­ді­ле­н­ня­ми со­ня­шни­ку, пе­ре­тво­рює по­сі­ви йо­го на мер­тву зо­ну, в якій і мо­ви не мо­же бу­ти про вро­жай.

Вов­чок со­ня­шни­ко­вий лю­тує, із за­гроз­ли­вою ре­гу­ляр­ні­стю про­ду­кує но­ві ра­си, по­ти­хень­ку по­ши­рю­ю­чись Укра­ї­ною. Ба­га­то в чо­му цьо­му спри­яє низь­кий рі­вень агро­са­ні­тар­ної без­пе­ки в го­спо­дар­ствах, по­бу­до­ва­ної не­рід­ко на прин­ци­пі: «мо­же, цьо­го ро­ку про­не­се…». Тим ча­сом ро­сли­на-па­ра­зит пе­ре­ла­зить від по­ля до по­ля, її на­сі­н­ня за­ля­гає у зем­лі, де ви­чі­кує ро­ка­ми, по­ки зно­ву на цьо­му мі­сці ви­сі­ють со­ня­шник. Хо­ча дов­го че­ка­ти не до­во­ди­ться: спе­ци­фі­ка пів­ден­ної бо­гар­ної сі­во­змі­ни зму­шує пе­ре­ва­жну біль­шість го­спо­дарств чер­гу­ва­ти «кві­тку сон­ця» та ози­мі зер­но­ві. Це у кра­що­му ра­зі, бо бу­ває рік за ро­ком на то­му са­мо­му по­лі ви­сі­ва­є­ться со­ня­шник по со­ня­шни­ку…

Ко­ро­тше ка­жу­чи, про­бле­ма із вов­чком со­ня­шни­ко­вим не про­сто існує — во­на зро­стає, за­гро­жу­ю­чи но­ви­ми не­при­єм­но­стя­ми вже най­ближ­чим ча­сом. Як ві­до­мо, най­по­ши­ре­ні­ши­ми спосо­ба­ми за­хи­сту по­сі­вів ці­єї куль­ту­ри від вов­чка є сів­ба ге­не­ти­чно стій­ких гі­бри­дів со­ня­шни­ку та стій­ких до убив­чих для вов­чка гер­бі­ци­дів, кіль­кість яких є обме­же­ною.

Якщо го­во­ри­ти гло­баль­но, то про­бле­ма по­ля­гає у то­му, що Со­ня­шни­ко­вий вов­чок (Orobanche cumana)

ге­не­ти­ка со­ня­шни­ку із су­то об’єктив­них при­чин про­грає зма­га­н­ня із ро­сли­ною-па­ра­зи­том. Якщо ра­ні­ше по­ява но­вих рас вов­чка обра­хо­ву­ва­ла­ся де­ся­ти­річ­чя­ми, то сьо­го­дні, ма­буть, ні­хто не зди­ву­є­ться, якщо но­ву ра­су фі­ксу­ва­ти­муть раз на два-три ро­ки. Не до­ве­ди, Го­спо­ди, зви­чай­но! Однак факт за­ли­ша­є­ться фа­ктом: якщо ми сі­є­мо ге­не­ти­чно стій­кий со­ня­шник до п’яти чи ше­сти рас вов­чка, то на по­лі ціл­ком мо­же з’яви­ти­ся сьо­ма чи ж вза­га­лі до­сі не­ві­до­ма ра­са, ко­тра по­мно­жить на нуль усі спо­ді­ва­н­ня агро­но­ма… Від­по­від­но, під­бір ге­не­ти­чно стій­ких до вов­чка со­ня­шни­ко­во­го гі­бри­дів є ва­жли­вим за­хо­дом, однак він, на жаль, не га­ран­тує сто­від­со­тко­во­го за­хи­сту від ро­сли­ни-па­ра­зи­та.

На­ба­га­то більш пев­ним є за­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку, що пе­ре­дба-

ча­ють за­сто­су­ва­н­ня по­ту­жних і вбив­чих для вов­чка гер­бі­ци­дів. Ска­жі­мо так, ці хім­пре­па­ра­ти ви­ни­щу­ють май­же все, окрім спе­ці­аль­них стій­ких гі­бри­дів со­ня­шни­ку, і в то­му чи­слі вов­чок. Усе по ді­лу, однак як пе­си­мі­сти­чно на­го­ло­сив один до­свід­че­ний агро­ном: «хі­мія по­ки що стри­мує цю ро­сли­ну-па­ра­зи­та, однак не­ві­до­мо як пі­де да­лі…». Тоб­то десь не­пра­виль­но вне­сли, десь щось ли­ши­ло­ся, десь щось ви­три­ма­ло… Від­по­від­но, ре­аль­ну га­ран­тію стій­ко­сті по­сі­вів со­ня­шни­ку про­ти вов­чка мо­же за­без­пе­чи­ти ли­ше по­єд­на­н­ня двох те­хно­ло­гій за­хи­сту: ви­ко­ри­ста­н­ня гі­бри­дів, ко­трі во­дно­час ма­ють ге­не­ти­чну стій­кість до яко­мо­га біль­шої кіль­ко­сті рас вов­чка та мо­жуть ви­ро­щу­ва­ти­ся за си­сте­мою Clearfield. За­зна­чи­мо, що на сьо­го­дні у лі­ній­ці пра­кти­чно всіх ві­до­мих ви­ро­бни­ків по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу при­су­тні та­кі гі­бри­ди.

Зно­ву ж та­ки це не зав­жди є мо­жли­вим з огля­ду на ці­лу низ­ку ню­ан­сів. Пе­ред­усім лю­ди во­лі­ють ви­ро­щу­ва­ти рі­зні гі­бри­ди со­ня­шни­ку. Окрім цьо­го, слі­по по­кла­да­ти­ся на та­кий по­двій­ний за­хист, не­хту­ю­чи ін­ши­ми спосо­ба­ми бо­роть­би з вов­чком, не вар­то. Во­че­видь, і на цьо­му на­го­ло­шу­ють про­від­ні ви­ро­бни­ки на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, вар­то се­ле­кцій­ні та хі­мі­чні під­хо­ди бо­роть­би з ці­єю ро­сли­ною-па­ра­зи­том по­єд­ну­ва­ти з кла­си­чни­ми агро­те­хні­чни­ми за­со­ба­ми.

Для по­ча­тку зга­да­є­мо про так зва­ні куль­ту­ри-пас­тки для вов­чка со­ня­шни­ко­во­го. Їх осо­бли­вість по­ля­гає у то­му, що ви­ді­ле­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми про­во­ку­ють про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня ро­сли­ни-па­ра­зи­та, однак на­да­лі вов­чок не мо­же жи­ви­ти­ся і ги­не.

Це куль­ту­ри, які ви­ро­щу­ю­ться чи мо­жуть ви­ро­щу­ва­ти­ся в Укра­ї­ні — ку­ку­ру­дза, сор­го та су­дан­ська тра­ва. У ко­жної з них є свої пе­ре­ва­ги та за­сто­ро­ги. Об’єктив­но ми не мо­же­мо за­сі­ва­ти со­тні ти­сяч ге­кта­рів су­дан­ською тра­вою — це, як мі­ні­мум, не­до­ціль­но. Сор­го на­ле­жить до тих куль­тур, ко­трі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.