Щоб ро­сло без пе­ре­шкод

Agrobusiness Segodni - - Насінництво. практикум аграрія - Не­ля Гра­бов­ська

Про­гноз для агра­рі­їв від на­у­ков­ців що­до цьо­го­рі­чної фі­то­па­то­ло­гі­чної си­ту­а­ції та фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну ози­ми­ни

Спо­ча­тку на­сі­н­ня

Ни­ні­шня си­ту­а­ція що­до та­ких ози­мих куль­тур, як ози­ма пше­ни­ця, ячмінь, жи­то, рі­пак, як вва­жає за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рі­єю фі­то­па­то­ло­гії Ін­сти­ту­ту за­хи­сту ро­слин НААН, до­ктор с.-г. на­ук, про­фе­сор Сер­гій Ре­тьман, за­ле­жа­ти­ме від то­го, яке на­сі­н­ня для по­сі­ву ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли агра­рії. Адже умо­ви цьо­го ро­ку по­ка­за­ли, що за­ле­жно від тер­мі­ну зби­ра­н­ня вро­жаю ін­фі­ко­ва­ність рі­зни­ми ви­да­ми збу­дни­ків бу­ла не­о­дно­рі­дною.

Отож, най­більш по­ши­ре­ни­ми хво­ро­ба­ми зер­но­вих в осін­ньо-зи­мо­вий пе­рі­од є: бо­ро­шни­ста ро­са, ро­зви­ток хво­ро­би якої від­бу­ва­є­ться за тем­пе­ра­ту­ри від 0 гра­ду­сів і від­но­сної во­ло­го­сті по­ві­тря 50-100%; се­пто­рі­оз, який мо­же по­ши­рю­ва­тись за тем­пе­ра­ту­ри 9 гра­ду­сів; бу­ра лис­тко­ва ір­жа, яка біль­ше ура­жує по­сі­ви ози­мої пше­ни­ці в пів­ден­них ре­гіо­нах; гель­мін­то­спо­рі­о­зні пля­ми­сто­сті ячме­ню (тем­но-бу­ра, сі­тча­ста, сму­га­ста, обля­мів­ко­ва), збу­дни­ки яких роз­ви­ва­ю­ться за тем­пе­ра­ту­ри від 6 гра­ду­сів; ко­ре­не­ві гни­лі.

Се­ред хво­роб рі­па­ку по­ши­рю­ю­ться пе­ро­но­спо­роз, аль­тер­на­рі­оз, фо­моз, ци­лін­дро­спо­рі­оз, чор­на ніж­ка.

Най­біль­ша не­без­пе­ка – вну­трі­шня ін­фе­кція. Що сто­су­є­ться та­ких збу­дни­ків, як аль­тер­на­рі­оз, ви­ді­ля­є­мо три ви­ди, за­ле­жно від то­го, в яко­му на­сін­ні той чи ін­ший збу­дник до­мі­нує. Ін­фе­кція ця, як пра­ви­ло зов­ні­шня. Ймо­вір­ність про­ни­кне­н­ня її збу­дни­ків ма­кси­мум від­бу­ва­є­ться до алей­ро­но­во­го ша­ру. Да­лі про­ни­кне­н­ня мі­це­лію не спо­сте­рі­га­ло­ся.

Що­до фу­за­рі­о­зу, теж, за­ле­жно від то­го, яке на­сі­н­ня під­го­ту­ва­ло­ся до по­сі­ву, ін­фе­кція мо­же бу­ти як вну­трі­шня, так і зов­ні­шня. На­віть якщо про­тру­ю­ва­н­ня здій­сни­ли і йо­го про­во­ди­ли ефе­ктив­ни­ми си­стем­ни­ми пре- па­ра­та­ми, то час­тко­во ін­фе­кцію вну­трі­шню вда­є­ться при­зу­пи­ни­ти. Але тіль­ки час­тко­во, і на­сін­нє­ва ін­фе­кція зда­тна ру­ха­ти­ся по сте­блу до ко­ло­со­во­го стер­жня. Уже на­сту­пно­го ро­ку мо­же­мо отри­ма­ти ко­лос, який не­се в ін­фі­ко­ва­ні зер­на в подаль­шо­му збу­дни­ки фу­за­рі­о­зу. Не­за­ле­жно від то­го, як бу­дуть скла­да­ти­ся по­го­дні умо­ви, на­віть над­зви­чай­но спри­я­тли­ві, ін­фе­кція ще до­да­тко­во впли­ва­ти­ме в подаль­шо­му на фор­му­ва­н­ня вро­жаю.

Що сто­су­є­ться збу­дни­ків аль­тер­на­рі­о­зу, ін­фе­кції ру­ху по сте­блу від на­сі­н­ня не від­бу­ва­є­ться. Які­сне про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня дає мо­жли­вість сут­тє­во змен­ши­ти на­яв­ність ін­фі­ко­ван­но­сті збу­дни­ка­ми аль­тер­на­рі­о­зу.

Що­до гель­мін­то­спо­рі­о­зних пля­ми­сто­стей і та­ко­го збу­дни­ка, як біо­со­рі­кан, який ви­кли­кає ко­ре­не­ву гниль, то, по-пер­ше, мі­це­лій про­ни­кає аж до ен­до­спер­му. Збу­дник біо­со­рі­ка­на і на ран­ніх ета­пах мо­же ви­кли­ка­ти від­ми­ра­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми.

Ва­жли­вість сі­во­змі­ни

«Вар­то звер­ну­ти та­кож ува­гу і на та­ку си­ту­а­цію. В ці­ло­му на­си­че­ність сі­во­змі­ни зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми по Укра­ї­ні 59,7 %, тоб­то май­же 60 %. Що­ро­ку куль­ту­ра зер­но­вих по­вто­рю­є­ться на одно­му й то­му ж мі­сці, тоб­то ін­фе­кцій до­ста­тньо, і ймо­вір­ність то­го, що за­ра­же­н­ня бу­де від­бу­ва­ти­ся в осін­ній пе­рі­од, до­сить ви­со­ка», — за­зна­чає про­фе­сор Сер­гій Ре­тьман.

Змі­на клі­ма­ту дає мо­жли­вість збу­дни­ку до­сить ін­тен­сив­но по­ши­рю­ва­ти­ся. Якщо до то­го ж спри­я­тли­ві умо­ви, ймо­вір­ність на­ко­пи­че­н­ня ін­фе­кцій ду­же ви­со­ка. Якщо ж тем­пе­ра­ту­ра, ска­жі­мо, в се­ре­ди­ні лю­то­го три­ма­ти­ме­ться на рів­ні+ 2+ 4 гра­ду­си, це дає мо­жли­вість ура­же­н­ня збу­дни­ка­ми.

Що сто­су­є­ться ко­ре­не­вої гни­лі, то ін­фе­кція у грун­ті збе­рі­га­є­ться 2-6 ро­ків. Про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня має опо­се­ред­ко­ва­ний вплив на змен­ше­н­ня ін­фе­кцій. Крім то­го, пе­ре­да­ча ін­фе­кції, на від­мі­ну від ін­ших збу­дни­ків, від­бу­ва­є­ться по-ін­шо­му. Адже йде во­на від ко­ре­не­вої си­сте­ми і за­ймає пло­щу ви­клю­чно ло­каль­но.

Ра­ди­каль­ний кон­троль си­ту­а­ції – це сі­во­змі­на, яка дає мо­жли­вість сут­тє­во змен­ши­ти рі­вень ура­же­н­ня са­ме ци­ми збу­дни­ка­ми хво­роб по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці.

Роль стро­ків сів­би

«Якщо го­во­ри­ти про ве­ге­та­тив­ну ма­су в осін­ній пе­рі­од, мо­жна роз­ді­ли­ти по­сі­ви на 3 гру­пи: пі­зньо­го стро­ку, опти­маль­но­го і ран­ньо­го. За­ле­жно від цьо­го і бу­де фор­му­ва­ти­ся фі­то­па­то­ло­гі­чна та фі­то­са­ні­тар­на си­ту­а­ція в ці­ло­му. Це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.