Що по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти що­до ор­га­ні­за­ції су­ші­н­ня зер­на ку­ку­ру­дзи, яке має ви­со­ку во­ло­гість

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ігор Пав­люк

Су­ші­н­ня зер­на ку­ку­ру­дзи спра­ве­дли­во вва­жа­є­ться одним із най­від­по­від­аль­ні­ших зав­дань для ко­жно­го еле­ва­то­ра чи го­спо­дар­ства. Річ у тім, що за нор­ми во­ло­го­сті 13-14% ця куль­ту­ра до­сить ча­сто зби­ра­є­ться із во­ло­гі­стю 20-21% і біль­ше, не­рід­ко пе­ре­ви­щу­ю­чи по­ка­зник 30%. При цьо­му ви­зна­чаль­ною осо­бли­ві­стю су­ші­н­ня зер­на ку­ку­ру­дзи є сут­тє­во ниж­ча ін­тен­сив­ність во­ло­го­від­да­чі у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми олій­ни­ми куль­ту­ра­ми. Щіль­на обо­лон­ка зер­на зна­чно ускла­днює про­це­си роз­по­ді­лу во­ло­ги: пе­ре­ва­жно по­тра­пля­ю­чи че­рез за­ро­док, рі­ди­на роз­по­ді­ля­є­ться не­рів­но­мір­но. Від­по­від­но, під час про­це­су су­ші­н­ня у рі­зних ча­сти­нах зер­нів­ки ви­ни­кає не­рів­но­мір­не вну­трі­шнє на­пру­же­н­ня, яке мо­же спри­чи­ня­ти по­шко­дже­н­ня тка­нин і утво­ре­н­ня трі­щин.

Ще одним ва­жли­вим чин­ни­ком, ко­трий сут­тє­во ускла­днює зав­да­н­ня до­ве­де­н­ня вро­жаю ку­ку­ру­дзи до опти­маль­ної во­ло­го­сті, є той фа­ктор, що в іде­а­лі во­ло­ге зер­но по­вин­но бу­ти обро­бле­не про­тя­гом пер­ших 4 го­дин. Вра­хо­ву­ю­чи тра­ди­цій­но ви­щу вро­жай­ність ці­єї куль­ту­ри в аб­со­лю­тній ва­зі, го­спо­дар­ства ча­сто від­чу­ва­ють брак су­шиль­них по­ту­жно­стей для нор­маль­ної до­роб­ки бо­дай по­ло­ви­ни вро­жаю, що зби­ра­є­ться. Це осо­бли­во від­чу­ва­є­ться у то­му ра­зі, ко­ли се­ре­дня уро­жай­ність з 1 га пе­ре­ви­щує 10 т. По­тре­ба опе­ра­тив­но до­ве­сти до то­вар­ної го­тов­но­сті со­тні і ти­ся­чі тонн ку­ку­ру­дзи не­рід­ко стає при­чи­ною бу­кваль­но зу­пин­ки ком­бай­нів. В іна­кшо­му ра­зі го­спо­дар­ство мо­же по­ста­ти пе­ред про­бле­мою щось не­гай­но ро­би­ти з де­кіль­ко­ма ти­ся­ча­ми тонн зер­на ку­ку­ру­дзи.

До­ста­тньо ска­за­ти, во­ло­га зер­но­ва ма­са ку­ку­ру­дзи осо­бли­во по­тре­бує кон­тро­лю і ре­гу­лю­ва­н­ня тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му. При 30С від­бу­ва­є­ться по­си­ле­н­ня при­ро­дно­го ви­па­ро­ву­ва­н­ня во­ло­го­сті, а при 38С на­стає пе­рі­од бро­ді­н­ня, збіль­шу­є­ться ри- зик ура­же­н­ня гриб­ко­ви­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми. За подаль­шо­го зро­ста­н­ня тем­пе­ра­ту­ри зер­но тем­ніє і з›яв­ля­є­ться ха­ра­ктер­ний со­ло­до­вий за­пах. Са­ме то­му не­ба­жа­но, щоб зі­бра­на пе­ре­зво­ло­же­на ку­ку­ру­дза три­ва­лий час (іно­ді він обра­хо­ву­є­ться го­ди­на­ми) ле­жа­ла на то­ку і на сон­ці чи вза­га­лі ку­пою.

Із цьо­го ви­пли­ва­ють клю­чо­ві ви­снов­ки, на які де­да­лі ча­сті­ше звер­та­ють ува­гу ке­рів­ни­ки агро­під­при­ємств. Пер­ший – го­спо­дар­ствам, що ви­ро­щу­ють ку­ку­ру­дзу у зо­ні Лі­со­сте­пу, вар­то шир­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти су­ча­сні гі­бри­ди із під­ви­ще­ною во­ло­го­від­да­чею. Це дасть змо­гу на мо­мент зби­ра­н­ня отри­ма­ти уро­жай із во­ло­гі­стю не де­кіль­ка тон­но-про­цен­тів ниж­чою, що сут­тє­во при­ско­рить та зде­ше­вить подаль­шу до­роб­ку зер­на. Дру­гий ви­сно­вок по­ля­гає в об’єктив­ній по­тре­бі ма­ти або ж орен­ду­ва­ти біль­шу кіль­кість ком­бай­нів са­ме під ку­ку­ру­дзу, аби ма­ти змо­гу зі­бра­ти вро­жай хо­ча б на ча­сти­ні по­лів в опти­маль­ний з то­чки зо­ру во­ло­го­сті мо­мент – до до­щів. Тре­тій – якщо ви пла­ну­є­те ви­ро­щу­ва­ти при­найм­ні 500-600 га ці­єї куль­ту­ри вам не обі­йти­ся без по­ту­жної ви­со­ко­про­ду­ктив­ної су­шар­ки. Якщо ж ку­ку­ру­дзи ще біль­ше, ра­ціо­наль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в го­спо­дар­стві дві чи біль­ше су­ша­рок, ви­ді­лив­ши най­по­ту­жні­шу з них ви­ня­тко­во під ку­ку­ру­дзу.

Зби­раль­на во­ло­гість ку­ку­ру­дзи мо­же бу­ти на­стіль­ки ви­со­кою, що для то­го, аби ви­су­ши­ти сти­гле зер­но до стан­дар­тної во­ло­го­сті (13-14%), одно­го про­го­ну че­рез су­шар­ку най­ча­сті­ше бу­ває не­до­ста­тньо. При цьо­му пі­сля за­вер­ше­н­ня пер­шо­го ци­клу су­ші­н­ня пар­тія ку­ку­ру­дзи по­вин­на від­ле­жа­ти­ся для рів­но­мір­но­го ті­єї во­ло­ги, що ли­ши­ла­ся, по всій ма­сі. На­да­лі вже пі­сля пе­ре­вір­ки за до­по­мо­гою ла­бо­ра­тор­но­го обла­дна­н­ня при­йма­є­ться рі­ше­н­ня про по­вто­ре­н­ня су­шки зер­на або ж за­кла­да­н­ня на збе­рі­га­н­ня.

Як за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­ну ефе­ктив­ність про­це­су зер­на з ура­ху­ва­н­ням за­зна­че­них ви­ще умов? Існує де­кіль­ка під­хо­дів, які мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні на будь-яко­му агро­під­при­єм­стві з ме­тою під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті ро­бо­ти.

По-пер­ше, це за­сто­су­ва­н­ня двох рі­зно­ти­пних зер­но­су­шиль­них агре­га­тів. Пер­ший агре­гат зде­біль­шо­го ша­хто­во­го ти­пу має най­ви­щу по­ту­жність і роз­ра­хо­ва­ний на зня­т­тя на­дли­шку во­ло­го­сті. Ту­ди мо­же за­кла­да­ти­ся зер­но во­ло­гі­стю від 27-28 до 40% і під­да­ва­ти­ся нор­маль­ній тер­мі­чній оброб­ці. Ре­зуль­та­том цьо­го бу­де до­ве­де­н­ня во­ло­го­сті до 20-24%. Пі­сля цьо­го пар­тія ку­ку­ру­дзи по­вин­на від­ле­жа­ти­ся впро­довж двох-трьох діб, при цьо­му за ра­ху­нок пе­ре­роз­по­ді­лу во­ло­ги по всій ма­сі, її во­ло­гість ще зни­зи­ться.

На­да­лі зер­но спря­мо­ву­є­ться на до­су­шу­ва­н­ня до менш по­ту­жно­го агре­га­ту, де аку­ра­тно до­во­ди­ться до по­трі­бної во­ло­го­сті. Ду­же ва­жли­во по­ста­ви­ти цей про­цес на по­тік та­ким чи­ном, аби не допу­сти­ти про­стою су­шиль­них агре­га­тів. З ці­єю ме­тою слід на­ла­го­ди­ти чі­ткий ав­то­ма­ти­зо­ва­ний кон­троль за ру­хом рі­зних пар­тій зер­на по те­ри­то­рії. Іна­кше де­кіль­ка ти­сяч тонн мо­жуть зав­да­ти сер­йо­зних кло­по­тів, не ка­жу­чи вже про ціл­ком ймо­вір­ні зло­вжи­ва­н­ня з бо­ку пер­со­на­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.