До­слі­дже­н­ня дро­нів у сві­ті

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ма­ксим Со­ло­ха,

Пра­кти­чні пе­ре­ва­ги до­зво­ля­ють лі­таль­ним апа­ра­там бу­ти більш ефе­ктив­ни­ми у ви­ко­ри­стан­ні на по­сі­вах ши­ро­ко­го спе­ктра сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Опе­ра­тив­не отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції ке­рів­ни­ком го­спо­дар­ства або фер­ме­ром га­ран­тує своє­ча­сне прийня­т­тя ним управ­лін­сько­го рі­ше­н­ня. То­му, без сум­ні­вів, що ін­фор­ма­ція по­вин­на бу­ти своє­ча­сною та охо­плю­ва­ти яко­мо­га біль­шу те­ри­то­рію по­лів і ви­ро­бни­чих під­роз­ді­лів агро­ком­па­нії. Одним із по­ту­жних ін­стру­мен­тів для цьо­го у сві­ті вже ви­зна­но без­пі­ло­тні лі­таль­ні апа­ра­ти або дро­ни. В США, Ні­меч­чи­ні, Фран­ції та Ізра­ї­лі сьо­го­дні роз­ви­ва­ють но­вий на­прям мо­ні­то­рин­гу, який від­по­від­ає ви­мо­гам су­ча­сних го­спо­дарств: ае­ро­фо­то­з­йом­ку за до­по­мо­гою без­пі­ло­тни­ків або БАК (без­пі­ло­тних авіа­цій­них ком­пле­ксів).

Що ма­є­мо, і чо­му в Єв­ро­пі та США

У сві­ті пред­став­ле­ні роз­роб­ки що­до ви­ко­ри­ста­н­ня ДКЛА (ди­стан­цій­но ке­ро­ва­ний лі­таль­ний апа­рат лю­ди­ною) та БЛА (без­пі­ло­тний лі­таль­ний ав­то­ма­ти­чний апа­рат) у на­у­ко­вих та ци­віль­них ці­лях. Іспан­ці Р. Ба­ле­сте­рос і ДЖ. Ор­те­га у 2014 ро­ці ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для оцін­ки ста­ну ро­слин­но­сті ква­дро­ко­пте­ри на мо­дель­них до­слі­дах. По­льо­ти ви­ко­ну­ва­ли­ся в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі. В яко­сті опти­ки для фо­то­гра­фу­ва­н­ня по­сі­вів сіль­гос­пкуль­тур бу­ло ви­ко­ри­ста­но зви­чай­ну фо­то­ка­ме­ру. Ме­тою ро­бо­ти бу­ло про­ве­де­н­ня оцін­ки ро­слин­но­сті за до­по­мо­гою Leafareaindex (LAI) «ін­де­ксу пло­щі ли­ста» на зро­шен­ні в де­яких ра­йо­нах Іспа­нії та по­шу­ку вза­є­мозв’яз­ків між LAI та Greencanopycover (GCC) — ін­де­ксу зе­ле­но­сті. До­слі­дни­ка­ми за­про­по­но­ва­но на­сту­пний ал­го­ритм ви­ко­на­н­ня ро­бо­ти: спо­ча­тку ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли пе­ре­тво­ре­н­ня ци­фро­вих зна­чень у рів­ня­н­ня LAI із на­сту­пним йо­го ана­лі­зом та «на­вча­н­ня» мо­де­лі ANN з ме­тою ав­то­ма- ти­чно­го ви­зна­че­н­ня ста­ну ро­слин­но­сті. За да­ни­ми ав­то­рів, якщо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тіль­ки ма­лу ча­сти­ну знім­ку для ана­лі­зу, втра­ча­є­ться зв’язок із ґрун­то­вим по­кри­вом та мі­кро­ре­льє­фом на по­лі. Мо­жли­во, для зро­ше­н­ня на ма­лих ді­лян­ках в Іспа­нії цей мо­мент не є ви­рі­шаль­ним, але не для си­ту­а­ції із пло­ща­ми по­лів Укра­ї­ни.

Ви­ко­ри­ста­н­ня мо­де­лі RGB для на­сту­пно­го ана­лі­зу спо­ну­ка­ло ав­то­рів ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти но­сії із біль­шим ко­ри­сним на­ван­та­же­н­ням. За­галь­ний огляд но­сі­їв про­ве­ли аме­ри­кан­ці І. Ко­ло­мі­на, П. Мо­лі­на у 2014 ро­ці. Во­ни про­ве­ли огляд роз­ви­тку та ви­ко­ри­ста­н­ня ДКЛА, БЛА у рі­зних сфе­рах су­спіль­ства. За їх да­ни­ми у пе­рі­од із 2005 по 2013 рр. в сві­ті бу­ло роз­ро­бле­но по­над 1700 рі­зних ком­пле­ксів ДКЛА та БЛА. Тоб­то йде зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва та­ких апа­ра­тів. Се­ред те­хні­чних опи­сів їхньої ро­бо­ти про­сте­жу­є­ться ви­сно­вок, що ви­ко­ри­ста­н­ня ае­ро­ди­на­мі­чної пла­тфор­ми ти­пу лі­та­ю­че кри­ло най­більш при­сто­со­ва­не для сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

За їх дум­кою, най­більш при­ва­бли­ви­ми для ви­ко­ри­ста­н­ня в агро­бі­зне­сі є сен­со­ри ти­пу CDD (або RGB ка­ме­ри), а тип апа­ра­ту — фі­ксо­ва­не кри­ло, під­тип яко­го лі­таль­не. За основ­ни­ми ви­снов­ка­ми ав­то­рів — най­більш ве­ли­ка ци­віль­на ні­ша ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких апа­ра­тів — сіль­ське го­спо­дар­ство.

Ін­ши­ми до­слі­дни­ка­ми з Ма­лай­зії Н. Дар­він, Н. Ха­мід, Н. Юдин у 2013 ро­ці у Ку­а­ла Лум- пур (Ма­лай­зія) про­ве­де­но до­слі­дже­н­ня що­до ви­ко­ри­ста­н­ня рі­зно­го ти­пу пла­тформ та сен­со­рів на ва­лі­дність (до­сто­вір­ність) отри­ма­них да­них із CCD сен­со­рів (мо­дель RGB), на ба­зі Canon PowerShot SX230. Ва­лі­да­ція про­во­ди­ла­ся на рі­зних при­ро­дних об’єктах як із впли­вом опе­ра­то­ра, так і без ньо­го. Ав­то­ри про­во­ди­ли до­во­лі зна­чний об­сяг ка­лі­бру­валь­них ро­біт ка­ме­ри, в по­лі, ла­бо­ра­то­рії та те­сто­вих по­льо­вих пе­ре­ві­рок. Во­ни за­зна­чи­ли, що най­більш при­ва­бли­ве ка­лі­бру­ва­н­ня ка­ме­ри в по­лі, бо са­ме во­на на­дає най­більш то­чні ре­зуль­та­ти. По­хиб­ки сен­со­ру ста­нов­лять не біль­ше ніж 0.004

0.006 0.002 за йо­го на­прям­ка­ми.

Схо­же до­слі­дже­н­ня про­во­ди­ло­ся у 2011 р. Х. Ей­сі­блей­сом (США). Він на­во­дить гра­фік ін­шо­го до­слі­дни­ка, який свід­чить про ши­ро­кі мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня UAV photogrammetry для рі­зно­го роз­мі­ру об’єктів.

У то­чно­сті фо­то­грам­ме­трії БЛА по­сту­па­ю­ться тіль­ки фо­то­з­йом­ці зі су­пу­тни­ків, але пе­ре­ва­жа­ють їх у роз­мі­рах об’єктів та площ. Ав­тор при­хо­дить до ви­снов­ку, що кар­ту­ва­н­ня мі­сце­во­сті за до­по­мо­гою та­ких пла­тформ має пев­ні еко­но­мі­чні пе­ре­ва­ги, в то­му чи­слі й в аграр­но­му се­кто­рі.

Гре­цькі до­слі­дни­ки Іо­ан­на Сі­ме­лі та Апо­сто­лос Ца­га­ріс у 2015 ро­ці про­во­ди­ли до­слі­дже­н­ня що­до ви­ко­ри­ста­н­ня їх для роз­ра­хун­ку ве­ге­та­цій­них ін­де­ксів. Пе­ре­ві­ря­ли­ся усі си­сте­ми, які за­зви­чай ви­ко­ри­сто­ву­ють у та­ких ком­пле­ксах. Однак ува­гу за­слу­го­вує са­ме та ча­сти­на до­слі­дже­н­ня, яка від­по­від­ає за роз­ра­ху­нок та ви­ко­ри­ста­н­ня отри­ма­ної ін­фор­ма­ції із ДКЛА. Ав­то­ри за­зна­ча­ють, що спи­ра­ю­чись на дум­ку ін­ших до­слі­дни­ків та на вла­сний до­свід про ве­ли­кі пер­спе­кти­ви й до­ціль­ність та­ких до­слі­джень, во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли два сен­со­ри (те­пло­вій­ну та ка­ме­ру RGB) і роз­ра­хо­ву­ва­ли ін­де­кси для трьох сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур (ри­су, со­ня­шни­ку та пше­ни­ці).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.