Що дає ана­ліз ґрун­ту

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Оле­ксандр Бро­ва­рець

Ана­ліз до­слі­джень грун­тів у ра­зі впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій то­чно­го зем­ле­роб­ства за­без­пе­чує агра­рі­їв ба­зою да­них для ефе­ктив­но­го вне­се­н­ня до­брив.

Пра­кти­чний до­свід ре­а­лі­за­ції те­хно­ло­гій від­бо­ру проб грун­ту в рі­зних го­спо­дар­ствах Укра­ї­ни свід­чить, що без її ви­ко­ри­ста­н­ня сьо­го­дні не­мо­жли­ве ін­тен­сив­не ве­де­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­кції. Про­тя­гом двох остан­ніх ро­ків наш на­у­ко­вий за­клад, одна з при­ва­тних ла­бо­ра­то­рій із від­бо­ру проб грун­ту, актив­но спів­пра­цю­ва­ли з ТОВ «Агро­буд» (Чер­ні­гів­ська обл.). Про де­які з отри­ма­них ре­зуль­та­тів ми роз­ка­же­мо сьо­го­дні.

Що зро­бле­но?

У ви­ще зга­да­но­му го­спо­дар­стві бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но на­сту­пні ета­пи ро­біт:

— обмір по­лів;

— ана­ліз ін­де­ксів ве­ге­та­ції по­сі­вів сіль­гос­пкуль­тур за по­пе­ре­дній пе­рі­од;

— ви­зна­че­н­ня еле­ктро­про­від­них вла­сти­во­стей грун­то­во­го се­ре­до­ви­ща;

— вста­нов­ле­н­ня зон ва­рі­а­бель­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­сько­го по­ля;

— від­бір зраз­ків ґрун­то­вих проб;

— по­да­н­ня ре­зуль­та­тів вне­се­н­ня для ана­лі­зу;

— ди­фе­рен­ці­йо­ва­на сів­ба на­сі­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур;

— ди­фе­рен­ці­йо­ва­не вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив;

— збір уро­жаю за до­по­мо­гою зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, обла­што­ва­них си­сте­ма­ми на­ві­га­ції та облі­ку.

То­чки від­бо­ру, ре­зуль­та­ти ана­лі­зу, ре­ко­мен­да­ції що­до вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив та ди­фе­рен­ці­йо­ва­на сів­ба на­сі­н­ня

На осно­ві отри­ма­них да­них уро­жай­но­сті про­ве­де­но ана­ліз її стру­кту­ри. Від­ра­зу вар­то звер­ну­ти ува­гу на кра­йо­ві зни­же­н­ня уро­жай­но­сті сіль- гос­пкуль­тур. Во­но об­умов­ле­не пе­ред­усім злі­ва та зни­зу кар­то­гра­ми щіль­ною кро­ною де­рев у по­сад­ках, які на­ля­га­ють на сіль­сько­го­спо­дар­ські угі­д­дя. Бо­ро­ти­ся із та­ким яви­щем не­мо­жли­во. Оскіль­ки це ви­ма­гає, з одно­го бо­ку, об­пи­лю­ва­н­ня вру­чну кро­ни де­рев, а з ін­шо­го – їхнє ко­рі­н­ня ви­ко­ри­сто­вує по­жив­ні ре­чо­ви­ни з по­ля. На цих ді­лян­ках по­ля по­трі­бно бу­ло за­сто­со­ву­ва­ти те­хно­ло­гію зни­же­н­ня нор­ми вне­се­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го ма­те­рі­а­лу та опти­маль­но­го ке­ру­ва­н­ня те­хні­кою, оскіль­ки ві­до­мо, що на них під­ви­щи­ти уро­жай­ність не мо­жна. То­му у подаль­шо­му ми ре­ко­мен­ду­ва­ли ке­рів­ни­цтву го­спо­дар­ства зни­зи­ти нор­му вне­се­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го ма­те­рі­а­лу до 50%, оскіль­ки ці ді­лян­ки по­ля мо­жна від­не­сти до низь­ко­про­ду­ктив­них.

Якщо взя­ти ді­лян­ку зни­зу спра­ва, зни­же­н­ня уро­жай­но­сті тут спро­во­ко­ва­не на­яв­ні­стю так зва­них «те­хно­ло­гі­чних ко­лій», місць «пар­ку­ва­н­ня» сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Ви­хід із та­кої си­ту­а­ції — ви­не­се­н­ня їх за ме­жі по­ля, це до­зво­лить за­без­пе­чи­ти 3040% зро­ста­н­ня уро­жай­но­сті сіль­гос­пкуль­тур.

Ско­ро­че­н­ня уро­жай­но­сті по цен­тру у верх­ній ча­сти­ні об­умов­ле­не ре­льє­фом по­ля, що зу­мов­лює еро­зію грун­ту, як на­слі­док, від­чу­ва­є­ться ви­ми­ва­н­ня, ви­жа­рю­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Час­тко­во зни­же­н­ня уро­жай­но­сті бу­ло по­до­ла­не за ра­ху­нок ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го під­хо­ду до зон управ­лі­н­ня.

Ана­ліз стру­кту­ри уро­жай­но­сті за 2017-2018 ро­ки свід­чить про на­сту­пне. Умов­но у по­лі мо­жна ви­ді­ли­ти три рів­ня уро­жай­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, які по­зна­че­ні чи­сла­ми: 1 – низь­ко­го, 2 – се­ре­дньо­го, 3 – ви­со­ко­го. Та­кий роз­по­діл дає мо­жли­вість ствер­джу­ва­ти про зна­чне під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті по­рів­ня­но з ми­ну­лим. Уро­жай­ність під­ви­ще­на при­бли­зно на 37 %. Це до­брий по­ка­зник, зва­жа­ю­чи на по­су­шли­вий рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.