Ін­дій­ські тра­кто­ри

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь На­різ

Ні­шу мі­ні-тра­кто­рів для фер­ме­рів в Укра­ї­ні сьо­го­дні за­по­ло­ни­ли ки­тай­ські ви­ро­бни­ки, однак най­ближ­чим ча­сом їм до­ве­де­ться кон­ку­ру­ва­ти з ко­ле­га­ми з Ін­дії.

На ві­тчи­зня­но­му рин­ку не­ве­ли­ких тра­кто­рів із дви­гу­на­ми по­ту­жні­стю до 110 к.с. до­да­ло­ся уча­сни­ків. У жов­тні під Ки­є­вом на май­дан­чи­ку ком­па­нії «Мі­ні-Агро», що є ім­пор­те­ром про­ду­кції Solis, бу­ло пре­зен­то­ва­но но­во­го для Укра­ї­ни ви­ро­бни­ка тра­кто­рів у цьо­му се­гмен­ті. Вже за­раз не­ве­ли­кі та се­ре­дні ві­тчи­зня­ні го­спо­дар­ства ма­ти­муть мо­жли­вість при­дба­ти рі­зні мо­де­лі тра­кто­рів.

Ни­ні агра­рії мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тра­кто­ри з дви­гу­на­ми по­ту­жні­стю 20, 24 та 50 к.с. На­га­да­є­мо, що ця ком­па­нія зби­рає ма­ши­ни без­по­се­ре­дньо в Ін­дії, при­чо­му ви­го­тов­ляє їх із дви­гу­на­ми по­ту­жні­стю до 110 к.с. Ексклю­зив­ним ди­ле­ром у на­шій дер­жа­ві тра­кто­рів цьо­го брен­ду ста­ла ком­па­нія «Мі­ні-Агро». Са­ме її ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Оле­ксандр Пу­гач та ре­гіо­наль­ний ди­ре­ктор Solis у кра­ї­нах СНД Ма­ніш Го­ял пе­ре­рі­за­ли сим­во­лі­чну стрі­чку, да­ю­чи старт про­да­жам в Укра­ї­ні цим азій­ським тра­кто­рам.

Як по­ві­до­мив пан Го­ял, ці ма­ши­ни по­єд­ну­ють у со­бі япон­ську якість за ін­дій­ською ці­ною. Бо во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють япон­ські дви­гу­ни Mitsubishi та ін­дій­ські ком­пле­кту­ю­чі. Тра­кто­ри вже про­да­ю­ться у по­над 100 кра­ї­нах сві­ту, в то­му чи­слі при­су­тні у ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. Об­ся­ги про­да­жів за рік вже ся­гну­ли близь­ко 90 тис. оди­ниць. В Укра­ї­ні ком­па­нія пре­зен­ту­ва­ла се­рію тра­кто­рів Facelift під екс­порт­ним брен­дом Solis. Осо­бли­ві­стю її є те, що во­на ство­ре­на для біль­шої ви­три­ва­ло­сті і про­ду­ктив­ної ро­бо­ти в по­лях, до тра­кто­рів мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ши­ро­кий спектр на­чі­пно­го обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. Пред­став­ни­ки ком­па­нії-ди­ле­ра за­зна­чи­ли, що ри­нок Укра­ї­ни для них є ду­же пер­спе­ктив­ним. Зокре­ма, пер­ший 20-ти силь­ний мі­ні-тра­ктор був про­да­ний клі­єн­ту-фер­ме­ру до Во­лин­ської обла­сті ще до по­ча­тку офі­цій­ної пре­зен­та­ції. По­ки що вся те­хні­ка про­да­є­ться без ка­бін, але для укра­їн­сько­го рин­ку тра­кто­ри мо­жуть по­ста­ча­ти­ся і з нею. Та­кож ди­ле­ри обі­ця­ють, що сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня та зап­ча­сти­ни бу­дуть до­сту­пни­ми на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни про­тя­гом най­ко­ро­тших тер­мі­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.