KUHN отри­ма­ла дві на­го­ро­ди на кон­кур­сі ін­но­ва­цій EIMA 2018

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

Ко­мі­тет EIMA International 2018 від­зна­чив у но­мі­на­ції Special Mention дві те­хні­чні ін­но­ва­ції: SpeedServo — дви­гун, який збіль­шує ефе­ктив­ність роз­ки­да­ча AXIS на 25%, і Smart Plowing — те­хно­ло­гія ав­то­ма­ти­чно­го по­зи­ціо­ну­ва­н­ня кор­пу­сів плу­га VARI MASTER L On Land на по­лі з ви­ко­ри­ста­н­ням GPS.

Осо­бли­ва ува­га до цих ін­но­ва­цій під­кре­слює зна­чу­щість ці­лей KUHN: бу­ти ближ­чи­ми до фер­ме­рів і про­по­ну­ва­ти рі­ше­н­ня, які спро­щу­ють управ­лі­н­ня ма­ши­на­ми, а та­кож збіль­шу­ють про­ду­ктив­ність та ефе­ктив­ність ро­біт. Ро­зро­бля­ти по­ді­бні ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня до­по­ма­гає ба­га­то­рі­чний до­свід ком­па­нії KUHN у сфе­рі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня.

Зокре­ма, но­вий роз­ки­дач KUHN AXIS40.2 H-EMC ра­зом зі SpeedServo пов­ні­стю змі­нює уяв­ле­н­ня про роз­ки­да­чів з еле­ктро­при­во­дом. SpeedServo — це ін­но­ва­цій­ний дви­гун для кон­тро­лю від­кри­т­тя роз­по­діль­чих ви­хо­дів.

До плю­сів SpeedServo від­но­си­ться йо­го уні­каль­на про­сто­та з чу­до­ви­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми в по­рів­нян­ні з ін­ши­ми при­во­дни­ми си­сте­ма­ми, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ін­ши­ми ви­ро­бни­ки.

SpeedServo утри­чі швид­ше зви­чай­них лі­ній­них при­во­дних дви­гу­нів за не­змін­ної то­чно­сті роз­ки­да­н­ня. Роз­ки­ду­вач AXIS40.2 H EMC зі SpeedServo мо­же по­хва­ли­ти­ся збіль­ше­н­ням ефе­ктив­но­сті на 25% у по­рів­нян­ні з тра­ди­цій­ни­ми ма­ши­на­ми зав­дя­ки швид­ко­му пе­ре­мі­щен­ню си­сте­ми до­зу­ва­н­ня і роз­по­ді­лу.

Зав­дя­ки сво­їй про­сто­ті, мі­цно­сті і на­дій­но­сті SpeedServo зна­чно збіль­шує про­ду­ктив­ність, га­ран­ту­ю­чи ви­со­ку ефе­ктив­ність за зни­же­но­го рів­ня ви­тра­ти.

VARI MASTER L On Land SMART PLOUGHING — це ін­но- ва­цій­ний плуг ком­па­нії KUHN, який зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню GPS за­без­пе­чує по­слі­дов­не вве­де­н­ня кор­пу­сів. Кон­троль се­кцій до­зво­ляє окре­мо під­ні­ма­ти ко­жен кор­пус в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі зав­дя­ки пов­ні­стю ін­те­гро­ва­ній у плуг си­сте­мі. Пі­д­йом здій­сню­є­ться че­рез си­сте­му GPS. Ге­о­ло­ка­ція плу­га до­зво­ляє ав­то­ма­ти­зу­ва­ти то­чки вве­де­н­ня і ви­ве­де­н­ня кор­пу­сів, до­ся­га­ю­чи при цьо­му одно­рі­дної оран­ки не­за­ле­жно від ро­бо­чих умов і фор­ми по­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.