Ку­ку­ру­дза Pioneer® знов у лі­де­рах з уро­жай­но­сті!

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка - E-mail: agro-business.com.ua

Гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи Pioneer® здо­бу­ли аб­со­лю­тну пе­ре­мо­гу в двох ка­те­го­рі­ях оці­ню­ва­н­ня за ре­зуль­та­та­ми IV За­хі­дно­укра­їн­сько­го чем­піо­на­ту на кра­щий гі­брид ку­ку­ру­дзи та цукро­вих бу­ря­ків, який про­хо­див на де­мон­стра­цій­них по­лях ком­па­нії «Агро­прод­се­віс» у се­лі На­ста­сів, що на Тер­но­піль­щи­ні. Гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи сві­то­во­го брен­ду, які отри­ма­ли не­за­пе­ре­чну пе­ре­мо­гу:

P8307 ( ФАО 240) — 142,44 ц/га — пер­ше мі­сце у ка­те­го­рії ФАО від 180 до 240; P8567 ( ФАО 290) — 142,44 ц/га — пер­ше мі­сце у ка­те­го­рії ФАО 250–290. Бренд та­кож здо­був лі­дер­ські по­зи­ції у ка­те­го­рі­ях: ФАО 250– 290 — тре­тє мі­сце з гі­бри­дом P8523 (ФАО 260) — 139,60 ц/га; ФАО 300+ — дру­ге та тре­тє мі­сця із гі­бри­да­ми P9175 (ФАО 330) — 149,90 ц/га та P8816 (ФАО 300) — 149,16 ц/га від­по­від­но.

У зма­ган­ні взя­ли участь по­над 100 гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи ба­га­тьох ком­па­ній, що пред­став­ле­ні на рин­ку Укра­ї­ни. Ді­лян­ки з гі­бри­да­ми, що бра­ли участь у кон­кур­сі, ви­ро­ще­ні в одна­ко- вих умо­вах та оці­не­ні за по­ка­зни­ка­ми вро­жай­но­сті, стій­ко­сті до хво­роб та по­су­хи.

« Участь у по­ді­бних зма­га­н­нях — це чу­до­ва на­го­да для ви­зна­че­н­ня най­кра­щих. Та­кий май­дан­чик на­дає опцію че­сно­го ви­бо­ру най­кра­щих ви­ро­бни­ків та ефе­ктив­них те­хно­ло­гій, які до­по­ма­га­ють укра­їн­ським агра­рі­ям до­ся­гну­ти кра­щих уро­жа­їв. Що­ро­ку ми пи­ша­є­мось на­ши­ми ре­зуль­та­та­ми, які на­ди­ха­ють нас на ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки, щоб ство­рю­ва­ти но­ві про­ду­кти від­по­від­но до клі­ма­ти­чних по­треб і з най-

«Агро­бі­знес Cьо­го­дні». Пе­рі­о­ди­чне ви­да­н­ня з пи­тань еко­но­мі­ки та бі­зне­су

вул. Мар­ша­ла Гре­чка, 13, Ки­їв-136, 04136 (044) 494-09-52, [email protected] (044) 494-09-51, мен­шим впли­вом на дов­кі­л­ля», — ска­зав Ро­ман Ни­жник, ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жів брен­ду Pioneer® Corteva Agriscience™, Сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­роз­ді­лу DowDuPont.

Corteva Agriscience™, Сіль­сько­го­спо­дар­ський під­роз­діл DowDuPont, за­сто­со­вує пе­ре­до­ві все­сві­тньо ві­до­мі на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня за­для роз­ви­тку сво­їх брен­дів та су­ча­сно­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства. У ком­па­нії пра­цю­ють по­над 22 000 про­фе­сіо­на­лів у більш ніж 130 кра­ї­нах, про­по­ну­ю­чи най­кра­щі рі­ше­н­ня для ко­жно­го ре­гіо­ну сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.