Від­був­ся де­мо-тур тра­кто­ра VERSATILE 340 по обла­стях Укра­ї­ни

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Ком­па­нія VERSATILE спіль­но з ди­ле­ра­ми про­ве­ла се­рію осін­ніх де­мон­стра­цій­них по­ка­зів тра­кто­ра VERSATILE 340, на яких агра­рії змо­гли не про­сто по­ба­чи­ти ро­бо­ту тра­кто­ра в по­лі, а й об­ка­та­ти йо­го са­мо­стій­но, від­чув­ши всі пе­ре­ва­ги агро­ма­ши­ни.

Стар­ту­ва­ли де­мо-по­ка­зи з ви­став­ки «Агро Ек­спо 2018» у м. Кро­пив­ни­цький. Да­лі оці­ни­ти мо­жли­во­сті VERSATILE 340 змо­гли агра­рії За­по­різь­кої, Ми­ко­ла­їв­ської, Дні­про­пе­тров­ської, Сум­ської та Чер­ні­гів­ської обла­стей.

На Дні­про­пе­тров­щи­ні ро­бо­та тра­кто­ра 340 бу­ла про­де­мон­стро­ва­на на ба­зі агро­фір­ми «Ко­лос» у Ца­ри­чан­сько­му ра­йо­ні. Го­спо­дар­ство має 2500 га зем­лі і по пра­ву вва­жа­є­ться зраз­ко­вим — до­гля­ну­та те­хні­ка, ке­рів­ни­цтво агро­фір­ми ство­ри­ло всі умо­ви для ком­фор­тної ро­бо­ти спів­ро­бі­тни­ків. Тут вже пра­цює тра­ктор VERSATILE 2375 із шар­нір­но-зчле­но­ва­ною ра­мою і, вар­то за­зна­чи­ти, це не пер­ша оди­ни­ця те­хні­ки VERSATILE в ар­се­на­лі го­спо­дар­ства. Зі слів го­лов­но­го агро­но­ма Ро­ма­на Ка­ро­ва, во­ни за­до­во­ле­ні тра­кто­ром 2375. «Він про­стий в управ­лін­ні, на­дій­ний, ні­ко­ли нас не під­во­див і пов­ні­стю вла­што­вує. За­раз же у нас ви­ни­кла не­об­хі­дність у ще одній ма­ши­ні. Він по­трі­бен для ро­бо­ти з ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чною сі­вал­кою — ком­пле­ксом, який на по­сі­ві мо­же пра­цю­ва­ти з тра­кто­ром 300–320 к. с., а під час вне­се­н­ня до­брив і гли­бо­ко­му ри­хлен­ні він по­ви­нен ви­да­ва­ти біль­шу по­ту­жність. Са­ме то­му ми при­див­ля­є­мо­ся до VERSATILE 340».

Це — уні­вер­саль­но-про­са­пний тра­ктор кла­си­чно­го ком­по­ну­ва­н­ня із дви­гу­ном Cummins QSL 9.0 по­ту­жні­стю 340 к. с. (ма­кси­маль­на — 370). Про­гра­мо­ва­на транс­мі­сія Full Powershift 16х9 з АКПП із ви­со­ко­то­чни­ми ше­стер­ня­ми за­без­пе­чує чі­тке пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач, що ва­жли­во — без втра­ти швид­ко­сті. У ба­зо­вій ком­пле­кта­ції тра­кто­ри осна­ще­ні тя­го­вим бру­сом 4 кла­су з ав­тоз­чі­пкою, три­то­чко­вим на­ві­сним при­стро­єм Cat 4N/3 ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю 7829 кг із си­сте­мою Slip mode і го­то­ві пра­цю­ва­ти з будь-яки­ми ти­па­ми агре­га­тів. VERSATILE 340 по­став­ля­ю­ться зі спа­ре­ною гу­мою на за­дньо­му мо­сту (710/70 R42). Про­сто­ра ка­бі­на з клі­мат-кон­тро­лем та па­но­рам­ним огля­дом у 360 гра­ду­сів за­без­пе­чує опе­ра­то­ру ком­фор­тну ро­бо­ту.

Оці­нив­ши всі пе­ре­ва­ги те­хні­ки VERSATILE на де­мо-по­ка­зах, фер­мер­ські го­спо­дар­ства ма­ють мо­жли­вість ско­ри­ста­ти­ся ви­гі­дни­ми фі­нан­со­ви­ми про­гра­ма­ми, які ком­па­нія VERSATILE про­по­нує у пар­тнер­стві з кре­ди­тни­ми та лі­зин­го­ви­ми ком­па­ні­я­ми, а са­ме: кре­ди­ти на те­хні­ку VERSATILE з ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми умо­ва­ми; спе­ці­аль­на про­по­зи­ція до кін­ця ро­ку — кре­дит на ком­бай­ни під 0% до 18 мі­ся­ців; обмін ста­рої те­хні­ки на но­ву з допла­тою; орен­да з подаль­шим ви­ку­пом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.