Ри­нок ні­ше­вих агро­куль­тур

Agrobusiness Segodni - - Події і факти - Юрій Кер­на­сюк

Цей ри­нок став в остан­ні ро­ки по­ту­жним драй­ве­ром роз­ви­тку ма­ло­го і се­ре­дньо­го агро­бі­зне­су. Са­ме та­кий на­прям є до­сить еко­но­мі­чно при­ва­бли­вим із то­чки зо­ру по­тен­цій­них мо­жли­во­стей при­бу­тко­вої ди­вер­си­фі­ка­ції агро­бі­зне­су.

Стра­те­гі­чний на­прям для ма­ло­го і се­ре­дньо­го агро­бі­зне­су

Ні­ше­ві сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри ни­ні за­йма­ють стра­те­гі­чно ва­жли­ве зна­че­н­ня у ди­вер­си­фі­ка­ції на­пря­мів ді­яль­но­сті ба­га­тьох ма­лих та се­ре­дніх фер­мер­ських го­спо­дарств. За ви­ро­щу­ва­н­ня вка­за­них куль­тур рі­вень їх мар­жи­наль­ної при­бут- ко­во­сті, як пра­ви­ло, ні­чим не по­сту­па­є­ться по­рів­ня­но з тра­ди­цій­ни­ми зер­но­ви­ми та олій­ни­ми куль­ту­ра­ми.

Агра­рії остан­нім ча­сом зна­чну ува­гу при­ді­ля­ють їх ви­ро­щу­ван­ню як стра­хо­вих сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур че­рез скла­дні по­го­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви ве­де­н­ня агро­бі­зне­су та вна­слі­док стій­ко­го по­пи­ту на них і ви­со­ких за­ку­пі­вель­них цін на сві­то­вих про­до­воль­чих рин­ках.

До ні­ше­вих куль­тур сьо­го­дні від­но­сять, зокре­ма, нут, со­че­ви­цю, сор­го, ква­со­лю, льон ку­дряш (олій­ний), гір­чи­цю та ін­ші їх ви­ди.

Цьо­го ро­ку агра­рії окре­мі ні­ше­ві сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри по­сі­я­ли на де­ся­тках ти­сяч ге­кта­рів. Пе­ре­д­усім до­сить зна­чно­го по­ши­ре­н­ня отри­ма­ла гір­чи­ця, по­сів­ні пло­щі якої ся­га­ють 57,9 тис. га, а та­кож сор­го на 43,1 тис. га, ква­со­ля на 39,8 тис. га і льон ку­дряш (олій­ний) на 32,1 тис. га. Окре­мі ні­ше­ві зер­но­бо­бо­ві куль­ту­ри, як нут, маш, се­ра­де­ла, чи­на, бо­би кін­ські, со­че­ви­ця за­га­лом по­сі­я­ли на пло­щі 79,7 тис. га. Роз­по­діл основ­них ні­ше­вих агро­куль­тур у стру­кту­рі по­сів­них площ на­ве­де­но на ді­агр. 1.

Та­ким чи­ном, за екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми у ці­ло­му по­сів­ні пло­щі під основ­ни­ми ні­ше­ви­ми сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми куль­ту­ра­ми в 2018 р. ся­га­ли близь­ко 252,6 тис. га, або май­же 1 % у стру­кту­рі усіх по­сів­них площ. Це хоч і не­сут­тє­вий від­со­ток, однак він є до­сить ва­го­мим ар­гу­мен­том на ко­ристь не­об­хі­дно­сті роз­ви­тку ні­ше­вих сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур як при­бу­тко­вої аль­тер­на­ти­ви ви­со­ко­рен­та­бель­ним зер­но­вим і олій­ним. Адже не ко­жен ма­лий та се­ре­дній фер­мер із пло­щею зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня 200-500 га має до­ста­тньо вла­сних ма­те­рі­аль­но-фі­нан­со­вих ре­сур­сів для ін­тен­сив­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня тра­ди­цій­них мар­жи­наль­них сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Во­дно­час на ні­ше­вих куль­ту­рах у ра­зі до­три­ма­н­ня від­по­від­ної те­хно­ло­гії та пра­виль­но­го ро­зу­мі­н­ня кон’юн­кту­ри рин­ку мо­жна отри­ма­ти не мен­ше при­бу­тку, ніж від ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку чи рі­па­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.