Фо­рум за­ра­ди май­бу­тньо­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства: лю­ди і те­хно­ло­гії

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

25 жов­тня у Ки­є­ві від­був­ся ре­гіо­наль­ний Фо­рум FFA (Фо­рум за­ра­ди май­бу­тньо­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства), за­снов­ни­ка­ми яко­го є ком­па­нія Syngenta та ELO (Ор­га­ні­за­ція єв­ро­пей­ських зем­ле­вла­сни­ків). За­хід у сто­ли­ці Укра­ї­ни під­три­ма­ли та­кож «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су», Deutz-Fahr та об’єд­на­н­ня Friends of Countryside.

Нас ду­же ско­ро бу­де вже 7 млрд, то­ді 10 млрд, а да­лі — ще біль­ше. То­му ни­ні зав­да­н­ня за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня пла­не­ти Зем­ля про­до­воль­ством на­бу­ває не­аби­якої ва­ги. Втім, пи­та­н­ня збіль­ше­н­ня ва­ло­во­го збо­ру зер­на — це ли­ше одна сто­ро­на ме­да­лі. Не менш скла­дним є пи­та­н­ня те­хно­ген­но­го на­ван­та­же­н­ня на еко­си­сте­му, в то­му чи­слі пов’яза­но­го із сіль­ським го­спо­дар­ством.

На ви­ро­щу­ва­н­ня ко­жно­го кі­ло­гра­ма зер­на чи м’яса по­трі­бно не менш ніж 25 л во­ди. Зро­стає по­тре­ба в паль­но­му, енер­го­но­сі­ях, без­пе­чні­ших за­со­бах за­хи­сту ро­слин для агро­бі­зне­су то­що. Від­по­від­но, одним із клю­чо­вих зав­дань Фо­ру­му є по­шук ба­лан­су та зни­же­н­ня ре­сур­со­єм­но­сті у сіль­сько­му го­спо­дар­стві. Не ви­пад­ко­во чер­го­вим мі­сцем про­ве­де­н­ня ре­гіо­наль­но­го Фо­ру­му FFA став Ки­їв — сто­ли­ця одні­єї із про­від­них аграр­них дер­жав сві­ту.

Участь у за­хо­ді взя­ли про­від­ні мі­жна­ро­дні екс­пер­ти, пред­став­ни­ки ві­до­мих сві­то­вих ви­ро­бни­ків, агро­ком­па­ній, фер­мер­ських об’єд­нань та жур­на­лі­сти. Ясна річ, що пи­та­н­ня гло­баль­но­го ха­ра­кте­ру ор­га­ні­чно пе­ре­ти­на­ли­ся з аграр­ни­ми пер­спе­кти­ва­ми Укра­ї­ни як одні­єї із дер­жав, ко­трі утри­му­ють про­до­воль­чу сві­то­ву без­пе­ку.

Д-р Ганс Го­ге­вен, По­сол/По­стій­ний пред­став­ник Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­ди в ор­га­ні­за­ці­ях ООН у Ри­мі, Го­ло­ва Ко­мі­те­ту про­гра­ми ФАО (Про­до­воль­ча та сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція ООН), від­крив пер­шу се­сію Фо­ру­му. Ві­дзна­ча­ю­чи Все­сві­тній день про­до­воль­ства 16 жов­тня 2018 ро­ку, ФАО вста­но­ви­ла, що ви­ро­бни­цтво сіль­госп­про­ду­кції до 2050 ро­ку по­вин­но зро­сти май­же на 50 %, щоб про­го­ду­ва­ти на­се­ле­н­ня Зем­лі, чи­сель­ність яко­го по­стій­но зро­стає. Оскіль­ки біль­шість зе­мель, при­да­тних для зем­ле­роб­ства вже обро­бля­ю­ться, до­да­тко­ві вро­жаї по­вин­ні за­без­пе­чу­ва­ти­ся са­ме з на­яв­них площ. Це зав­да­н­ня стає ще акту­аль­ні­шим че­рез тен­ден­цію роз­ши­ре­н­ня міст за ра­ху­нок сіль­ської мі­сце­во­сті. Во­дно­час зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва не мо­же су­про­во­джу­ва­ти­ся мас­шта­бним збіль­ше­н­ням ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів, зва­жа­ю­чи на не­об­хі­дність ЄС та Укра­ї­ни ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов'яза­н­ня за Ці­ля­ми ста­ло­го роз­ви­тку ООН та Па­ризь­кою уго­дою що­до клі­ма­ту.

У цьо­му клю­чі П'єр Олів'є Дреж, пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ор­га­ні­за­ції зем­ле­вла­сни­ків (ELO), за­зна­чив, що «Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться все­сві­тньо ві­до­мою сво­ї­ми чор­но­зе­ма­ми та ве­ли- че­зним по­тен­ці­а­лом для мі­сце­во­го, єв­ро­пей­сько­го і на­віть сві­то­во­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. За­без­пе­че­н­ня най­кра­що­го і най­більш ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го скар­бу озна­чає за­сто­су­ва­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій та най­су­ча­сні­ших ме­то­дів ве­де­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства. До то­го ж не­об­хі­дно дба­ти, щоб укра­їн­ські сіль­госп­під­при­єм­ства зна­хо­ди­ли­ся на най­ви­що­му рів­ні з огля­ду на охо­ро­ну нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща».

За­га­лом фа­кти­чно всі уча­сни­ки за­хо­ду по­го­ди­ли­ся на то­му, що ані роз­ви­ток сіль­сько­го го­спо­дар­ства та зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва сіль­госп­про­ду­кції у прин­ци­пі, ані роз­ви­ток аграр­но­го ком­пле­ксу Укра­ї­ни, зокре­ма, є не­мо­жли­ви­ми без ши­ро­ко­го впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гі­чних рі­шень. Про­сті­ше ка­жу­чи, ін­ших ва­рі­ан­тів і бу­ти не мо­же, вра­хо­ву­ю­чи обме­же­ність ре­сур­сної ба­зи і до­ся­гне­н­ня про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків про­ду­кції для агро­ви­ро­бни­цтва.

Са­ме то­му Ксав’є Ле­принс, ке­рів­ник на­пря­му Ста­лий роз­ви­ток бі­зне­су у кра­ї­нах Єв­ро­пи, Афри­ки та Бли­жньо­го Схо­ду ком­па­нії Syngenta, акцен­ту­вав ува­гу на по­тен­ці­а­лі Укра­ї­ни за умо­ви ши­ро­ко­го впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій.

«Ми му­си­мо ви­зна­ти, що Укра­ї­на — одна із про­від­них сві­то­вих сіль­сько­го­спо­дар­ських су­пер­сил. Про­те існує ще не­ви­ко­ри­ста­ний по­тен­ці­ал, який би до­зво­лив кра­ї­ні пе­ре­тво­ри­ти­ся у клю­чо­во­го грав­ця, зда­тно­го за­без­пе­чи­ти про­до­воль­ством на­се­ле­н­ня пла­не­ти, яке зро­стає. За­лу­че­н­ня най­су­ча­сні­ших ін­но­ва­цій та те­хно­ло­гій до­по­мо­же під­ви­щи­ти вро­жай­ність та збе­рег­ти ро­дю­чі сіль­сько­го­спо­дар­ські угі­д­дя у від­по­від­аль­ний та еко­ло­гі­чно без­пе­чний спо­сіб», — на­го­ло­сив Ксав’є Ле­принс.

Пред­став­ник Syngenta пе­ре­ко­на­ний у то­му, що са­ме у ті­сній спів­пра­ці фер­ме­рів та ви­ро­бни­ків у пла­ні за­сто­су­ва­н­ня по-справ­жньо­му су­ча­сних еко­но­мі­чних і то­чних рі­шень мо­жна зна­йти від­по­віді на ті ви­кли­ки, які сто­ять пе­ред на­ми вже сьо­го­дні і на­бу­ва­ти­муть де­да­лі біль­шої го­стро­ти з ко­жним ро­ком. Тоб­то еко­но­мі­чна й еко­ло­гі­чна скла­до­ві агро­се­ре­до­ви­ща бу­дуть тим більш ефе­ктив­ни­ми, чим су­ча­сні­ші ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють.

До­да­мо, що в цьо­му пла­ні зро­ста­ти­ме роль фун­да­мен­таль­них і ма­кси­маль­но на­бли­же­них до ре­аль­но­го агро­ви­ро­бни­цтва на­у­ко­вих до­слі­джень, які сьо­го­дні здій­сню­ють про­від­ні сві­то­ві ви­ро­бни­ки про­ду­кції для сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.