Аграр­ний ло­ко­мо­тив про­дов­жує рух

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ві­ктор Бор­знен­ко Ігор Пе­трен­ко

Мі­жна­ро­дна ви­став­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та обла­дна­н­ня «Ін­те­рАГРО» — це зав­жди ці­ка­во. Цьо­го ро­ку во­на про­хо­ди­ла з 30 жов­тня по 2 ли­сто­па­да. Тут ви­ру­вав вул­кан ін­но­ва­цій, кві­тнув роз­май сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та обла­дна­н­ня: по­над 300 рі­зно­ма­ні­тних ком­па­ній, що пред­став­ля­ли 17 кра­їн, по­ка­зу­ва­ли як свої остан­ні роз­роб­ки, так і хі­ти про­да­жів те­хні­ки на агро­рин­ку.

Яр­ма­рок ці­ну по­ка­же.

Про­хо­ди­ла ви­став­ка «Ін­те­рАгро» в по­пу­ляр­но­му ки­їв­сько­му у Мі­жна­ро­дно­му ви­став­ко­во­му цен­трі (МВЦ). Основ­ну ча­сти­ну уча­сни­ків за­хо­ду ста­но­ви­ли за­во­ди-ви­ро­бни­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, еле­ва­тор­но­го уста­тку­ва­н­ня, а та­кож су­пу­тні ви­ро­бни­ки те­плиць, ан­га­рів, пта­хо­фа­брик, тва­рин­ни­цьких ферм.

Зві­сно, на ви­став­ці бу­ло ба­га­то ста­рих зна­йо­мих — до­бре ві­до­мих укра­їн­ській аграр­ній спіль­но­ті ви­ро­бни­ків. Ска­жі­мо, ві­тчи­зня­ні ком­па­нії «Ве­лес Агро», «За­вод Ко­бза­рен­ка», ні­ме­цькі «Кла­ас», «Хорш», аме­ри­кан­ський «Нью Хол­ланд», фран­цузь­кі «Шней­дер Еле­ктрик» і «Бер­ту», іта­лій­ський «Ма­те­рМак» та ін­ші гран­ди АПК й ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня.

Але бу­ли й ці­ка­ві де­бю­тан­ти. На­при­клад, че­ська ком­па­нія «Опал-Агрі» з ґрун­то­об­ро­бни­ми ма­ши­на­ми. Чи от, зда­ва­ло­ся б, за­раз не бра­кує за­раз в Укра- їні ви­ро­бни­ків тра­кто­рів. Є які хо­че­те ма­ши­ни: аме­ри­кан­ські, фран­цузь­кі, ту­ре­цькі, фін­ські — не ка­жу­чи про те, що ми й свої ви­ро­бля­є­мо, і у су­сі­дів-бі­ло­ру­сів ку­пу­є­мо. Але що­ро­ку з’яв­ля­ю­ться но­ві про­по­зи­ції. Цьо­го ра­зу на­шу ува­гу при­вер­ну­ла іта­лій­ська ком­па­нія «Ар­бос» (Arbos). Во­на «за­їха­ла» у по­пу­ляр­ний се­гмент тра­кто­рів по­ту­жно­сті 120 к. с. Чи ви­йде у них за­крі­пи­ти­ся в Укра­ї­ні? По­ба­чи­мо. Кон­ку­рен­ція — ру­шій тор­гів­лі, а тра­кто­рів укра­їн­ським фер­ме­рам усе ще не ви­ста­чає, так що шан­си є у всіх про­дав­ців.

Цьо­го ро­ку по­біль­ша­ло екс­по­нен­тів, які про­по­ну­ють не ли­ше зап­ча­сти­ни, а й ужи­ва­ну за­хі­дну сіль­гос­пте­хні­ку. Це, зокре­ма, ком­па­нії «Мен­ке», «Рай­фаз­зен Те­хнік», «АЕКА-трей­динг», «Агра­віс Те­хнік» то­що. На­віть та­кі гран­ди, як «Кла­ас» і «Тай­тен Ма­ши­не­рі» теж ви­рі­ши­ли актив­ні­ше про­по­ну­ва­ти те­хні­ку не но­ву, а з на­ро­бі­тком. Це свід­чить не ли­ше про роз­ви­ток сер­ві­су у сфе­рі сіль­гос­пте­хні­ки, а й про не­ви­со­ку ку­пі­вель­ну спро­мо­жність укра­їн­сько­го агра­рія: бе­у­шний тра­ктор чи ком­байн на­ба­га­то де­шев­ший за но­вий. Ну й та­кож ми зна­є­мо про не­ба­жа­н­ня укра­їн­ських бан­ків кре­ди­ту­ва­ти під низь­кий про­цент, що, в прин­ци­пі, мо­жна зро­зу­мі­ти, бо від­су­тня на­дій­на за­ста­ва, якою у всьо­му сві­ті є зе­мель­ні ді­лян­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.