Ві­та­лій По­лья­нюк

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

ме­не­джер ТОВ «АЕКА-Трей­динг» (Мінськ, Бі­ло­русь)

Я — бі­ло­рус, а тут пред­став­ляю ні­ме­цьку ком­па­нію «Райф­фа­зен Те­хнік». Це най­біль­ший на рин­ку ФРН про­да­вець вжи­ва­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. У ком­па­нії є пред­став­ни­цтва в Да­нії, а та­кож і в Бі­ло­ру­сі. Мо­жна ку­пи­ти будь-яку са­мо­хі­дну або при­чі­пну те­хні­ку від ви­ро­бни­ків зі сві­то­вим ім’ям — «Фендт», «Джон Дір», «Мас­сей Фер­гю­сон» то­що. Ця те­хні­ка ре­а­лі­зу­є­ться ду­же до­бре. Во­на від­нов­ле­на, з га­ран­ті­єю, при­ва­бли­ва за ці­ною. У Ні­меч­чи­ні сто­їть на скла­ді, а як про­да­ва­ти в Укра­ї­ні — по­ки що ду­ма­є­мо. По­чне­мо з сай­ту, а по­тім, ймо­вір­но, від­криє- мо пред­став­ни­цтво. Ми ма­є­мо ате­сто­ва­ну сер­ві­сну слу­жбу зі шта­том про­фе­сій­них май­стрів. Ко­жен наш фа­хі­вець має сер­ти­фі­кат єв­ро­пей­сько­го зраз­ка. ти ма­шин «То­йо­та Ленд Кру­зер» і «Сі­тро­ен».

Мі­жна­ро­дна ви­став­ка — гар­на на­го­да зі­бра­ти ра­зом фа­хів­ців з усіх усюд. То­му у ці дні від­бу­ва­ю­ться кон­фе­рен­ції, се­мі­на­ри, кру­глі сто­ли, де зав­жди є сенс по­слу­ха­ти фа­хів­ців ві­тчи­зня­них та іно­зем­них ком­па­ній. Зокре­ма, на «Ін­те­рАгро» про­йшли Фо­рум біо­енер­ге­ти­чних те­хно­ло­гій та аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки в агро­бі­зне­сі та Фо­рум агро­і­но­ва­цій. Зві­сно, не мо­жна бу­ло оми­ну­ти ува­гою пи­тань фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру. Про­йшла ці­ка­ва кон­фе­рен­ція «Хто осво­їть 7 млрд грн?». На ній роз­гля­да­ли­ся пи­та­н­ня ві­ро­гі­дної дер­жав­ної під­трим­ки агра­рі­їв на на­сту­пний рік: ко­му й скіль­ки слід да­ва­ти до­та­цій, су­бвен­цій, пільг то­що. Звід­ки та­ка ци­фра? Згі­дно з пла­на­ми уря­дов­ців, на­сту­пно­го ро­ку не мен­ше 1% укра­їн­сько­го ва­го­во­го про­ду­кту бу­де на­прав­ле­но на під­трим­ку аграр­но­го се­кто­ра. Це й ста­но­вить у гро­шо­во­му ви­мі­рі близь­ко 7 млрд грн.

Та­кож про­тя­гом ви­став­ко­вих днів у МВЦ про­йшли Дні Фран­ції і Ні­меч­чи­ни. Де­я­кі вче­ні, на­при­клад, Скотт Ши­рер з Уні­вер­си­те­ту шта­ту Ога­йо (США), пе­да­лю­ють дум­ку, що аграр­на сфе­ра вже пов­ні­стю го­то­ва для за­сто­су­ва­н­ня ро­бо­то­те­хні­ки. Тра­кто­ри, ком­бай­ни, сі­вал­ки і ко­сар­ки — все це, мов­ляв, мо­же й бу­де пра­цю­ва­ти без уча­сті лю­дей. Однак на пра­кти­ці укра­їн­ські го­спо­дар­ства, на­віть най­більш пе­ре­до­ві і те­хні­чно осна­ще­ні з них, сьо­го­дні сти­ка­ю­ться із про­бле­мою де­фі­ци­ту ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів. То­му до­ре­чни­ми День мо­ло­до­го спе­ці­а­лі­ста та Яр­ма­рок ва­кан­сій в агро­сфе­рі.

Се­ред зна­чних по­дій ви­став­ки «Ін­те­рАгро-2018» — на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців між­на­ро­дно­го кон­кур­су у га­лу­зі ін­же­нер­ної дум­ки, кра­щих рі­шень у сіль­гос­пте­хні­ці InterAGRO Innovation Award. У зма­ган­ні цьо­го ро­ку взя­ли участь пред­став­ни­ки 19-ти брен­дів. Се­ред тих, хто отри­мав ме­да­лі, — ві­до­мі за­ру­бі­жні ком­па­нії «Кла­ас», «Кун», «Нью Хол­ланд», «Лем­кен», «Ама­зо­не». Та­кож не ли­ши­ли­ся без від­знак і ві­тчи­зня­ні ма­ши­но­ви­ро­бни­ки «Ве­лес Агро», «Те­хно­поль». Кон­ку­рен­ція штов­хає укра­їн­ців до по­кра­ще­н­ня яко­сті ви­ро­бів і те­хно­ло­гій, і нам при­єм­но ба­чи­ти, ко­ли на­ші зем­ля­ки у де­яких се­гмен­тах ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня вже впев­не­но зма­га­ю­ться з єв­ро­пей­ця­ми чи аме­ри­кан­ця­ми.

Кіль­кість уча­сни­ків «Ін­те­рАгро» з ро­ку в рік зро­стає. Зно­ву й зно­ву лу­на­ють дум­ки про ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни, який слід роз­ви­ва­ти і ре­а­лі­зо­ву­ва­ти. Та­кі ім­пре­зи, те­хно­шоу, кон­фе­рен­ції та спіл­ку­ва­н­ня да­ють агра­рі­ям пер­спе­кти­ву роз­ви­тку, то­му во­ни йдуть у МВЦ. Аграр­ний се­ктор не­рід­ко на­зи­ва­ють ло­ко­мо­ти­вом еко­но­мі­ки Укра­ї­ни. Він не спи­ня­є­ться і про­дов­жує впев­не­ний рух — це й про­де­мон­стру­ва­ла 12та мі­жна­ро­дна ви­став­ка «Ін­те­рАгро-2018».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.