Ор­га­ні­чна Укра­ї­на

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ан­на Го­роб­чук

Ор­га­ні­чне сіль­ське го­спо­дар­ство ста­ло не­від’єм­ною ча­сти­ною аграр­ної пра­кти­ки по всьо­му сві­ті. Ви­ро­ще­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції в Укра­ї­ні — до­сить но­вий та над­зви­чай­но пер­спе­ктив­ний на­прям, який має по­зи­тив­ну тен­ден­цію до зро­ста­н­ня. Про це свід­чить ди­на­мі­ка збіль­ше­н­ня площ для ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва та кіль­кість від­по­від­них агро­фор­му­вань.

Одне з них — те­пли­чне го­спо­дар­ство «Ро­дин­ний до­бро­бут», роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го кол­го­спу у с. Ве­ли­кі Вуй­ки Фа­стів­сько­го р-ну Ки­їв­ської обл. Бу­дів­лі та спо­ру­ди за­галь­ною пло­щею 20000 м2 зна­хо­дя­ться у при­ва­тній вла­сно­сті. Окрім цьо­го, го­спо­дар­ство має у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні 28 ґа сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь на пра­вах орен­ди.

«Сьо­го­дні на те­ре­нах ко­опе­ра­ти­ву ви­ро­бни­ча пло­ща те­пли­чно­го ком­пле­ксу ста­но­вить 2000 м2, на ста­дії бу­дів­ни­цтва ком­плекс на 1000 м2. По­сту­по­во пла­ну­є­мо збіль­ши­ти те­пли­чні пло­щі до 4–6 га, — роз­по­від­ає за­снов­ник сіль­госп­під­при­єм­ства Ан­тон Ду­дній. — На те­ри­то­рії збу­до­ва­но 4 те­пли­ці, за­гли­бле­ні в зем­лю на 1,5 м. Во­ни ма­ють більш ста­біль­ний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим, мен­ше втра­ча­ють те­пла взим­ку і не пе­ре­грі­ва­ю­ться влі­тку. Але ви­ни­кає по­тре­ба у до­да­тко­во­му осві­тлен­ні. З цьо­го ро­ку пла­ну­є­мо пе­ре­хо­ди­ти на ці­ло­рі­чне ви­ро­ще­н­ня про­ду­кції. Тож, окрім си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го по­ли­ву, те­пли­ці бу­дуть осна­ще­ні си­сте­мою опа­ле­н­ня та осві­тле­н­ня, аби за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­но ком­фор­тні умо­ви для ро­слин».

По­пе­ре­дньо у го­спо­дар­стві ви­ро­щу­ва­ли про­ду­кцію із кві­тня по ли­сто­пад. У цей пе­рі­од ово­чі ви­ро­щу­ва­ли у два обо­ро­ти, а зе­лень — у чо­ти­ри. За­га­лом куль­ти­ву­ють мор­кву, огір­ки, то­ма­ти, пе­рець, ба­кла­жан, рі­зно­ма­ні­тні са­ла­ти та зе­лень: пе­тру­шку, кріп, кін­зу, ба­зи­лік.

«Аби на­ша про­ду­кція мо­гла за­до­віль­ни­ти най­ви­ба­гли­ві­шо­го клі­єн­та, ми ба­га­то екс­пе­ри­мен­ту­є­мо з сор­та­ми та по­сів­ним ма­те­рі­а­лом», — го­во­рить пан Ду­дній.

Стра­те­гія оцін­ки і до­бо­ру сор­тів та їх подаль­ше впро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво пе­ре­д­усім ба- зу­є­ться на озна­ках їх ви­со­кої ада­птив­но­сті до на­ших ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов. Спи­ра­ю­чись на вла­сний до­свід сор­то­ви­про­бу­ва­н­ня, для пе­ре­ва­жної біль­шо­сті куль­тур обра­ли на­сі­н­ня ком­па­нії Enza Zaden, яке ду­же гар­но се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ло.

Те­хно­ло­гія ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства

Ін­тен­сив­не ве­де­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з на­дмір­ним ви­ко­ри­ста­н­ням син­те­ти­чних мі­не­раль­них до­брив і отру­то­хі­мі­ка­тів при­зво­дять до зна­чно­го ви­сна­же­н­ня ґрун­тів. В ор­га­ні­чно­му зем­ле­роб­стві ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться без­пе­чні пре­па­ра­ти за­хи­сту ро­слин від шкі­дни­ків і бур’янів, що до­зво­ле­ні ор­га­ном сер­ти­фі­ка­ції. Та­кож вда­ю­ться до так зва­них «ді­дів­ських ме­то­дів», які є до­сить ді­є­ви­ми.

«Під час бо­роть­би зі шкі­дни­ка­ми до­по­ма­га­ють рі­зні на­стої і від­ва­ри ро­слин, що ма­ють ін­се­кти­ци­дні вла­сти­во­сті, — про­дов­жує ке­рів­ник ор­га­ні­чно­го го­спо­дар­ства. — Зві­сно, та­кі пре­па­ра­ти не мо­жуть за­без­пе­чи­ти за­ги­бель усіх шкі­дни­ків, про­те зда­тні зна­чно зни­зи­ти їх вплив і по­пу­ля­цію, не за­шко- див­ши при цьо­му обро­блю­ва­ним ро­сли­нам».

Аби ро­слин­ні пре­па­ра­ти бу­ли ма­кси­маль­но ефе­ктив­ни­ми, їх зби­ра­ють у фа­зі бу­то­ні­за­ції та цві­ті­н­ня, адже в цей час у них мі­сти­ться най­біль­ша кіль­кість ді­ю­чих то­кси­чних ре­чо­вин.

Уні­вер­саль­ним ре­пе­лен­том є на­стій із гір­ко­го пер­цю. Цим за­со­бом мо­жна обро­бля­ти ро­сли­ни, ура­же­ні будь-яки­ми хво­ро­ба­ми або шкі­дни­ка­ми. До­сить ши­ро­кий спектр дії і в ча­сни­ку. Пре­па­ра­та­ми на йо­го осно­ві до­зво­ля­ють бо­ро­ти­ся із тлею, ка­пу­стя­ни­ми гу­се­ни­ця­ми, рав­ли­ка­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.