: ми ство­рю­є­мо ін­но­ва­ції та пе­ре­тво­рю­є­мо їх у цін­но­сті для сві­ту

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Ком­па­нія-роз­ро­бник ві­до­мо­го в Укра­ї­ні іно­ку­лян­ту Ри­зо­актив сьо­го­дні від­кри­ває но­ву сто­рін­ку сво­єї істо­рії. Те­пер це вже не при­ва­тне під­при­єм­ство, а гру­па ком­па­ній, об’єд­на­них під на­звою «БІОНОРМА». Ясна річ: цей крок — не про­сто змі­на обгор­тки, а свід­че­н­ня, що укра­їн­ський ви­ро­бник біо­пре­па­ра­тів отри­мав сут­тє­вий по­тен­ці­ал для подаль­шо­го роз­ви­тку. До­кла­дно про ГК «БІОНОРМА» нам роз­по­вів її ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, до­ктор с.-г. на­ук Яро­слав Ча­ба­нюк.

Яро­сла­ве Ва­си­льо­ви­чу, яки­ми бу­ли Ва­ші пер­ші кро­ки в агро­бі­зне­сі?

В аграр­ний бі­знес я при­йшов на по­ча­тку 90-х, ко­ли в Укра­ї­ні з но­вим за­ко­ном з’яви­лось по­ня­т­тя «фер­мер». То­ді до тих, хто по­чи­нав фер­ме­ру­ва­ти, се­ля­ни ста­ви­лись ске­пти­чно: як до ви­ско­чок, які на­ма­га­ю­ться ко­мусь щось до­ве­сти. Але мій та­то все-та­ки на­ва­жив­ся орен­ду­ва­ти 16 га зем­лі. 2001 ро­ку, по за­кін­чен­ню Він­ни­цько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту, я теж по­чав го­спо­да­рю­ва­ти. То­ді я був і агро­но­мом, і ме­ха­ні­за­то­ром, і бух­гал­те­ром, і управ­лін­цем, і юри­стом, і му­сив кон­та­кту­ва­ти з усі­ма без­по­се­ре­дньо. Бу­ло скла­дно, але це роз­ши­ри­ло кру­го­зір і до­зво­ли­ло ком­пле­ксно під­хо­ди­ти до ви­рі­ше­н­ня про­блем. Са­ме то­ді був за­ро­бле­ний пер­ший ка­пі­тал. Сьо­го­дні це смі­шні гро­ші, але на той час це ста­ло свід­че­н­ням, що сіль­ське го­спо­дар­ство стає при­бу­тко­вою спра­вою. Та во­дно­час по­тяг до біо­ло­гії, від­крит­тів і до­слі­джень не зни­кав, а то­му па­ра­лель­но я всту­пив в аспі­ран­ту­ру Ін­сти­ту­ту агро­еко­ло­гії і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня НААН. 2006 ро­ку успі­шно за­хи­стив кан­ди­дат­ську ди­сер­та­цію, а за 10 ро­ків — до­ктор­ську.

Ко­ли Ви ство­ри­ли бі­знес із ви­ро­бни­цтва біо­пре­па­ра­тів?

Це від­бу­лось у 2007-2008 ро­ках. У той час, за­лу­чив­ши ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні ка­дри, ми отри­ма­ли не­об­хі­дний по­тен­ці­ал для ство­ре­н­ня ефе­ктив­них біо­пре­па­ра­тів, яким став Ри­зо­актив. Па­ра­лель­но з ви­ро­бни­цтвом на­ша ком­па­нія за­йма­лась дистри­бу­ці­єю біо­про­ду­ктів. Успі­ху по­с­при­я­ло і те, що, про­да­ю­чи їх, ми спіл­ку­ва­лись з агра­рі­я­ми одні­єю мо­вою, і все ро­би­ли для то­го, щоб наш про­дукт при­ніс го­спо­дар­ству очі­ку­ва­ний ефект. Зав­дя- ки та­ко­му під­хо­ду ба­га­то ви­ро­бни­ків по­ча­ло звер­та­ти­ся до нас са­ме за кон­суль­та­ці­я­ми. То­ді і ви­ни­кла ідея на­у­ко­во­го кон­сал­тин­гу: гли­бо­ке по­ясне­н­ня на­у­ко­вих впро­ва­джень про­стою мо­вою.

Що є основ­ною ГК «БІОНОРМА»?

Гру­па ком­па­ній «БІОНОРМА» — це ви­ро­бни­цтво та дистри­бу­ція біо­пре­па­ра­тів, при­ва­тний ін­сти­тут, у яко­му від­бу­ва­ти­му­ться рі­зно­ма­ні­тні до­слі­дже­н­ня з тих чи ін­ших на­пря­мів, а та­кож ком­па­нія, що на­дає по­слу­ги з на­у­ко­во­го кон­сал­тин­гу.

Що про­по­нує ГК «БІОНОРМА» укра­їн­ським агра­рі­ям? На­ша про­по­зи­ція скла­да­є­ться із трьох лі­ні­йок.

«Біонорма» — це пре­па­ра­ти ко­ри­сних ґрун­то­вих мі­кро­ор­га­ні­змів, за­сто­су­ва­н­ня яких спри­я­ти­ме жив­лен­ню ро­слин, їх актив­но­му ро­сту та роз­ви­тку, за­хи­сту від хво­роб, а та­кож від­нов­лен­ню ро­дю­чо­сті ґрун­ту.

«Агрі­Ін­се­кта» — це ком­пле­ксні біо­ло­гі­чні пре­па­ра­ти ен­то­мо­па­то­ген­них ба­кте­рій та мі­кро­мі- це­тів. Ефе­ктив­ні біо­ін­се­кти­ци­ди з кон­та­ктною, шлун­ко­вою та си­стем­ною ді­я­ми до­зво­ля­ють кон­тро­лю­ва­ти ши­ро­кий спектр шкі­дни­ків. Є без­пе­чни­ми для ен­то­мо­фа­гів та бджіл.

«Іно­ку­лян­ти» — це ін­но­ва­цій­ні біо­пре­па­ра­ти сим­біо­ти­чних азо­тфі­ксу­валь­них ба­кте­рій. За­сто­су­ва­н­ня їх по­лі­пшує азо­тне жив­ле­н­ня сої та ін­ших бо­бо­вих куль­тур, по­кра­щує ріст, під­ви­щує уро­жай­ність та якість на­сі­н­ня.

За­га­лом спе­ци­фі­кою на­ших пре­па­ра­тів є те, що їх мо­жна по­єд­ну­ва­ти з хі­мі­чни­ми за­со­ба­ми, впи­су­ва­ти в те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур, що ду­же ва­жли­во.

Де ви­про­бо­ву­ю­ться Ва­ші про­ду­кти?

Ми ма­є­мо ве­ли­кий на­у­ко­вий по­лі­гон у Він­ни­цькій обла­сті, на яко­му ви­про­бо­ву­ю­ться на­ші но­вин­ки. А ефе­ктив­ність уже за­ре­є­стро­ва­них пре­па­ра­тів по­ка­зу­є­мо на де­мон­стра­цій­них ді­лян­ках, яких у нас не­ма­ло в Укра­ї­ні. Зокре­ма, їхню ді­є­вість мо­жна по­ба­чи­ти на від­кри­тій на­у­ко­вій плат- фор­мі «По­ле знань» — по­лі­го­ні для пра­кти­чних до­слі­дів ком­па­нії «Єв­ро­сем». Але для пов­но­цін­но­го по­кри­т­тя ці­єї кіль­ко­сті не­до­ста­тньо, то­му за­раз ми актив­но пра­цю­є­мо над роз­ши­ре­н­ням ме­ре­жі ре­гіо­наль­них де­мо­ді­ля­нок.

На сьо­го­дні Ва­ші ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті за­до­воль­ня­ють по­пит рин­ку?

Ще у 2015-2016 рр., ко­ли був «со­є­вий бум», і пло­щі під ці­єю куль­ту­рою роз­ши­ри­ли­ся до май­же 2,5 млн га, по­пит на Ри­зо­актив пе­ре­ва­жав про­по­зи­цію. Де­я­кий час ми вза­га­лі не при­йма­ли за­мов­ле­н­ня, адже не хо­ті­ли йти шля­хом по­гір­ше­н­ня яко­сті про­ду­кції на ко­ристь біль­ших об­ся­гів. У той час на­ша про­ду­ктив­ність за іно­ку­лян­та­ми ста­но­ви­ла 50-70 т про­ду­кту в се­зон. Цьо­го­річ ми пе­ре­ти­ну­ли ме­жу у 100 т, але і цьо­го за­ма­ло. За­раз пе­ре­їжджа­є­мо у біль­ші при­мі­ще­н­ня та за­пу­ска­є­мо но­ві­тнє обла­дна­н­ня, що за­без­пе­чить се­зон­ну про­ду­ктив­ність на рів­ні 500-800 т. Ми не при­пи­ня­є­мо роз­ви­ток: ви­во­ди­мо но­ві про­ду­кти на ри­нок, збіль­шу­є­мо ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті, аби по­кри­ти по­пит, що зро­стає. Все це ство­рює під­ґрун­тя для подаль­шо­го роз­ви­тку, ви­хо­ду в аб­со­лю­тні лі­де­ри біо­те­хно­ло­гі­чно­го ви­ро­бни­цтва.

З 2007 ро­ку Ва­ша ком­па­нія зна­чно транс­фор­му­ва­лась… Але не змі­ни­ла сво­єї су­ті. БІОНОРМА — це ета­лон, стан­дарт, те, до чо­го вар­то на­ма­га­тись ді­йти всім ін­шим. Ство­ре­н­ня та­ких ета­лон­них про­ду­ктів бу­ло і ли­ша­є­ться на­шим го­лов­ним зав­да­н­ням. Це ви­со­ко­ефе­ктив­ні біо­пре­пре­па­ра­ти, які сьо­го­дні при­но­сять ко­ристь агра­рі­ям Укра­ї­ни, а зав­тра — сіль­го­спви­ро­бни­кам усьо­го сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.