Цар­ство ті­ні — між чор­ним та сі­рим

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Во­ло­ди­мир Ко­лю­ба­кін

Ді­яль­ність «чор­них» та «сі­рих» трей­де­рів зер­но­во­го рин­ку в Укра­ї­ні ли­ша­є­ться сер­йо­зною про­бле­мою. Во­ни ску­по­ву­ють сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію (най­пер­ше зер­но) за го­тів­ку у ма­лих, за­зви­чай на­пів­ле­галь­них та не­ле­галь­них ви­ро­бни­ків, не ви­ма­га­ю­чи від них будь-яких до­ку­мен­тів про по­хо­дже­н­ня про­ду­кції, але і не ви­да­ю­чи ні­яких роз­ра­хун­ко­вих до­ку­мен­тів про її отри­ма­н­ня.

Не­за­ро­бле­не ПДВ

Рі­зни­ця між ни­ми по­ля­гає у то­му, що «чор­ні» трей­де­ри — пов­ні­стю не­ле­галь­ні, пра­цю­ють по­за пра­во­вим по­лем і юри­ди­чно ні­як не за­свід­чу­ють сво­єї на­яв­но­сті. За­раз та­ких ли­ши­ло­ся не­ба­га­то, бо пе­ред ни­ми сто­їть сер­йо­зна про­бле­ма — ку­ди по­ді­ти ку­пле­не зер­но, адже екс­пор­ту­ва­ти йо­го, не за­свід­чив­ши по­хо­дже­н­ня то­ва­ру, не­мо­жли­во.

На­то­мість «сі­рі» пра­цю­ють на­чеб­то офі­цій­но, при­найм­ні ча­сти­ну сво­єї ді­яль­но­сті де­кла­ру­ють, але не всю — якусь час­тку сіль­госп­про­ду­кції за­ку­по­ву­ють так са­мо за не­о­блі­ко­ва­ну го­тів­ку, а офі­цій­ний ста­тус їм по­трі­бний для то­го, аби по­тім цю про­ду­кцію про­да­ти вже пов­ні­стю ле­галь­ним екс­пор­те­рам.

Ви­го­да тут є не ли­ше для са­мих трей­де­рів, а й для орен­да­рів та вла­сни­ків зем­лі, якщо йде­ться про обро­бі­ток чу­жих па­їв без укла­да­н­ня до­го­во­рів. Агра­рій, який обро­бляє паї, не спла­чує по­да­тків, а вла­сник зем­лі не оформ­лює до­го­вір, от­же, не має ні­яких офі­цій­них до­хо­дів, не по­ви­нен спла­чу­ва­ти по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб і збе­рі­гає пра­во на отри­ма­н­ня со­ці­аль­ної до­по­мо­ги та суб­си­дії. То­ді сіль­го­спви­ро­бник, що ве­де го­спо­дар­ську ді­яль­ність офі­цій­но, опи­ня­є­ться по­рів­ня­но з та­ким кон­ку­рен­том у не­ви­гі­дно­му ста­но­ви­щі.

Якщо ком­па­нія, що ску­по­вує зер­но у «сі­ро­го» трей­де­ра, є і ви­ро­бни­ком, і «бі­лим» трей­де­ром, то­ді во­на екс­пор­тує збіж­жя як вла­сно­руч ви­ро­ще­не. Так дер­жа­ва не ли­ше втра­чає по­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня від ви­ро­бни­ків, які на­справ­ді ви­ро­щу­ють це зер­но, а й зму­ше­на ще від­шко­до­ву­ва­ти ПДВ тим, хто на­справ­ді йо­го не за­ро­бив.

Та­ку схе­му, на­при­клад, ви­кри­ли два ро­ки то­му на те­ри­то­рії кіль­кох обла­стей Укра­ї­ни: Кі­ро­во­град­ська, Ки­їв­ська, Оде­ська то­що. Фі­ктив­ні суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня за­ку­по­ву­ва­ли зер­но у ви­ро­бни­ків, які не є пла­тни­ка­ми ПДВ, без до­ку­мен­таль­но­го оформ­ле­н­ня за не­о­блі­ко­ва­ну го­тів­ку (де во­ни і їм по­ді­бні бе­руть го­тів­ку — окре­ме ці­ка­ве пи­та­н­ня) і пе­ре­про­да­ва­ли йо­го ле­галь­ним зер­но­трей­де­рам — пла­тни­кам ПДВ, вже з до­ку­мен­таль­ним

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.