Пе­ре­ва­ги з Clearfield® Plus гі­бри­да­ми со­ня­шни­ку «Син­ген­та»

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ген­на­дій Ма­ли­на

Укра­ї­на — один із най­біль­ших ви­ро­бни­ків со­ня­шни­ку у сві­ті, на сьо­го­дні по­сів­ні пло­щі під ці­єю куль­ту­рою у на­шій кра­ї­ні ся­га­ють по­над 6,0 млн га, а ва­ло­вий збір — у ме­жах 12,0-13,5 млн т на­сі­н­ня. У йо­го ви­ро­щу­ван­ні про­від­ні ві­тчи­зня­ні агра­рії до­ся­гли ви­со­ко­го рів­ня ін­тен­си­фі­ка­ції, ви­ко­ри­сто­ву­ють ви­со­ко­вро­жай­ні гі­бри­ди та но­ві­тні те­хно­ло­гії, одні­єю із яких є ви­ро­бни­ча си­сте­ма Clearfield® Plus, що стар­ту­ва­ла у 2015 р. у Ту­реч­чи­ні, а з 2016-го зна­хо­дить сво­їх при­хиль­ни­ків і в Укра­ї­ні. Рі­ше­н­ням ком­па­нії «Син­ген­та» для ви­ро­бни­чої си­сте­ми Clearfield® Plus є гер­бі­цид та гі­бри­ди та

Ка­пто­ра® Плюс СИ Ро­зе­та КЛП, СИ Ба­кар­ді КЛП СИ Не­о­стар КЛП.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.