Ка­ву­ни за аграр­ною роз­пи­скою

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ми­ко­ла Лу­го­вий

Ви­ро­бни­ки ні­ше­вих куль­тур де­да­лі актив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють у сво­їй ро­бо­ті аграр­ні роз­пи­ски. Якщо то­рік у цьо­му се­гмен­ті бу­ло оформ­ле­но ли­ше дві з них, то на­при­кін­ці жов­тня 2018 ро­ку їхня кіль­кість уже ся­гну­ла 26. Одна з них сто­су­є­ться ка­ву­нів.

Аграр­ні роз­пи­ски — це від­но­сно но­вий на укра­їн­сько­му рин­ку ін­стру­мент фі­нан­су­ва­н­ня. Впро­ва­дже­н­ня їх роз­по­ча­ло­ся у 2015 ро­ці з Пол­тав­щи­ни, а на по­ча­тку 2018-го роз­ши­ри­ло­ся на всю те­ри­то­рію кра­ї­ни. Однак за час ро­бо­ти ін­стру­мент вже до­вів на пра­кти­ці свою ді­є­вість та про­де­мон­стру­вав ряд ва­го­мих пе­ре­ваг.

Одна з них — це гну­чкість. За­ко­ном пе­ред­ба­че­но, що, окрім обов’яз­ко­вих по­ло­жень, кре­ди­тор та по­зи­чаль­ник мо­жуть вклю­чи­ти в текст роз­пи­ски до­да­тко­ві умо­ви, ко­трі до­по­мо­жуть їм кра­ще за­фі­ксу­ва­ти до­мов­ле­но­сті для кон­кре­тної уго­ди. Та­кож не­має за­ко­но­дав­чих обме­жень що­до мі­ні­маль­ної чи ма­кси­маль­ної су­ми роз­пи­ски, ви­ду сіль­госп­про­ду­кції у за­ста­ві, роз­мі­ру го­спо­дар­ства-по­зи­чаль­ни­ка то­що.

Аграр­ні роз­пи­ски під­хо­дять для агро­бі­зне­сів рі­зних на­пря­мів та роз­мі­рів, зокре­ма, що ду­же ва­жли­во, і для ма­лих та се­ре­дніх фер­мер­ських го­спо­дарств, які най­біль­ше від­чу­ва­ють го­стру не­ста­чу обі­го­вих ко­штів і ма­ють обме­же­ний до­ступ до бан­ків­сько­го кре­ди­ту­ва­н­ня.

Пра­кти­ка по­пе­ре­дньо­го ви­ко­ри­ста­н­ня аграр­них роз­пи­сок до­ве­ла, що во­ни зда­тні ста­ти та­ким ін­стру­мен­том, на­да­ти зна­чні пе­ре­ва­ги як по­зи­чаль­ни­кам,так і по­ста­чаль­ни­кам кре­ди­тних ре­сур­сів.

Ще раз та­кі мо­жли­во­сті під­твер­ди­ла й «ка­ву­но­ва» роз­пи­ска. Во­на бу­ла ви­пи­са­на 16 сер­пня, а вже че­рез мі­сяць її за­кри­ли — кре­ди­тор та по­зи­чаль­ник за­свід­чи­ли, що свої зо­бов’яза­н­ня по ній во­ни ви­ко­на­ли.

«Ка­ву­но­ву» роз­пи­ску бу­ло оформ­ле­но в Хер­сон­ській обла­сті. Її ви­да­но ТОВ «Тав­ри­да» зі Ска­дов­сько­го ра­йо­ну, що на­ле­жить до не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств — за­га­лом обро­бляє близь­ко 300 га. За аграр­ною роз­пи­скою во­но зо­бов’яза­ло­ся по­ста­ви­ти ком­па­нії «Агат-Пів­день» 300 т ка­ву­нів.

Сво­є­рі­дним по­се­ре­дни­ком між сто­ро­на­ми став ке­рів­ник мі­сце­во­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го об­слу­го­ву­ю­чо­го ко­опе­ра­ти­ву «Ши­ро­ке» Ва­ле­рій Фе­до­рен­ко. Са­ме він по­ра­див ско­ри­ста­ти­ся но­вим ін­стру­мен­том.

«Про аграр­ну роз­пи­ску я впер­ше ді­знав­ся 2017 ро­ку під час за­хо­ду, який про­хо­див в обла­сно­му цен­трі, — роз­по­вів Ва­ле­рій Фе­до­рен­ко. — На ньо­му екс­перт Про­е­кту IFC «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні» роз­по­вів про мо­жли­во­сті кре­ди­тної но­ва­ції, і во­ни ме­не при­ва­би­ли. Зго­дом я за­ці­ка­вив ни­ми ке­рів­ни­цтво ком­па­нії «Агат-Пів­день».

Уні­каль­ність «ка­ву­но­вої» роз­пи­ски по­ля­га­ла в то­му, що во­на оформ­ля­ла­ся вже у роз­пал зби­ра­н­ня вро­жаю. То­му пар­тне­ри ма­ли ді­я­ти в при­ско­ре­но­му тем­пі та во­дно­час зва­же­но, ро­зу­мі­ю­чи свої пра­ва та зо­бов’яза­н­ня.

За­га­лом укра­їн­ські сіль­го­спви­ро­бни­ки, які вже ско­ри­ста­ли­ся мо­жли­во­стя­ми аграр­них роз­пи­сок, ви­зна­ють, що ва­жли­вою пе­ре­ва­гою цьо­го ін­стру­мен­ту є про­сто­та йо­го оформ­ле­н­ня. На від­мі­ну від бан­ків­ських кре­ди­тів, ви­да­ча яких мо­же роз­тя­гну­ти­ся на мі­сяць і біль­ше, під­го­тов­ка та ви­да­ча аграр­ної роз­пи­ски за­зви­чай за­ймає від

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.