ALFA Smart Agro та SESVanderHave зна­ють, як під­ви­щи­ти вро­жай­ність цукро­вих бу­ря­ків

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

У до­слі­дно-де­мон­стра­цій­но­му цен­трі ALFA Smart Agro в Ки­їв­ській обла­сті зі­бра­но ре­кор­дний уро­жай цукро­вих бу­ря­ків — до 990 ц/га. Цукри­стість ко­ре­не­пло­дів ста­но­вить 15,8%. Цьо­го ро­ку на до­слі­дно­му по­лі про­від­но­го ви­ро­бни­ка ЗЗР бу­ли ви­сі­я­ні 12 гі­бри­дів се­ле­кції SESVanderHave. Си­сте­ма за­хи­сту пов­ні­стю скла­да­ла­ся із пре­па­ра­тів ALFA Smart Agro.

«Уро­жай­ність цукро­вих бу­ря­ків над­зви­чай­но за­ле­жить від схе­ми за­хи­сту. Ми зна­є­мо, що во­ни ду­же чу­тли­ві до дії гер­бі­ци­дів. То­му ва­жли­во оби­ра­ти пре­па­ра­ти, які ма­ють най­мен­шу фі­то­то­кси­чність по від­но­шен­ню до куль­ту­ри», — за­зна­чає Сер­гій Кне­чу­нас, ди­ре­ктор із роз­ви­тку порт­фе­ля про­ду­ктів ALFA Smart Agro.

Ни­ні­шньо­го се­зо­ну осо­бли­вих про­блем на до­слі­дних ді­лян­ках цукро­вих бу­ря­ків агро­но­мам ALFA Smart Agro за­вда­ли зла­ко­ві бур’яни, адже по­пе­ре­дни­ка­ми бу­ли зер­но­ві куль­ту- ри. Фа­хів­ці від­зна­ча­ють осо­бли­во м’яку дію гра­мі­ні­ци­ду Ка­йман® — він очи­стив по­ле від одно­рі­чних і ба­га­то­рі­чних зла­ків, при цьо­му жо­дної фі­то­то­кси­чної дії на цукро­вий бу­ряк не спо­сте­рі­га­ло­ся.

У зв’яз­ку із до­що­вою по­го­дою у дру­гій по­ло­ви­ні лі­та по­ста­ла не­об­хі­дність у трьох фун­гі­ци­дних оброб­ках — вно­си­ли­ся фун­гі­ци­ди Те­зис®, Фе­нікс Дуо® та Бо­лі­вар Фор­те®. Усі во­ни во­ло­ді­ють яскра­во ви­ра­же­ним Уро­жай­ність гі­бри­дів SESVanderHave (до­слі­дно­де­мон­стра­цій­ний центр ALFA Smart Agro, 2018 р.) стоп-ефе­ктом. Спа­ла­хи цер­ко­спо­ро­зу, які зна­чно по­шко­ди­ли по­сі­ви цукро­вих бу­ря­ків у су­сі­дніх го­спо­дар­ствах, у до­слі­дно-де­мон­стра­цій­но­му цен­трі ALFA Smart Agro бу­ли мит­тє­во зу­пи­не­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.