Пра­виль­ний за­хист са­ду во­се­ни

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оль­га Вла­со­ва

Дбай­ли­вий го­спо­дар во­се­ни сад на­при­зво­ля­ще не за­ли­шає. Адже в хо­ло­дну по­ру пло­до­ві де­ре­ва осо­бли­во по­тре­бу­ють тур­бо­ти та за­хи­сту.

Для під­ви­ще­н­ня стій­ко­сті пло­до­вих куль­тур про­ти шкі­дни­ків і одер­жа­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю тре­ба про­во­ди­ти за­хи­сні за­хо­ди про­тя­гом усьо­го ро­ку. Це сто­су­є­ться і осін­ньо­го пе­рі­о­ду. Зна­ю­чи, у якій ста­дії йде на зи­мів­лю той чи ін­ший шкі­дник, мо­жна своє­ча­сно про­ве­сти за­хи­сні за­хо­ди про­ти ньо­го і за­по­біг­ти спа­ла­хів у ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од. То­му й зу­пи­ни­мо­ся на най­більш по­ши­ре­них ви­дах.

Зе­ле­на яблу­не­ва по­пе­ли­ця ( Aphis pomi Deg.) по­ши­ре­на по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни. По­шко­джує яблу­ню, іно­ді гру­шу, ай­ву, го­ро­би­ну, ки­зил, глід. Во­се­ни з похо­ло­да­н­ням з’яв­ля­ю­ться сам­ки — ста­те­но­ски, від­ро­джу­ють ли­чи­нок, ча­сти­на з яких пе­ре­тво­рю­є­ться на са­миць, а ча­сти­на — на сам- ців. Пі­сля за­плі­дне­н­ня са­ми­ці від­кла­да­ють на па­го­ни (до 5 шт.) зи­му­ю­чі чор­ні бли­ску­чі яй­ця.

За­хи­сні за­хо­ди. Очи­ще­н­ня гі­лок і штам­бів від ста­рої ко­ри, ви­рі­зу­ва­н­ня і спа­лю­ва­н­ня жи­ро­вих па­го­нів, при­ко­ре­не­вої по­ро­слі, на яких ча­сто зи­му­ють яй­ця і роз­ви­ва­ю­ться по­пе­ли­ці, зни­ще­н­ня вов­чків у са­дах бур’янів.

Хі­мі­чні за­хо­ди. Фо­сфо­рор­га­ні­чні спо­лу­ки: На осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни ди­ме­то­ат, 400 г/л. … фе­ні­тро­тіон, 500 г/л, … хлор­пі­ри­фос,480 г/л. Пі­ре­тро­ї­ди:

На осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни дель­та­ме­трин, 250 г/кг. Не­о­ні­ко­ти­но­ї­ди:

… ті­а­ме­то­ксам 250 г/кг, … імі­да­кло­прид, 200 г/л. Сі­рий брунь­ко­вий дов­го­но­сик ( Sciaphobus squalidus Gyll.) по­ши­ре­ний по всій Укра- їні, але най­біль­ше шко­дить у Сте­пу і Лі­со­сте­пу. По­шко­джує всі пло­до­ві де­ре­ва, ягі­дни­ки — смо­ро­ди­ну, аґрус, ма­ли­ну, ви­но­град і ба­га­то рі­зних ли­стя­них по­рід (оси­ку, то­по­лю, го­ро­би­ну). Зи­му­ють жу­ки і ли­чин­ки в ґрун­ті. У кін­ці лі­та (сер­пень) на­сту­пно­го ро­ку ли­чин­ки пе­ре­тво­рю­ю­ться у ля­ле­чку на гли­би­ні 40–60 см й у ве­ре­сні з’яв­ля­ю­ться жу­ки, які за­ли­ша­ю­ться зи­му­ва­ти в зем­ля­них ко­ли­со­чках до ве­сни. Роз­ви­ва­ю­ться в одно­му по­ко­лін­ні за два ро­ки.

За­хи­сні за­хо­ди. Во­се­ни ви­лов­лю­ють шкі­дни­ка роз­кла­да­н­ням ку­пок лис­тків, під які зби­ра­ю­ться жу­ки, а по­тім їх спа­лю­ють, зби­ра­н­ня і спа­лю­ва­н­ня опа­лих лис­тків, осі­н­ня оран­ка і пе­ре­ко­пу­ва­н­ня ґрун­ту. Фо­сфо­рор­га­ні­чні спо­лу­ки: На осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни ди­ме­то­ат, 400 г/л … фе­ні­тро­тіон, 500 г/л … хлор­пі­ри­фос, 480 г/л. Не­о­ні­ко­ти­но­ї­ди:

На осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни ті­а­ме­то­ксам 250 г/кг … ті­а­кло­прид, 480 г/л. Брунь­ко­ва ли­сто­вій­ка ( Spilonota ocellana F.) по­ши­ре­на по всій Укра­ї­ні. По­шко­джує яблу­ню, гру­шу, сли­ву, че­ре­шню, ви­шню, абри­кос, ай­ву, облі­пи­ху, те­рен, глід та ін­ші. Зи­му­ють гу­се­ни­ці в бі­лих щіль­них па­ву­тин­них ко­ко­нах бі­ля бру­ньок, у трі­щи­нах і склад­ках ко­ри та роз­га­лу­же­н­нях гі­лок. У кін­ці ли­пня гу­се­ни­ці за­ляль­ко­ву­ю­ться се­ред по­шко­дже­них лис­тків або в трі­щи­нах ко­ри в па­ву­тин­них ко­ко­нах, а на по­ча­тку ли­пня ви­лі­та­ють ме­те­ли­ки, від­кла­да­ю­чи яй­ця на лис­тки. Гу­се­ни­ці, які від­пло­ди­ли­ся, об’їда­ють лис­тки, скрі­плю­ю­чи па­ву­ти­ною по­пар­но, а у ра­зі зі­ткне­н­ня їх із пло­да­ми — ви­їда­ють у них гли­бо­кі ями. В кін­ці лі­та (дру­га по­ло­ви­на сер­пня) гу­се­ни­ці, до­ся­гнув­ши тре­тьо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.