Ме­та­ле­ві ко­мо­ри для зер­на

Agrobusiness Segodni - - Зернозберігання - Ва­силь Чер­кас

Як під­ви­щи­ти якість збе­рі­га­н­ня зер­на у ста­ле­вих си­ло­сах з огля­ду на під­три­ма­н­ня опти­маль­но­го тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му все­ре­ди­ні

Ме­та­ле­ві си­ло­си сьо­го­дні є най­більш по­ши­ре­ни­ми спо­ру­да­ми для збе­рі­га­н­ня зер­на в укра­їн­ських го­спо­дар­ствах. Остан­нім ча­сом їх кіль­кість без­упин­но зро­стає, вра­хо­ву­ю­чи пра­гне­н­ня ба­га­тьох агра­рі­їв на­ла­го­ди­ти са­мо­стій­ну до­роб­ку та збе­рі­га­н­ня вро­жаю. Бе­зу­мов­ни­ми пе­ре­ва­га­ми ме­та­лі­чних си­ло­сів є ви­со­кі те­хні­ко-екс­плу­а­та­цій­ні по­ка­зни­ки: швид­ке спо­ру­дже­н­ня на осно­ві ви­ко­ри­ста­н­ня збір­них го­то­вих еле­мен­тів, ши­ро­кий ти­по­ро­змір­ний ряд, ме­ха­ні­за­ція за­ван­та­жу­валь­но-роз­ван­та­жу­валь­них ро­біт, мо­жли­вість гер­ме­ти­за­ції, кон­троль за ре­жи­ма­ми збе­рі­га­н­ня то­що. Це дає змо­гу опе­ра­тив­но бу­ду­ва­ти схо­ви­ща в но­вих мі­сцях, най­більш спри­я­тли­вих для опе­ра­цій із зер­ном, про­ва­ди­ти йо­го за­го­тів­лю, пе­ре­роб­ку, від­ван­та­же­н­ня на рі­зно­ма­ні­тний транс­порт, у то­му чи­слі на екс­порт.

Ра­зом із тим, пи­та­н­ня пра­виль­но­го ви­бо­ру та подаль­шої екс­плу­а­та­ції ме­та­ле­вих зер­но­схо­вищ і до­сі за­ли­ша­є­ться чі­тко не ви­зна­че­ним, при­чи­ною чо­го є тим­ча­со­вий брак до­сві­ду в агра­рі­їв. Си­ло­си рі­зних ти­пів та роз­мі­рів про­по­нує до­сить ба­га­то ві­тчи­зня­них та за­ру­бі­жних ви­ро­бни­ків, що пев­ним чи­ном ускла­днює ви­бір.

Се­ред най­по­ши­ре­ні­ших по­ми­лок та­ко­го пла­ну слід ви­окре­ми­ти на­ма­га­н­ня обі­йти­ся бю­дже­тним ва­рі­ан­том без пра­гне­н­ня з бо­ку по­ку­пця вни­кну­ти в тон­ко­щі про­це­су збе­рі­га­н­ня зер­на. Ло­гі­ка тут про­ста: два-три мі­ся­ці зер­но про­ле­жить у будь-яко­му ви­пад­ку, і не­має сен­су пе­ре­пла­чу­ва­ти за до­да­тко­ве обла­дна­н­ня, тов­щи­ну ме­та­ле­вих ли­стів чи спе­ці­аль­ний тер­мо­за­хист. З одно­го бо­ку, це так, однак, з ін­шо­го, як свід­чить пра­кти­ка, ра­но чи пі­зно та­ке на­ма­га­н­ня за­оща­ди­ти при­зво­дить до сут­тє­вих зби­тків. Адже ме­та­ле­вий си­лос — це ка­пі­таль­на спо­ру­да, став­ле­н­ня до якої по­вин­но бу­ти від­по­від­ним.

При ц ьо м у м е т а л еві зер­но­схо­ви­ща на­ле­жать до по-справ­жньо­му ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ва­рі­ан­тів збе­рі­га­н­ня у них зер­на рі­зних куль­тур. Про­те збе­рі­га­ти збіж­жя у них слід з ура­ху­ва­н­ням вла­сти­во­стей зер­на окре­мих куль­тур, а та­кож кон­стру­ктив­но-те­хно­ло­гі­чних осо­бли­во­стей схо­ви­ща. Пе­ре­д­усім слід вра­хо­ву­ва­ти тем­пе­ра­тур­ний ре­жим, який скла­да­є­ться у про­це­сі збе­рі­га­н­ня, та по­ка­зни­ки яко­сті зер­на — йо­го во­ло­гість, сту­пінь ушко­дже­н­ня, чи­сто­ту то­що. Кон­тро­лю­ва­ти якість зер­на, та ре­жим збе­рі­га­н­ня не­об­хі­дно на­сам­пе­ред у верх­ній ча­сти­ні ме­та­ле­во­го схо­ви­ща, де на­ко­пи­чу­ю­ться най­більш ри­зи­ко­ві фа­кто­ри.

Ва­жли­ве зна­че­н­ня у те­хно­ло­гі­ях збе­рі­га­н­ня має тем­пе- ра­тур­ний ре­жим, який по­ви­нен скла­да­тись осо­бли­вим чи­ном для за­без­пе­че­н­ня яко­сті зер­на. По-пер­ше, тем­пе­ра­ту­ра має бу­ти до­ста­тньо низь­кою для то­го, щоб обме­жи­ти ди­ха­н­ня зер­на, а та­кож жит­тє­ді­яль­ність мі­кро­ор­га­ні­змів і шкі­дли­вих ко­мах у зер­но­вій ма­сі. У зв’яз­ку з цим без­пе­чно допу­сти­мий рі­вень тем­пе­ра­ту­ри не по­ви­нен пе­ре­ви­щу­ва­ти 5–10°С, за­ле­жно від куль­ту­ри та во­ло­го­сті зер­на. По-дру­ге, ба­жа­но, щоб тем­пе­ра­ту­ра бу­ла ста­біль­ною, оскіль­ки за її зна­чних ко­ли­вань про­во­ку­є­ться роз­ви­ток мі­кро­ор­га­ні­змів і шкі­дни­ків, утво­рю­є­ться кон­ден­сат во­ло­ги між ша­ра­ми зер­на, тоб­то ство­рю­ю­ться умо­ви для са­мо­зі­грі­ва­н­ня, на­віть у ра­зі збе­рі­га­н­ня у су­хо­му ста­ні.

Якість зер­на за­ле­жить не тіль­ки від тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му збе­рі­га­н­ня. Зна­чним чи­ном во­на мо­же змі­ню­ва­тись вна­слі­док впли­ву та­ких ва­жли- вих абіо­ти­чних фа­кто­рів, як во­ло­гість і стан збіж­жя, до­ступ ки­сню до ньо­го і сту­пінь гер­ме­ти­чно­сті схо­ви­ща. Осо­бли­во від­чу­тним є по­єд­на­н­ня рі­зних фа­кто­рів, а са­ме: во­ло­го­сті з тем­пе­ра­ту­рою чи гер­ме­ти­чни­ми умо­ва­ми збе­рі­га­н­ня.

У зв’яз­ку з цим осо­бли­ву ува­гу ре­ко­мен­до­ва­но звер­та­ти на си­сте­ми вен­ти­лю­ва­н­ня та охо­ло­дже­н­ня зер­но­вої ма­си, ко­тра за­кла­да­є­ться на дов­го­три­ва­ле збе­рі­га­н­ня. Ци­ми фа­кто­ра­ми не­рід­ко не­хту­ють з огля­ду на вже зга­ду­ва­не пра­гне­н­ня за­оща­ди­ти ко­шти. Зре­штою це мо­же при­зве­сти до ви­ни­кне­н­ня ці­лої низ­ки за­гроз: зі­прі­ва­н­ня зер­на, роз­ви­тку хво­ро­бо­твор­них мі­кро­ор­га­ні­змів, спа­ла­ху чи­сель­но­сті шкі­дни­ків то­що. Від­по­від­но, про си­сте­му до­гля­ду за зер­ном під час збе­рі­га­н­ня та до­три­ма­н­ням опти­маль­но­го тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му слід ве­сти мо­ву з ви­ро­бни­ком си­ло­сів ще на ета­пі роз­роб­ки про­е­кту.

На­дій­ність і три­ва­лість збе­рі­га­н­ня зер­на у ме­та­ле­вих зер­но­схо­ви­щах мо­жна під­ви­щи­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.