Ко­ли по­трі­бна якість, або по­ту­жна 4-ка Vдderstad

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Іл­ля Чор­ний

Спів­пра­ця ТОВ «Жу­рав­ське» (Го­ро­ди­щен­ський р-н, Чер­ка­ська обл.) та ком­па­нії Vдderstad три­ває не пер­ший рік: 2010-го го­спо­дар­ство при­дба­ло по­сів­ний ком­плекс Rapid, тро­хи зго­дом – ком­бі­но­ва­ний куль­ти­ва­тор Top Down, а в на­сту­пні 8 ро­ків – сі­вал­ку то­чно­го ви­сі­ву Tempo F8 та ди­ско­вий куль­ти­ва­тор Carrier. Чим за­ці­ка­ви­ли ці ма­ши­ни, і як оку­па­ю­ться ін­ве­сти­ції у них?

Rapid 400С: у по­лі сіє, а не ре­мон­ту­є­ться

«Із пер­ших днів ді­яль­но­сті нас ці­ка­ви­ла якість ви­ко­на­н­ня опе­ра­цій, яку ми то­чно не зна­хо­ди­ли на ста­рих, ра­дян­ських СЗ, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ТОВ «Жу­рав­ське» Во­ло­ди­мир Іва­щен­ко. — Тре­ба бу­ло їх за­мі­ню­ва­ти на кра­щу те­хні­ку, і десь 2010 ро­ку се­ред ін­ших про­по­зи­цій ми ви­бра­ли Rapid 400С».

Це ма­ши­на, що за один про­хід ви­ко­нує пе­ре­д­по­сів­ний обро­бі­ток, вне­се­н­ня до­брив, ви­сів куль­ту­ри та при­ко­чу­ва­н­ня із моль­чу­ва­н­ням роз­пу­ше­ним ґрун­том на оста­нок. Пер­ша опе­ра­ція по­кла­де­на на си­сте­му ґрун­то­об­ро­бних ди­сків, у якій вті­ле­ні го­лов­ні мо­жли­во­сті куль­ти­ва­то­ра Carrier: два ря­ди ін­ди­ві­ду­аль­но за­крі­пле­них ди­сків Ш410 мм (ви­со­ка обер­то­ва швид­кість ство­рює «ефект фре­зи») твер­ді­стю 55 оди­ниць за Ро­квел­лом (зна­чний ре­сурс) ко­ні­чної фор­ми (лег­ке про­ни­кне­н­ня у ґрунт, ін­тен­сив­не по­дрі­бне­н­ня груд­ки та роз­пу­ше­н­ня, а та­кож ста­лий кут ата­ки не­за­ле­жно від ро­бо­чої гли­би­ни чи зно­ше­н­ня), які роз­мі­ще­ні на ра­мі Х-по­ді­бно (по­ло­ви­на ди­сків у ря­ду на­прав­ле­на пра­во­руч, по­ло­ви­на — лі­во­руч, за­дній ряд дзер­каль­но від­обра­жає пер­ший. Це уне­мо­жлив­лює змі­ще­н­ня ма­ши­ни що­до тра­є­кто­рії ру­ху тра­кто­ра під час ро­бо­ти).

Ста­ле­вий бун­кер Rapid 400C об’ємом 4350 л має пе­ре­сув­ну пе­ре­го­род­ку для змі­ни про­пор­ції між до­бри­ва­ми й на­сі­н­ням. По­сів­ний ма­те­рі­ал по­да­є­ться на со­шни­ки до­зу­валь­ною си­сте­мою із ме­ха­ні­чним при­во­дом, що пра­цює від­по­від­но до за­да­ної нор­ми ви­сі­ву. Спі­ра­ле­ви­дні ви­сів­ні ко­ту­шки, до­зу­ю­чи на­сі­н­ня, по­да­ють рів­но­мір­ним по­то­ком у ко­ро­тку ви­сів­ну труб­ку, де во­но під вла­сною ва­гою пе­ре­мі­щу­є­ться до на­сін­нє­во­го ло­жа.

Ва­жли­вою пе­ре­ва­гою Rapid є ди­ско-ан­кер­ні со­шни­ки, які до­зво­ля­ють сі­я­ти куль­ту­ру (між­ря­д­дя 12,5 см) та вно­си­ти до­бри­ва (25 см) са­ме у во­ло­гий ґрунт: ви­рі­зний диск ство­рює вузь­ку бо­ро­зну, тро­хи глиб­шу за обро­бле­ний шар, ан­кер роз­ши­рює її, очи­щає від мо­жли­вої сміт­тє­вої до­мі­шки, ущіль­нює дно, при­тя­га­ю­чи ка­пі­ляр­ну во­ло­гу, та укла­дає в це се­ре­до­ви­ще ви­сів­ний ма­те­рі­ал. Гли­би­на при цьо­му ви­три­му­є­ться зав­дя­ки гу­мо­вим амор­ти­за­то­рам, при­ти­скно­му зу­си­л­лю ко­жно­го со­шни­ка 125-150 кг, а та­кож спе­ці­аль­но­му ме­ха­ні­зму, зав­дя­ки яко­му ко­жне при­ко­чу­валь­не ко­ле­со кон­тро­лює гли­би­ну двох со­шни­ків ви­сі­ву на­сі­н­ня.

Да­лі ко­жне при­ко­чу­валь­не ко­ле­со, роз­мі­ще­не offset у ша- Во­ло­ди­мир Іва­щен­ко, ди­ре­ктор ТОВ «Жу­рав­ське»

хо­вій по­слі­дов­но­сті, опти­маль­но при­ко­чує два ряд­ки з на­сі­н­ням та один із до­бри­вом. На остан­ній при­па­дає най­біль­ше на­ван­та­же­н­ня (центр ко­ле­са), що спри­яє роз­чи­нен­ню до­брив і за­по­бі­гає пе­ре­у­щіль­нен­ню ґрун­ту над по­сів­ним ма­те­рі­а­лом (по кра­ях ко­ле­са). На за­вер­ше­н­ня роз­пу­шу­валь­на бо­ро­на ви­рів­нює, за­муль­чо­вує по­верх­ню роз­пу­ше­ним ґрун­том, за­по­бі­га­ю­чи ви­па­ро­ву­ван­ню во­ло­ги, а пі­сля опа­дів на по­верх­ні не фор­му­є­ться твер­да ґрун­то­ва кір­ка.

«Ре­зуль­тат ми по­ба­чи­ли на­сту­пно­го ро­ку: схо­ди бу­ли на­ба­га­то дру­жні­ми, рів­но­мір­ни­ми, між­ря­д­дя 12,5 см, за одна­ко­вої нор­ми біль­ший ін­тер­вал між ро­сли­на­ми, схо­ди швид­ко за­кри­ва­ли між­ря­д­дя, збе­рі­га­ю­чи во­ло­гу, при­гні­чу­ю­чи бур’яни, в по­рів­нян­ні з сі­вал­ка­ми СЗ, і, що ва­жли­во, — при­ско­ри­лись тем­пи, — на­го­ло­шує Во­ло­ди­мир Іва­щен­ко. — Ра­ні­ше тре­ба бу­ло на­бір те­хні­ки під­би­ра­ти, а тут один Rapid все ро­бить, на­віть якщо ґрунт на по­лі ви­ро­бле­ний 2-3 ти­жні то­му. За­мість про­блем із сів­бою при­йшла си­сте­ма: те­хні­ка по­їха­ла в по­ле і там пра­цює. Пи­та­н­ня у швид­ко­сті в ме­не не сто­їть — зе­мель­ний банк не­ве­ли­кий, а то­му Rapid у нас пра­цює 8-10 км/год, по­кри­ва­ю­чи за до­бу 45-50 га. Зви­чай­но, за 8 ро­ків ми пов­ні­стю за­мі­ни­ли всі ко­ту­шки, со­шни­ки, ди­ски… — по­тре­бує вкла­день, але ці ін­ве­сти­ції ви­прав­до­ву­ють се­бе: ти зна­єш, що сі­вал­ка в по­лі бу­де сі­я­ти, а не ре­мон­ту­ва­тись».

Top Down: ре­зерв­ний, але не­за­мін­ний

У рік при­дба­н­ня Rapid 400C у ТОВ «Жу­рав­ське» з’явив­ся ще один пред­став­ник лі­ній­ки Vдderstad. «Ми ро­би­мо став­ку на ку­ку­ру­дзу, а то­му обов’яз­ко­во про­во­ди­мо оран­ку. Але в той рік бу­ла ду­же во­ло­га осінь — ми не змо­гли зо­ра­ти пло­щі, й на­ве­сні тре­ба бу­ло якось ви­хо­ди­ти з по­ло­же­н­ня. Для на­яв­них то­ді куль­ти­ва­то­рів це бу­ло ду­же скла­дне зав­да­н­ня, тож при­дба­ли Top Down 400», — зга­дує ди­ре­ктор сіль­госп­під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.