Лег­кі агро­лі­та­ки

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Во­ло­ди­мир Вдо­вен­ко

Мо­но­пла­но­ва-тур­бо­гвин­то­ва аль­тер­на­ти­ва на­зем­ній сіль­сько­го­спо­дар­ській те­хні­ці до­зво­ляє збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність та якість ве­де­н­ня по­льо­вих ро­біт.

Про­мі­жний ді­а­па­зон у лі­ній­ці між на­длег­ки­ми і ре­актив­ни­ми бо­йо­ви­ми лі­таль­ни­ми апа­ра­та­ми в сві­то­во­му авіа­про­мі по­сі­дає лег­ка авіа­те­хні­ка. Ці ма­ши­ни актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у сві­то­во­му авіа­про­мі для ви­ко­на­н­ня рі­зних те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, зокре­ма пра­цю­ють у сіль­сько­му го­спо­дар­стві, і про­по­ну­є­мо огляд де­яких най­більш по­пу­ляр­них мо­де­лей лі­та­ків. У цьо­му се­кто­рі сві­то­во­го авіа­про­му ни­ні фун­кціо­ну­ють чо­ти­ри пов­но­цін­них се­рій­них ви­ро­бни­ка «кри­ла­тих по­мі­чни­ків» фер­ме­рів, по­же­жних, вій­сько­вих і по­лі­цей­ських — два у США і по одно­му в Бра­зи­лії та Поль­щі.

Від­по­від­но низь­ка кон­ку­рен­ція мо­же по­зна­чи­ти­ся на ці­но­утво­рен­ні: вар­тість но­во­го се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го аме­ри­кан­сько­го кри­ла­то­го об­при­ску­ва­ча-роз­ки­да­ча та близь­ких до ньо­го до­да­тків для па­тру­лю­ва­н­ня, по­же­жо­га­сі­н­ня … вдві­чі ви­ща бра­зиль­сько­го «агро­а­віо­на». Це без ура­ху­ва­н­ня ком­пле­кта­ції лі­таль­но­го апа­ра­ту су­ча­сною, по­ту­жною, еко­но­мі­чною та ефе­ктив­ною си­ло­вою уста­нов­кою тур­бо­гвин­то­во­го ти­пу, до­ско­на­лим на­ві­га­цій­ним обла­дна­н­ням від AgJunction або Garmin.

Гра­мо­тне і актив­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­ві­тря­них су­ден-аплі­ка­то­рів еко­но­мить для агра­рі­їв по­над 30% ко­штів на оброб­ку сіль­сько­го­спо­дар­ських по­сі­вів, у по­рів­нян­ні з екс­плу­а­та­ці­єю на­зем­них об­при­ску­ва­чів і роз­ки­да­чів, ко­ле­са­ми «вто­пту­ва­ти» зем­лю. Що ха­ра­ктер­но пе­ре­д­усім для сіль­го­спа­віа­ції кра­їн, ко­трі во­ло­ді­ють ве­ли­ки­ми ма­си­ва­ми куль­ти­во­ва­них зе­мель і роз­ви­не­ним сіль­ським го­спо­дар­ством. До скла­ду їх вхо­дить і Укра­ї­на.

У ком­пле­кта­цію лег­ких лі­та­ків на пор­шне­вий (із ра­ді­аль­ним або опо­зі­тним роз­мі­ще­н­ням ро­бо­чих ци­лін­дрів) та тур­бо­гвин­то­вій тя­зі за­зви­чай вклю­ча­ють ве­ли­кий бак для рід­ких, іно­ді він же бун­кер для су­хих хі­мі­ка­тів.

Лі­таль­ні «по­ві­тря­ні тра­кто­ри»

У 2008 ро­ці ко­ле­ктив ком­па­нії Air Tractor ви­ку­пив акції у ко­ли­шньо­го вла­сни­ка і за­снов­ни­ка Ле­лан­да Сноу. Під­при­єм­ство збе­ре­гло ви­го­тов­ле­н­ня лі­та­ків для сіль­госп- і вій­сько­вих по­треб, ае­ро­фо­то­з­йом­ки і га­сі­н­ня лі­со­вих по­жеж на рів­ні 180 лі­таль­них апа­ра­тів на рік, за­без­пе­чив­ши рі­чні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва 108 млн дол. Ни­ні ро­ди­на мо­но­пла­нів «по­ві­тря­них тра­кто­рів» скла­да­є­ться із ше­сти (!) се­рій — АТ-300/400/500/600/800/1000 (у га­ло­нах) із ви­со­ки­ми ка­бі­на­ми і гар­ним огля­дом зем­ної по­верх­ні. Пер­ший лі­так Snow/»Сніг» S-2А (бак для хі­мі­ка­тів — у пе­ре­дній ка­бі­ні), до­сить до­бре ке­ро­ва­ний на низь­ких ви­со­тах і уком­пле­кто­ва­ний 600-силь­ним ра­ді­аль­ним пор­шне­вим дви­гу­ном, був за­про­по­но­ва­ний до про­да­жу ще в 1956 ро­ці під ін­де­ксом Ayres/»Ай­рес» S-2R Thrush/»Дрізд» (єм­ність ба­ка — 1135 л).

Мо­де­лі одно­мі­сних лі­та­ків Air Tractor для оброб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських по­сі­вів, як пра­ви­ло, по­зна­ча­ю­ться у се­рії «двій­кою»: АТ-302/402/502/602/802/1002. З дво­ма си­ді­н­ня­ми пе­ред одні­єю до­сить до­ро­гою при­ла­до­вою до­шкою — АТ-503 (504)/803, з ко­ро­тким си­ло­вим агре­га­том — АТ-401.

« По­ві­тря­ний тра­ктор » АТ-502XP має так зва­ну «по­ту­жність Xtra» для пов­но­го за­ван­та­же­н­ня на­віть у най­спе­ко­тні­ші дні. Це — кон­стру­ктив­ний ба­ланс вдо­ско­на­ле­но­го пла­не­ра, дви­гу­на і ке­ро­ва­них ло­па­тей (чо­ти­рьох за­мість трьох) про­пе­ле­ра, що за­без­пе­чує не­об­хі­дні для ро­бо­ти швид­кість, по­ту­жність і під­ви­ще­ну про­ду­ктив­ність у пе­ред­гір’ях гір. Агро­лі­так 502XP до­зво­ляє обро­бля­ти біль­ші по­сів­ні пло­щі за мен­ший час і, го­лов­не, з ниж­чи­ми зу­си­л­ля­ми (ви­тра­та­ми). Ру­шій­ною си­лою кри­ла­тої ма­ши­ни АТ-502XP є тур­бо­ва­ний дви­гун P&W PT6A-140AG. Він має 867 к.с./647кВт для зльо­тів про­тя­гом усьо­го дня, не­за­ле­жно від по­го­дних умов.

Швид­ко­пі­д­йом­ність у сі­мей­стві Air Tractor — на бу­дья­кий смак: від «1067 м/хв. у АТ-502 (за трьох ке­ро­ва­них ло­па­тей про­пе­ле­ра) до вель­ми «по­віль­них» 198 м/хв. у АТ-602 (5-ти ло­па­тей). Хо­ча для об­при­ску­ва­н­ня і роз­ки­да­н­ня до­брив під­ні­ма­ти­ся на ве­ли­ку ви­со­ту в біль­шо­сті ви­пад­ків і не по­трі­бно. Сьо­го­дні сіль­го­спа­віа­те­хні­ка ста­но­вить по­над 85% ви­пу­ску під­при­єм­ства Air Tractor, Inc. При цьо­му 250 спів­ро­бі­тни­ків і одно­ча­сно вла­сни­ків ком­па­нії за­без­пе­чу­ють 85–90% по­треб вну­трі­шньо­го рин­ку США, де про­тя­гом ро­ку екс­плу­а­ту­ю­ться близь­ко 3000 «По­ві­тря­них тра­кто­рів», які для швид­шої оку­пно­сті по­стій­но пе­ре­мі­ща­ю­ться в еква­то­рі­аль­ні обла­сті Аме­ри­кан­сько­го кон­ти­нен­ту, а та­кож у шта­ти і про­він­ції Пів­ден­ної пів­ку­лі з по­мір­ним клі­ма­том … і на­зад (у мі­ру сів­би і до­зрі­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських по­сі­вів у Пів­ні­чній пів­ку­лі).

За­раз ува­гу «авіа­ко­опе­ра­тив» Air Tractor, Inc. звер­нув на рин­ки авіа­те­хні­ки За­хі­дних Бал­кан (Хор­ва­тії, Чор­но­го­рії, Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни), Мон­го­лії і, ма­буть, мен­шою мі­рою, Єв­ра­зії. Тій її ча­сти­ні, що роз­та­шо­ва­на за ме­жа­ми лін­гві­сти­чно зви­чної для спів­ро­бі­тни­ків Air Tractor, Inc. іспа­но-пор­ту­галь­ської те­ри­то­рії пів­ден­но­го за­хо­ду Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.