Ам­бі­тна прем’єра Berthoud

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

Під час агро­про­ми­сло­вої ви­став­ки «Ін­те­рАгро 2018» ком­па­нія Berthoud пре­зен­ту­ва­ла но­вий са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Bruin, який зав­дя­ки низ­ці рі­шень зда­тний пра­цю­ва­ти з сут­тє­вою про­ду­ктив­ні­стю і, во­дно­час, за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку то­чність вне­се­н­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну.

3,5 ро­ки і 18 тис. га

Са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Bruin став ре­зуль­та­том 3-рі­чної ро­бо­ти ін­же­не­рів-кон­стру­кто­рів Berthoud: об’єд­на­ти та­кі, зда­ва­ло­ся б, вза­є­мо­ви­клю­чні ре­чі, як то­чність і про­ду­ктив­ність — зав­да­н­ня не з про­стих. При цьо­му окре­ма ува­га при­ді­ля­лась від­гу­кам ко­ри­сту­ва­чів те­хні­ки Berthoud із дер­жав, в умо­вах яких мо­жли­во­сті роз­роб­ки осо­бли­во ста­нуть у на­го­ді. Зро­зумі­ло, що у ство­рен­ні Bruin до­свід і по­ба­жа­н­ня укра­їн­ських агра­рі­їв ста­ли осо­бли­во цін­ни­ми. Це під­твер­джу­є­ться і тим фа­ктом, що на по­ча­тку 2018 ро­ку те­сто­ву ма­ши­ну Bruin бу­ло при­ве­зе­но до Укра­ї­ни, де во­на, пра­цю­ю­чи у най­більш жорс­тких умо­вах, про­йшла ви­про­бу­ва­н­ня 18-ма ти­ся­ча­ми ге­ктар. Пі­сля отри­ма­н­ня та­ко­го до­сві­ду, пра­кти­чних ре­ко­мен­да­цій від на­ших ко­ри­сту­ва­чів та пев­но­го вдо­ско­на­ле­н­ня Bruin бу­ло за­пу­ще­но в се­рій­не ви­ро­бни­цтво. Пер­ша та­ка ма­ши­на бу­ла пред­став­ле­на за­га­лу під час «Ін­тер Агро 2018». Але що ж ро­бить її ці­ка­вою для укра­їн­сько­го рин­ку?

Все для які­сно­го об­при­ску­ва­н­ня: …ра­ма та ша­сі

Пе­ре­д­усім вар­тує ува­ги осно­ва Bruin — ши­ро­ка ра­ма, яка до­зво­ляє без­сту­пе­не­ве (за до­по­мо­гою гі­драв­лі­ки) ре­гу­лю­ва­н­ня ко­лії у ме­жах 3,05-4,06 м. Біль­ше то­го, зав­дя­ки цій спе­ці­аль­ній кон­стру­кції до­ся­га­є­ться опти­маль­ний ба­ланс за ва­гою: на- ван­та­же­н­ня на осі роз­по­ді­ля­є­ться у про­пор­ції 50:50. Крім то­го, ра­ма є ко­ро­ткою, зав­дя­ки чо­му ко­лі­сна ба­за на но­во­му об­при­ску­ва­чі ста­но­вить 4,45 м. У по­єд­нан­ні з мо­жли­ві­стю ке­ру­ва­н­ня всі­ма ко­ле­са­ми це за­без­пе­чує гар­ну ма­нев­ре­ність. Ко­лі­сні ву­зли Bruin осна­ще­ні гі­дро­ци­лін­дра­ми, які до­зво­ля­ють без­сту­пе­не­во змі­ню­ва­ти клі­ренс у ме­жах 150-180 см. У транс­порт­но­му по- ло­жен­ні клі­ренс ма­ши­ни ста­но­вить 150 см.

Швид­кі­сна ме­жа но­вин­ки Berthoud ся­гає до 35 км/год у по­льо­во­му та до 50 км/год у транс­порт­но­му (з пов­ним ба­ком) ре­жи­мах. Для без­пе­чної та які­сної ро­бо­ти в та­ко­му ді­а­па­зо­ні ша­сі осна­ще­не 4-ма пнев­ма­ти­чни­ми по­ду­шка­ми, а за­дній міст має ще й до­да­тко­ву під­ві­ску шар­нір­но-по­во­ро­тно­го ти­пу, зав­дя­ки чо­му ма­ши­на кра­ще по­во­дить се­бе на схи­лах.

…ру­шій­на си­ла

Енер­гію для ро­бо­ти всіх еле­мен­тів про­ду­кує дви­гун Cummins: це або 275 к.с. (Tier 3a), або 300 к.с. (Tier 4f) но­мі­наль­ної по­ту­жно­сті. Зна­чна її ча­сти­на пе­ре­да­є­ться на транс­мі­сію від Bosch Rexroth. Її осно­ва — гі­дро­на­сос об’ємом 175 смі (0,18 л), 4 гі­дро­мо­то­ри та еле­ктри­чна си­сте­ма, яка за­без­пе­чує по­трі­бний по­тік оли­ви до остан­ніх. Крім то­го, є до­да­тко­ві фун­кції ке­ру­ва­н­ня дви­гу­ном і транс­мі­сі­єю: вста­нов­ле­н­ня опе­ра­то­ром ча­сто­ти ро­бо­ти дви­гу­на для пев­них умов; ре­жим «еко», в яко­му обер­ти дви­гу­на вста­нов­лю­ю­ться ав­то­ма­ти­чно, ада­пту­ю­чись до змін­них умов, що до­зво­ляє еко­но­ми­ти йо­го ре­сурс, а та­кож мі­ні­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти па­ли­ва; є мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­ти швид­кість ру­ху пе­да­л­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.