Ва­го­мі но­вин­ки та яскра­ві зір­ки – New Holland на «Ін­те­рАгро 2018»

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

Осо­бли­ве мі­сце в екс­по­зи­ції ком­па­нії New Holland Agriculture на між­на­ро­дній агро­про­ми­сло­вій ви­став­ці «Ін­те­рАгро 2018» зайняв мо­дер­ні­зо­ва­ний ком­байн CR 9.80, фла­гман се­рії тра­кто­рів 7000, а та­кож ці­ка­ва те­хно­ло­гія, що по­кли­ка­на збіль­ши­ти ефе­ктив­ність обро­бі­тку ґрун­ту і при цьо­му істо­тно ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на ньо­го.

«Укра­їн­ський ри­нок, без сум­ні­ву, один із най­біль­ших у сві­ті, що зро­стає. Впро­довж остан­ніх 3-4-х ро­ків ми спо­сте­рі­га­ли на ньо­му по­ту­жне зро­ста­н­ня, — за­зна­чає бі­знес-ди­ре­ктор New Holland Agriculture в Укра­ї­ні, Мол­до­ві, кра­ї­нах Близь­ко­го Схо­ду та Афри­ці Мат­тіа Ма­ні­кар­ді. — То­рік від­був­ся спад, але ми очі­ку­є­мо від­нов­ле­н­ня йо­го вже на­сту­пно­го ро­ку. New Holland Agriculture роз­ви­ва­є­ться ду­же швид­ко. Так, за ре­зуль­та­та­ми 2017 ро­ку, ми ста­ли №1 у сві­ті з ви­ро­бни­цтва тра­кто­рів і ком­бай­нів».

Під час ви­став­ки най­більш по­мі­тним пред­став­ни­ком ши­ро­кої про­по­зи­ції New Holland Agriculture став CR 9.80, який отри­мав низ­ку ці­ка­вих но­во­вве­день.

CR 9.80: но­ва­ції для які­сні­шо­го зби­ра­н­ня

Во­ни по­чи­на­ю­ться від зо­ни по­хи­лої ка­ме­ри, ши­ри­на якої від­по­від­ає ши­ри­ні си­стем обмо­ло­ту та се­па­ра­ції, що спри­яє ефе­ктив­ній ро­бо­ті. «У CR 9.80 пе­ре­дній вал по­хи­лої ка­ме­ри ада­пту­є­ться до змі­ни об’єму зрі­за­ної ма­си, — роз­по­від­ає про­дукт-ме­не­джер New Holland Agriculture із зер­но­зби­раль­ної те­хні­ки Ві­та­лій Ви­со­цький. — Та­кож з’яви­лась мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­ти кут но­жів жа­ток у ме­жах +/- 6˚: ди­стан­цій­но з ка­бі­ни за до­по­мо­гою опцій­них гі­дро­ци­лін­дрів, які вста­нов­ле­ні в пе­ре­дній ча­сти­ні по­хи­лої ка­ме­ри».

За нею бу­ло вста­нов­ле­но но­вий бі­тер — DFR (Dynamic Feed Roll), який за­би­рає, роз­рів­нює та при­ско­рює по­да­чу ско­ше­ної ма­си до си­сте­ми TwinRotor™ і, во­дно­час, пра­цює як влов­лю­вач ка­мі­н­ня. Це до­пов­не­н­ня ма­ло по­зи­тив­ний ефект на ре­сурс лан­цю­гів по­хи­лої ка­ме­ри й змен­ши­ло ви­тра­ту паль­но­го.

Зо­на обмо­ло­ту на CR 9.80 пред­став­ле­на си­сте­мою TwinRotor™ — два ро­то­ри, що обер­та­ю­ться на зу­стріч один одно­му та за­без­пе­чу­ють менш агре­сив­ний обмо­лот, ніж одно­ро­тор­на, а та­кож рів­но­мір­ну за­ван­та­же­ність си­сте­ми очи­ще­н­ня. На Agritecnica-2017 впер­ше про­де­мон­стру­ва­ли онов­ле­ну вер­сію TwinRotor™, а за­раз во­на вже до­сту­пна в Укра­ї­ні.

«Кон­стру­кцію ро­то­рів TwinPitch Plus™ бу­ло мо­дер­ні­зо­ва­но: змі­не­но фор­му мо­ло­тиль­них бил, до 3 дюй­мів по­дов­же­но би­чі, від­по­від­но, збіль­ше­но від­стань від ци­лін­дра до кри­шки ро­то­ра. Це роз­ши­ри­ло про­стір, у яко­му пе­ре­бу­ває ма­са, — ро­то­ри лег­ше обер­та­ю­ться, ми ма­є­мо біль­шу про­ду­ктив­ність (до +15% на зер­но­вих ко­ло­со­вих) і мен­шу ви­тра­ту па­ли­ва», — звер­тає ува­гу Ві­та­лій Ви­со­цький.

Зру­чним впро­ва­дже­н­ням ста­ла мо­жли­вість ди­стан­цій­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ку­та ло­па­ток, які при­ско­рю­ють або при­галь­му­ють ма­су на ро­то­рах. Ще одні­єю осо­бли­ві­стю CR 9.80 є рі­вень за­хи­сту: у ви­пад­ку за­би­ва­н­ня си­сте­ми обмо­ло­ту за­мість зрі­зних бол­тів спра­цьо­вує ав­то­ма­ти­чна си­сте­ма, яка опу­скає під­ба­ра­ба­н­ня. Пі­сля про­чис­тки опе­ра­то­ру до­ста­тньо обра­ти від­по­від­ну ко­ман­ду на мо­ні­то­рі, щоб си­сте­ма по­вер­ну­ла під­ба­ра­ба­н­ня у по­ча­тко­ве по­ло­же­н­ня, і ком­байн про­дов­жив ро­бо­ту.

На CR 9.80 очис­тка від­бу­ва­є­ться на пло­щі 6,54 мІ — це си­сте­ма очи­ще­н­ня зер­на OptiClean™, за якої ска­тна до­шка, ре­ше­то по­пе­ре­дньо­го очи- ще­н­ня і верх­нє пра­цю­ють не­за­ле­жно, що опти­мі­зує ро­бо­ту ка­ска­ду. Ре­ше­та пра­цю­ють під го­стри­ми ку­та­ми і ма­ють збіль­ше­ний хід, зав­дя­ки чо­му зро­стає якість про­сі­ю­ва­н­ня ма­те­рі­а­лу в по­ві­трі. Біль­ше то­го, під час ро­бо­ти на схи­лах си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно­го ви­рів­ню­ва­н­ня ре­ші­тно­го ста­ну ком­пен­сує бі­чний на­хил ма­ши­ни до 17%, а на роз­во­ро­тах за­по­бі­гає ску­пчен­ню ма­си в одній ча­сти­ні бун­ке­ру об’ємом 12,5 мі. Не менш ва­жли­вою є Opti-Fan™ — ця те­хно­ло­гія ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лює обер­ти вен­ти­ля­то­ра: змен­шує під час ру­ху на го­ру та збіль­шує під час спу­ску з па­гор­ба, що по­лі­пшує якість очи­ще­н­ня зер­на і зни­жує від­со­ток втрат.

Крім то­го, CR 9.80 осна­щу­ю­ться 4- або 6-ря­дни­ми по­дрі­бню­ва­ча­ми та аб­со­лю­тно но­вою си­сте­мою роз­ки­да­ча по­ло­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.